ΝΟΜΟΣ Ν.3601-1928


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 3601

Έτος: 1928

ΦΕΚ: Α 119 19280710

Τέθηκε σε ισχύ: 10.07.1928

Ημ.Υπογραφής: 05.07.1928

Τίτλος
Περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Θέματα
Φαρμακευτικοί σύλλογοι, Σύσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακευτικοί σύλλογοι, Συγκρότηση, Δικαιοδοσία

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Α’

Περί φαρμακευτικών συλλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Συγκρότησις. Δικαιοδοσία.

«1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ιδρύονται εν τη έδρα των Υγειον. Κέντρων, εφ’ όσον ο αριθμός των εν ολοκλήρω τη περιφερεία του Υγειονομικού Κέντρου νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων δεν είναι μικρότερος των επτά, τα δε εν τη έδρα του Υγειον. Κέντρου φαρμακεία δεν είναι ολιγώτερα των τριών, αποτελούσι δε νομικά πρόσωπα.

2. Εις ας περιπτώσεις εν τη περιφερεία Υγειονομικού τινος Κέντρου δεν συντρέχουσιν αι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου δια την ίδρυσιν ιδίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι φαρμακοποιοί της περιφερείας ταύτης, προσαρτώνται εις τον πλησιέστερον φαρμακευτικόν Σύλλογον τον οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, μετά πρότασιν του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Δια της αυτής αποφάσεως μεταβιβάζοναι τα αρχεία και η περιουσία του διαλυομένου Συλλόγου.

3. Δια Β.Δ/τος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, μετά πρότασιν του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου δύνανται να ιδρυθώσιν εν τη περιφερεία του αυτού Υγειονομικού Κέντρου και έτεροι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, εφ’ όσον ειδικαί τοπικαί συνθήκαι επιβάλλουσι τούτο και εφ’ όσον εν τη έδρα των ούτω συσταθησομένων Συλλόγων λειτουργούσι τρία τουλάχιστον φαρμακεία εν δε τη περιφερεία αυτών 7 τουλάχιστον φαρμακεία. Δια του αυτού Δ/τος ορισθήσεται η έδρα και η περιφέρεια των Συλλόγων τούτων ως και πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου καταργούνται άπαντες οι εκτός των εδρών των Υγειον. Κέντρων υφιστάμενοι ήδη Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, συγχωνευόμενοι μετά του Φαρμακευτικού Συλλόγου της έδρας του Υγειον. Κέντρου, εφ’ όσον εν τη έδρα ταύτη λειτουργούσι τρία τουλάχιστον φαρμακεία, εν δε τη περιφερεία αυτού τουλάχιστον 7 φαρμακεία. Το αρχείον, τα βιβλία ως και άπασα η περιουσία των καταργουμένων Συλλόγων μεταβιβάζονται εις τον Φαρμακευτικόν Σύλλογον, μεθ’ ου συγχωνεύονται κατά τ’ ανωτέρω».

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακευτικοί σύλλογοι, Επωνυμία

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

«1. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου οι εν τη έδρα των Υγειονομικών Κέντρων λειτουργούντες Φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουσι την επωνυμίαν των Υγειονομικών Κέντρων, οι δε λοιποί φαρμακευτικοί σύλλογοι την επωνυμίαν της έδρας αυτών.

2. Ωσαύτως από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου η σφραγίς του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των κατά τόπους Φαρμακευτικών Συλλόγων φέρει κύκλω μεν την επωνυμίαν του Συλλόγου, εν τω μέσω δε τον Βασιλικόν Θηρεόν».

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Απαγόρευση σύστασης άλλων επαγγελματικών φαρμακευτικών σωματείων

Κείμενο Αρθρου

Από της ισχύος του παρόντος Νόμου οι τίτλοι «Φαρμακευτικός Σύλλογος», «Ενωσις Φαρμακευτικών Συλλόγων» και «Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υπό σωματείων μη διεπομένων υπό του παρόντος Νόμου. Σωματεία φέροντα ήδη ένα εκ των ανωτέρω τίτλων υποχρεούνται ν’ αλλάξωσιν ή τροποποιήσωσιν αυτόν, εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος Νόμου. Επίσης από της ισχύος του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται η σύστασις άλλων επαγγελματικών φαρμακευτικών σωματείων, πλην των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων, τα δε ήδη υφιστάμενα διαλύονται εντός τριών το πολύ μηνών από της πρώτης συγκροτήσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων, της περιουσίας αυτών διατιθεμένης ως ορίζουν τα καταστατικά αυτών εν περιπτώσει διαλύσεως.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακευτικός σύλλογος, Μέλη

