Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ Α.Υ.Σ.

Σεπτέμβριος 11, 2018

Ηλεκτρονικά    Αιτήματα  προς ΑΥΣ                                    Αύγουστος 2018

Ηλεκτρονική Εφαρμογή αποστολής αιτημάτων Ηλεκτρονικών
Γνωματεύσεων προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.)
του ΕΟΠΥΥ

Αίτημα Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης προς Α.Υ.Σ.
https://apps.ika.gr/eApproveHealthComitee/

Τα αιτήματα τα οποία δύναται να στέλνονται προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο
(Α.Υ.Σ.) αφορούν ΜΟΝΟ σε :
Α. Γνωματεύσεις που φέρουν την ένδειξη ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
(ΑΥΣ), κατά τη δημιουργία τους από τον συντογογράφο
Β. Εκτελέσεις γνωματεύσεων που οδηγούν σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ
Η πρόσβαση γίνεται είτε από πιστοποιημένους Ιατρούς είτε Συμβεβλημένους
Παρόχους Υλικών, με τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν από στις ηλεκτρονικές
γνωματεύσεις ΕΚΠΥ ή το eΔΑΠΥ Παροχών.

Ενότητα Γνωματεύσεις:
Υποβολή Αιτήματος προς έγκριση / απόρριψη
Βήμα 1
Αναζητείται η Ηλεκτρονική Γνωμάτευση ΕΚΠΥ, για αποστολή προς έγκριση
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, με συνδυασμό όλων των κριτηρίων:
– Ένδειξη:
 Με ΑΥΣ (οι γνωματεύσεις με ένδειξη ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ)
 Χωρίς ΑΥΣ (όλες οι υπόλοιπες γνωματεύσεις)
– Κατηγορία Παροχής (οι Κατηγορίες γνωματεύσεων της συνταγογράφησης)
– Αριθμός Γνωμάτευσης (πχ 0220180ΧΧΧΧΧΧΧΧ)
– ΑΜΚΑ Εξεταζόμενου

Βήμα 2

Από τις επιλογές στη στήλη Ενέργειες
Στοιχεία Γνωμάτευσης: Εμφάνιση ή/και Εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.
Αποστολή Αιτήματος: Επισύναψη ενός ενιαίου αρχείου (σε μορφή .pdf) κάθε
απαραίτητου δικαιολογητικού έντυπου προς αξιολόγηση.
πχ έντυπο που να δικαιολογεί την υπέρβαση χρηματικού πλαφόν ή/και εκτίμησης κόστους
γνωμάτευσης με τιμές μονάδας ανά είδος ή/και συγκεκριμένη αναφορά της συνολικής υπέρβασης
ποσότητας ή ποσού ανά υλικό και γνωμάτευση κλπ.
Στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ φωτογραφίες
ελκών κλπ), καθώς και η ίδια η γνωμάτευση, δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται.
Σχόλιο τεκμηρίωσης: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά και συνοδεύει το αίτημα.

Ενότητα Αναζήτηση Αιτήματος:
Κάθε αίτημα, το οποίο έχει αποσταλεί προς έγκριση, δύναται να αναζητηθεί ανάλογα με
την Κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Από την επιλογή Κατάσταση προς ΑΥΣ:
 Εγκριθέντα: οι γνωματεύσεις δύνανται να εκτελεστούν
 Απορριπτικά: οι γνωματεύσεις δεν δύνανται εκτελεστούν
Από την επιλογή Κατάσταση Αιτήματος:
 Απεσταλμένα: οι γνωματεύσεις που έχουν αποσταλεί
Επιστροφή από ΑΥΣ: οι γνωματεύσεις με ελλιπή στοιχεία, ου έχουν επιστραφεί για
επισύναψη ενός νέου ενιαίου αρχείου (σε μορφή .pdf) με συμπληρωματικά στοιχεία.
Επισημαίνεται:
Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και υπάρχει ήδη
χειρόγραφη απόφαση Α.Υ.Σ. (προγενέστερη), η οποία συνοδεύει τη συγκεκριμένη
γνωμάτευση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει
να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό
προς επιβεβαίωση, ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφης απόφασης, ώστε το
αίτημα έγκρισης να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα.
Για επιπλέον διευκρινίσεις – ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να
απευθύνεστε με email στο: edapy@eopyy.gov.gr

Posted in Uncategorized by