Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΥΣ

Σεπτέμβριος 11, 2018

Αθήνα, 10/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4653
ΝΠΔΔ

Θέμα: Έγκριση Γνωματεύσεων ΑΥΣ

Γνωματεύσεις που απαιτούν απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβούλιου (ΑΥΣ) είναι
οι γνωματεύσεις οι οποίες περιέχουν υλικά που ξεπερνούν τις προβλεπόμενες ποσότητες ή
την προβλεπόμενη χρηματική αξία (πλαφόν) βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ). Το ΑΥΣ είναι η επιτροπή που αποφασίζει αν θα αποζημιώνονται κατ΄
εξαίρεση τα επιπλέον υλικά.
Σας κοινοποιούμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο αναφέρεται ότι από 03/09/18 τίθεται σε
λειτουργία η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής αιτημάτων έγκρισης γνωματεύσεων
ΕΚΠΥ προς ΑΥΣ.
Τα αιτήματα αυτά κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάσει μοναδικού αριθμού
ηλεκτρονικής γνωμάτευσης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα
παραλαμβάνονται χειρόγραφα. Η αποστολή τους θα γίνεται τόσο από τον συνταγογράφο
ιατρό, όσο και από τον συμβεβλημένο πάροχο – φαρμακοποιό.
Οι γνωματεύσεις με έγκαιρη ηλεκτρονική έγκριση συνυποβάλλονται σε κανονική
υποβολή, εφόσον στο παραστατικό εκτέλεσης εκτυπωθεί η ημερομηνία απόφασης
Α.Υ.Σ..
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες, όπως αυτές αναφέρονται στην ηλεκτρονική εφαρ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Από 3/9/2018, κατευθύνονται προς Α.Υ.Σ ΜΟΝΟΝ γνωματεύσεις, στις οποίες υπάρχει η
ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ.Σ.», κατά την έκδοση ή την εκτέλεση τους. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, η γνωμάτευση, που έχει δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ., θα θεωρείται ως
Μη Εκτελέσιμη.
Οι γνωματεύσεις με έγκαιρη ηλεκτρονική έγκριση συνυποβάλλονται σε κανονική
υποβολή, εφόσον στο παραστατικό εκτέλεσης εκτυπωθεί η ημερομηνία απόφασης
Α.Υ.Σ..
1) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και υπάρχει ήδη
χειρόγραφη απόφαση, η οποία συνοδεύει τη συγκεκριμένη γνωμάτευση, τότε απαιτείται
υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται
(«ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό προς επιβεβαίωση,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφης απόφασης, ώστε το αίτημα έγκρισης να
εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα.
2) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και δεν υπάρχει
χειρόγραφη απόφαση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία
θα πρέπει να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο
δικαιολογητικό, κάθε συμπληρωματικό ψηφιοποιημένο έντυπο προς αξιολόγηση (πχ για
υπέρβαση χρηματικού πλαφόν, το έντυπο εκτίμησης κόστους γνωμάτευσης, με τιμές
μονάδας ανά είδος, συγκεκριμένη αναφορά της συνολικής υπέρβασης ποσότητας ή ποσού
ανά υλικό και γνωμάτευση κλπ), ώστε το αίτημα να προχωρήσει προς έγκριση. Στοιχεία, τα
οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ φωτογραφίες ελκών
κλπ), δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται.
3) Στις επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις, τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται ανά
γνωμάτευση.
4) Σε κάθε περίπτωση, που κατά την αξιολόγηση αιτήματος έγκρισης από Α.Υ.Σ., δεν
πληρούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε η γνωμάτευση επιστρέφεται ηλεκτρονικά
στον αιτούντα, με την απαραίτητη αιτιολόγηση, για να συμπληρώσει τα επιπλέον έντυπα
(«ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ώστε το αίτημα να δρομολογηθεί ξανά προς έγκριση.
5) Για γνωματεύσεις, με Ημερομηνία «Διάρκειας Ισχύος Από», πριν τις 23/4/2018,
ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία εκτέλεσης και υποβολής.
6) Για Ιατρούς και Παρόχους Υγείας: Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς Α.Υ.Σ.
πραγματοποιείται στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ:
(www.eopyy.gov.gr) > Επαγγελματίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παροχών Υγείας > Ιατρικές
Υπηρεσίες > Αίτημα Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ προς Α.Υ.Σ. (URL:
https://apps.ika.gr/eApproveHealthComitee).
7) Για Πολίτες: Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς Α.Υ.Σ. πραγματοποιείται στον
ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ:
(www.eopyy.gov.gr) > Πολίτες > Ασφαλιστικός Φάκελος > Αναζήτηση / Προβολή
Δεδομένων Υγείας > Γνωματεύσεις > Αποστολή αιτήματος προς Α.Υ.Σ..
8) Για επιπλέον διευκρινίσεις – ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να
απευθύνεστε με email στο: edapy@eopyy.gov.gr.

Posted in Uncategorized by