Κείμενο Αρθρου

Μέλη του φαρμακευτικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν τη περιφερεία αυτού μονίμως εγκατεστημένοι και νομίμως την φαρμακευτικήν ασκούντες έλληνες φαρμακοποιοί, ως τοιούτοι δε υπό την έννοιαν του παρόντος Νόμου είναι:

1) Οι έχοντες νομίμως συνεστημένων φαρμακείον.

2) Οι προσωρινώς διευθύνοντες φαρμακείον περιελθόν εις τους συγγενείς αποβιώσαντος φαρμακοποιού.

3) Φαρμακοποιοί διευθυνταί νομίμως λειτουργούντων φαρμακεμπορείων. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να ώσι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων, απαλλασσόμενα πάσης προς ταύτα υποχρεώσεώς των, πλην εάν μέλος τι ζητήση το αντίθετον οικεία βουλήσει δι’ εαυτό.

Εις τον Φαρμακευτικόν Σύλλογον Αθηνών υπάγονται και οι επιστήμονες φαρμακοποιοί οι έχοντες φαρμακεία εις τους εν Αθήναις προσφυγικούς συνοικισμούς, των μερικών αυτών αδειών ιδρύσεως φαρμακείων εν τοις συνοικισμοίς τούτοις εξομοιουμένων τελείως προς τας γενικάς τοιαύτας δια τας Αθήνας, μεθ’ ων οι συνοικισμοί ούτοι αποτελούσιν εφεξής μίαν και την αυτήν φαρμακευτικήν περιφέρειαν.

Οι κατά την ισχύν του Νόμου 615 δημόσιοι υπάλληλοι οι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 14 αυτού προκρίναντες την δημοσίαν υπηρεσίαν και ως εκ τούτου μετβιβασθέντος του τίτλου των παύσαντες να έχωσι νομίμως συνεστημένον φαρμακείον ή φαρμακεμπορείον (αναγνωριζόμενον δια του Νόμου τούτου ως φαρμακείον) επιστήμονες φαρμακοποιοί και κεκτημένοι και άδειαν του Ιατροσυνεδρίου, εφ’ όσον επαύθησαν και της δημοσίας υπηρεσίας δυνάμει της υπ’ αριθ. 28(1926) Συντακτικής Αποφάσεως και εφ’ όσον διατελούσιν εκτός υπηρεσίας δημοσίας, δικαιούνται να ιδρύσωσιν οπουδήποτε φαρμακείον, μη εφαρμοζομένων ως προς αυτούς των κατά τας κειμένας διατάξεις περιορισμών, των αφορώντων μόνον εις τον πληθυσμόν και τον αριθμόν ή προτεραιότητα αιτήσεως, υποχρεούμενοι να προβώσιν εις την ίδρυσιν εντός έτους από της εις αυτούς νομίμου γνωστοποιήσεως της προς ίδρυσιν σχετικής αδείας. Αν ούτοι επανέλθωσιν εν τη δημοσία υπηρεσία, εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου 615. Φαρμακεμπορεία ανήκοντα εις φαρμακεμπόρους, συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του εδαφ. 3 του άρθρου 16 του Νόμ. 615 της 20 Ιαν. 1915 μεταβιβάζονται μετά τον θάνατον του εις ον ανήκουσι φαρμακεμπόρου μόνον εις τα τέκνα αυτού ως φαρμακεία, εάν τα τέκνα των ταύτα είναι επιστήμονες φαρμακοποιοί ή φοιτηταί της φαρμακευτικής, τηρουμένων εν τοιαύτη περιπτώσει κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «περί συστάσεως φαρμακείων» Νόμου.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΙΩΤΕΣ

Λήμματα
Φαρμακοποιοί, Υποχρέωση δήλωσης

Κείμενο Αρθρου

Φαρμακοποιός εγκαθιστάμενος εν τινι τόπω προς άσκησιν του επαγγέλματος αυτού οφείλει εντός 15 το πολύ ημερών να δηλώση τούτο εγγράφως αφ’ ενός μεν εις την αρμοδίαν Υγειονομικήν Αρχήν, αφ’ ετέρου δε εις τον οικείον Φαρμακευτικόν Σύλλογον, επισυνάπτων εν ανάγκη και πάντα τα πιστοποιητικά, τα αναγκαιούντα προς εξακρίβσιν της ταυτότητος και ιδιότητος αυτού.

Η μη τήρησις της διατάξεως ταύτης θεωρείται ως παράνομος εξάσκησις του επαγγέλματος και ως τοιαύτη τιμωρείται κατά τους κειμένους Νόμους, ανεξαρτήτως της κατά τας διατάξεις του παρόντος τυχόν επιβληθησομένης πειθαρχικής ποινής.

Φαρμακοποιός αποσυρόμενος της εξασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος ή εγκαθιστάμενοις προς άσκησιν αυτού εις την περιφέρειαν άλλου τινός Φαρμακευτικού Συλλόγου οφείλει να καταστήση τούτο γνωστόν εγγράφως και εντός 15 το πολύ ημερών εις τον Σύλλογον, εις τον οποίον μέχρι τούδε ανήκεν. Η μη τήρησις της διατάξεως ταύτης συνεπάγεται την συνέχισιν όλων των προς τον Σύλλογον υποχρεώσεων.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Μητρώο μελών

Κείμενο Αρθρου

Εν τω γραφείω εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου τηρείται μητρώον των μελών αυτού, εγγραφομένων κατά χρονολογίαν λήψεως της προς σύστασιν φαρμακείου αδείας σημειουμένης πάντοτε και της χρονολογίας της ενάρξεως της λειτουργίας του φαρμακείου, ως και πάσης επερχομένης μεταβολής.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακευτικός σύλλογος, Σκοπός

Κείμενο Αρθρου

Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι η προσπάθεια προς προαγωγήν της φαρμακευτικής επιστήμης και των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, η μέριμνα περί της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των φαρμακοποιών, η πιστή τήρησις της αφορώσης τούτους νομοθεσίας και ιδία της εκάστοτε ισχυούσης κρατικής διατιμήσεως, η εξομάλυνσις των τυχόν μεταξύ αυτών αναφυομένων διαφορών, η προσπάθεια περί της τηρήσεως της κρατύνσεως της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρεπείας των φαρμακοποιών, ως και η λήψις μέτρων συντάξεως, ασφαλείας, αλληλοβοηθείας και βοηθείας των αναξιοπαθούντων μελών και των οικογενειών αυτών.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δικαιούνται εντός του κύκλου της νομίμου δράσεως αυτών να ποιώνται προτάσεις εις τας κρατικάς αρχάς, η δε γνώμη αυτών δύναται να ζητή υπό των τελευταίων προκειμένου περί ρυθμίσεως ζητήμάτων αφορώντων το φαρμακευτικόν εν γένει επάγγελμα.

Αι υγειονομικαί Υπηρεσίαι υποχρεούνται να παρέχωσιν εις τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους πάσαν αναγκαίαν δια την εκτέλεσιν του παρόντος Νόμου πληροφορίαν, εφ’ όσον δια ταύτης δεν παραβλάπτονται υπηρεσιακά συμφέροντα, οι δε Φαρμακευτικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν εις τας κρατικάς αρχάς πάσαν αιτουμένην πληροφορίαν.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακευτικός σύλλογος, Εξουσίες

Κείμενο Αρθρου

Εις τον Φαρμακευτικόν Σύλλογον ανήκουσι:

1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ο έλεγχος των υπό τούτου πεπραγμένων.

2. Η ψήφισις του υπό του Διοικητικού συμβουλίου υποβαλλομένου ετησίου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, η εξέλεγξις της διαχειρίσεως και η έγκρισις του απολογισμού.

3. Η συζήτησις και η απόφασις περί παντός ζητήματος εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω διαλαμβανομένων.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Αλληλογραφία

Κείμενο Αρθρου

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι αλληλογραφούσιν απ’ ευθείας προς όλας τας αρχάς και προς ιδιώτας.

Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως και σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Συλλόγου.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εσωτερικός κανονισμός

Κείμενο Αρθρου

Εκαστος Φαρμακευτικός Σύλλογος διέπεται υπό εσωτερικού κανονισμού, ορίζοντος εν λεπτομερεία τα της διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν καθορίζονται αύται υπό των διατάξεων του παρόντος.

Δια την ψήφισιν ή τροποποίησιν του κανονισμού απαιτείται όπως παρίσταται κατά την συνεδρίασν το τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών και απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων.

Ο κανονισμός υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως.

Εντός τριών το πολύ μηνών από της συστάσεως αυτού ο Φαρμακευτικός Σύλλογος οφείλει να υποβάλη προς έγκρισιν τον εσωτερικόν αυτού κανονισμόν.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακευτικός σύλλογος, Συνεδριάσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Η2 άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Συνεδρίασις του Συλλόγου

«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μεν, όσες φορές ορίζει ο νόμος αυτός (3601/1928), ή αναγραφει ο εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου, έκτακτα δε, όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση, στην οποία αναφέρεται και ο λόγος της σύγκλησης και υπογράφεται από τόσα μέλη όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου τους και που δε μπορεί να είναι κατώτερος του 1/10 του συνολικού αριθμού των μελών, για φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν περισσότερα από 400 μέλη ή κατώτερος του 1/5 για φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν λιγότερα από 400 μέλη ή κατώτερος των 5 για φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν λιγότερα από 60 μέλη και περισσότερα από 15 ή κατώτερος από 2 μέλη για φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν λιγότερα από 15 μέλη».

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πρόσκληση μελών

Κείμενο Αρθρου

Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται υπό του Προέδρου είτε δια προσωπικών προσκλήσεων, αναγραφουσών κατά σειράν και τα συζητητέα θέματα, ως και τον τόπον της συνεδριάσεως, είτε δια κλητήρος, είτε δια γενικής προσκλήσεως δημοσιευομένης εις τον ημερήσιον του τόπου τύπον. Ο εσωτερικός κανονισμός θέλει ορίσει τον εν εκάστη περιπτώσει επιβαλλόμενον τρόπον της προσκλήσεως, ως και τας λεπτομερείας αυτού, πάντως όμως δια την προς εκλογάς συνεδρίασιν, ως και δια την ψήφισιν ή τροποποίησιν του εσωτερικού κανονισμού δέον να γίνηται χρήσις ατομικών προσκλήσεων, είτε ταχυδρομικώς και επί συνστάσει αποστελλομένων, είτε δια κλητήρος επί εγχειρίσει αποδείξεως παραλαβής.

Τα προσερχόμενα εις την συνεδρίασιν μέλη υπογράφουσιν εις ίδιον κατάλογον, τηρούμενον δι’ εκάστην συνεδρίασιν και χρησιμεύοντα προς βεβαίωσιν της απαρτίας.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Απαρτία

Κείμενο Αρθρου

Ο Σύλλογος λογίζεται εν απαρτία παρισταμένου του υπό του κανονισμού οριζομένου αριθμού μελών. Ο αριθμός ούτος δεν δύναται να ορισθή ανώτερος του ημίσεος πλέον ενός, ούτε κατώτερος του 1/3 των μελών. Βεβαιωθείσης της απαρτίας ο Σύλλογος εξακολουθεί θεωρούμενος εν τοιαύτη καθ’ όλην την διάρκειαν των συζητήσεων, ένστασις δε απαρτίας δύναται να υποβληθή υπό αριθμού μελών οριζομένου εν τω κανονισμώ και όστις δεν δύναται να ορισθή ανώτερος των τριών μόνον όταν πρόκειται να ληφθή απόφασις. Οι υποβαλόντες την ένστασιν θεωρούνται παρόντες και αν απόσχωσι της συνεδριάσεως.

Ματαιωθείσης της συνεδριάσεως δι’ έλλειψιν απαρτίας, ο Σύλλογος καλείται αύθις εις συνεδρίασιν, γενησομένην εντός οκτώ ημερών, οπότε λογίζεται εν απαρτία οσαδήποτε των μελών παρευρεθώσιν. Της λεπτομερείας ταύτης δέον να γίνηται μνεία εν τω προσκλητηρίω.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Υποβολή προτάσεων

Κείμενο Αρθρου

Εκαστον μέλος του Συλλόγου δύναται να υποβάλη προς συζήτησιν πάσαν πρότασιν υπαγομένην εις τα κατά το άρθρ. 8 έργα του Συλλόγου. Η πρότασις υποβάλλεται εγγράφως προς τον Πρόεδρον, όστις εισάγει ταύτην εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, αποφαινόμενον περί του παραδεκτού αυτής, εν παραδοχή δε συγκαλείται ο Σύλλογος κατά το άρθρ. 12.

Εάν το Διοικητικόν Συμβούλιον απορρίψη την πρότασιν, αύτη δεν δύναται ν’ απασχολήση τον Σύλλογον ειμή μόνον συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 11. Οταν και ο Σύλλογος την απορρίψη, η πρότασις δεν δύναται να επανέλθη εκ νέου ειμή μετά πάροδον εξαμήνου από της υπό του Συλλόγου απορρίψεως αυτής.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Γενικές συνελεύσεις

Σχόλια
Οι εντός » » δύο τελευταίες παρ. προστέθηκαν με την παρ. Η2 άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν των συνεδριάσεων, κανονίζει την ταξιν των συζητητέων θεμάτων, ποιείται την προσήκουσαν εφ’ εκάστου τούτων εισήγησιν, διευθύνει τας συζητήσεις, δίδει τον λόγον εις τους αιτούντας κατά σειράν της αιτήσεως αυτών, δικαιούται δε να διακόπτη τους αγορεύοντας και να επαναφέρη αυτούς εις το προκείμενον, όταν εξέρχωνται του συζητουμένου θέματος και εν επιμονή αφαιρεί απ’ αυτών τον λόγον.

«Στις Γενικές Συνελεύσεις των φαρμακευτικών συλλόγων της Χώρας και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, προεδρεύει μέλος της, που εκλέγεται με ανάταση των χεριών των μελών της Συνελεύσης και έχει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο για τον Πρόεδρο.

Στις Συνελεύσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων συζητείται εκτός ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που προτείνεται έγγραφα και πριν απ’ την αρχή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, από το 1/10 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου».

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πρακτικά συνεδριάσεων

Κείμενο Αρθρου

Περί των συνεδριάσεων του Συλλόγου τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα παρά του Προέδρου και του Γραμματέως.

Πριν ή ο Σύλλογος εισέλθη εις την ημερησίαν διάταξιν αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά, εφ’ ων δύναται να γίνη συζήτησις, διόρθωσις, ή ανάκλησις. Αι αποφασεις του Συλλόγου δύνανται να είναι εκτελεσταί και να έχωσιν ισχύν και προ της επικυρώσεως των πρακτικών, όταν ο Σύλλογος αποφασίση τούτο. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να αγορεύη κατά τας συζητήσεις ειμή ίνα εξηγήση εις ποίαν θέσιν ευρίσκεται το ζήτημα και να δώση αναγκαίας πληροφορίας. Εάν ο Πρόεδρος θέλη να μετάσχη της συζητήσεως, αναπληρούται μέχρις αποφάσεως επί του ζητήματος υπό του κατά τον παρόντα Νόμον αναπληρωτού αυτού.

Ουδενί επιτρέπεται ν’ αγορεύση πέραν του χρόνου, ον ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός ή να τριτολογήση, εκτός αν ο Σύλλογος ειδικώς ερωτώμενος δι’ αναστάσεως ήθελεν επιτρέψει τούτο.

Πλην των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων ουδενός ετέρου επιτρέπεται συζήτησις, πλην της προτάσεως περί νέας συγκλήσεως του Συλλόγου.

Οι αναρμόστως συμπεριφερόμενοι προσκαλούνται υπό του Προέδρου να δώσωσι τας αναγκαίας εξηγήσεις ή να ανακαλέσωσι τα λεχθέντα, εάν δε αρνηθώσι τούτο, ανακαλούνται εις την τάξιν.

Εάν η συζήτησις καταστή θορυβώδης, ο Πρόεδρος δύναται να διακόψη την συνεδρίασιν δι’ ολίγην ώραν, μετά την πάροδον της οποίας ερωτάται και αποφασίζει η συνέλευσις περί της συνεχίσεως ή μη ή της αναβολής της συνεδριάσεως δι’ άλλην ημέραν.

Εν πάση περιπτώσέι ανάρμοστος εν τη συνεδριάσει συμπεριφορά δύναται να προκαλέση και την πειθαρχικήν του παρεκτραπέντος δίωξιν.

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ψηφοφορίες

Κείμενο Αρθρου

Οσάκις ο Πρόεδρος θεωρεί εξαντληθείσαν την συζήτησιν επί τινος θέματος, προκαλεί αμέσως απόφασιν του Συλλόγου περί της λήξεως ταύτης. Ληξάσης της συζητήσεως ο Πρόεδρος διατυπώνει τα ζητήματα και θέτει αυτά εις ψηφοφορίαν.

Επί της θέσεως των ζητημάτων δύναται να προκληθή συζήτησις και απόφασις του Συλλόγου.

Αι ψηφοφορίαι του Συλλόγου, αι μη αφορώσαι εις πρόσωπα γίνονται δι’ αναστάσεως ή δι’ ονομαστικής κλήσεως κατά την κρίσιν του Προέδρου ή εφ’ όσον η ονομαστική κλήσις ήθελε ζητηθή παρά αριθμού μελών οριζομένου εν τω κανονισμώ, άτινα θεωρούνται παρόντα και αν αποχωρήσωσι της ψηφοφορίας. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία γίνεται μυστική δια ψηφοδελτίων.

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Αποφάσεις

Κείμενο Αρθρου

Αι αποφάσεις του Συλλόγου λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Εν ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται.

Εάν εν οιαδήποτε συνεδριάσει του Συλλόγου δεν επαρκέση η ορισθείσα ημέρα προς λήψιν αποφάσεων, συνεχίζεται η περαιτέρω συζήτησις κατ’ άλλην ημέραν και ώραν, οριζομένην υπό της συνελεύσεως.

Επί αρχαιρεσιών ή εκλογής προσώπων εν γένει επιτυχόντες θεωρούναι οι λαβόντες την σχετικήν πλειοψηφίαν, του κλήρου αποφασίζοντος εν ισοψηφία.

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ανακοινώσεις-Διαλέξεις

Κείμενο Αρθρου

Εν τω καταστήματι του Συλλόγου επιτρέπεται να γίνωνται ανακοινώσεις ή διαλέξεις αναγόμεναι εις τον κύκλον των φαρμακευτικών ζητημάτων κατά τα δια του εσωτερικού κανονισμού οριζόμενα.

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Διοικητικό συμβούλιο

Σχόλια
Η εντός » » πρώτη παρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Διοικητικόν Συμβούλιον και Εκλογαί

«Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου αποτελείται εις μεν τους Συλλόγους τους έχοντας μέχρι 15 μελών εξ ενός Πρέδρου, ενός Γραμματέως και ενός Ταμίου, εις δε τους έχοντας από 16 μέχρι 50 μελών εξ ενός Πρόεδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γραμματέως, ενός Ταμίου και ενός Συμβούλοι, και εις τους έχοντας περισσότερα των 50 μελών εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γραμματέως, ενός Ταμίου και 5 Συμβούλων».

Ο αριθμός των εκλεκτέων μελών του Δ.Σ. κανονίζεται, επί τη βάσει των εγγεγραμμένων εν τω Μητρώω μελών τριάκοντα ημέρας προ των αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά διετίαν, δύνανται δε να επανεκλεγώσιν.

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Διοικητικό συμβούλιο, Εκλογή μέλους

Σχόλια
Η εντός » » φράση στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 8 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

Ινα εκλεγή τις μέλος του Συμβουλίου απαιτείται:

1. Να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός.

2. (Καταργήθηκε με την περίπτ. α της παρ. Ζ άρθρου 37 Ν. 1316/1983).

3. Να εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν του υποχρέωσιν ή να απηλλάγη νομίμως ταύτης.

4. Να μη στερήται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του.

5. Να μη κατεδικάσθη εις εγκληματικήν ποινή συνεπαγομένην τας υπό των αρθρ. 22 και 24 του ΠΟινικού Νόμου προβλεπομένας τοιαύτας, ή να μη διατελή υπό κατηγορίαν συνεπαγομένην τοιαύτην τινά ποινήν, «δια παραπεμπτικού βουλεύματος».

6. Να κέκτηται των κατά τον παρόντα Νόμον εκλογικών του δικαιωμάτων.

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Μέλη Διοικητικών-Πειθαρχικών συμβουλίων, Εκλογή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Α άρθρου 37 Ν. 1316/1983. Οι παρ. 8 και 9 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. Δ3 και Δ1, αντίστοιχα, άρθρου 58 Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64).

Κείμενο Αρθρου

«1. Η εκλογή των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων διεξάγεται σε τακτική συνεδρίαση των συλλόγων, με μυστική ψηφοφορία και αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφοφόρων, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Νοέμβρη κάθε τριετίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Στην πρόσκληση υποχρεωτικά αναφέρεται και ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται.

2. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι για τα Διοικητικά ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα στο Σύλλογο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συνεδριάζει 20 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και ανακηρύσσει με απόφασή του τους υποψηφίους για εκλογή.

3. Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν στο επάνω μέρος την ονομασία του συλλόγου, τη χρονολογία διενέργειας των εκλογών και στη συνέχεια, με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Τυπώνονται από τους φαρμακευτικούς συλλόγους και παραδίδονται 10 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στο Νομάρχη της έδρας του Συλλόγου που τα σφραγίζει με τη σφραγίδα της Νομαρχίας.

4. Προκειμένου περί φαρμακευτικών συλλόγων που έχουν περισσότερα από 50 μέλη, οι σύμβουλοι βάζουν υποψηφιότητα σε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μέχρι τον αριθμό των συμβούλων που πρέπει να εκλεγούν. Κανένας από τους υποψηφίους δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωσ των υποψηφίων συμβούλων που θα περιληφθούν σ’ αυτόν, η δε εκτύπωση και σφράγιση των ψηφοδελτίων γίνεται με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

5. Αν ο Σύλλογος δεν έχει έδρα στην έδρα της Νομαρχίας, τα ψηφοδέλτια του συλλόγου ή των συνδυασμών σφραγίζονται από τον αρμόδιο ειρηνοδίκη.

6. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν την σφραγίδα της Νομαρχίας ή του ειρηνοδίκη είναι άκυρα.

7. Κατά τις αρχαιρεσίες παρίσταται ο διοικητικός ή δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται από το Νομάρχη ή τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και που μαζί με τον Πρόεδρο και τους εκλεγόμενους από τη Γενική Συνέλευση τρεις ψηφολέκτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου αυτού, αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή.

«8. Σε φαρμακευτικούς συλλόγους με περισσότερα από 300 μέλη, οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων, Πειθαρχικώ Συμβουλίων και αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου να γίνουν σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου κοινοποιείται ένα (1) μήνα πριν από τις εκλογές στον αρμόδιο νομάρχη, προκειμένου να ορίσει ισάριθμους δικαστικούς ή δικοικητικούς αντιπροσώπους.

Στην περίπτωση αυτή, η εφορευτική επιτροπή που διεξάγει την ψηφοφορία κάθε τμήματος αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, ένα από τα οποία ορίζεται πρόεδρός της και η κεντρική

εφορευτική επιτροπή, που βγάζει τα τελικά αποτελέσματα και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, αποτελείται από τους προέδρους των κατά τμήματα εφορευτικών επιτροπών, τους διοικητικούς ή δικαστικούς αντιπροσώπους και τον πρόεδρο του συλλόγου».

«9. Ο ψηφοφόρος, αφού πάρει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του συλλόγου, αποσύρεται στον ιδιαίτερο χώρο που υπάρχει μέσα στην αίθουσα της ψηφοφορίας και ψηφίζει από το συνδυασμό της προτίμησής του έναν υποψήφιο σύμβουλο, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομά του.

Ψηφοδέλτια συνδυασμού, χωρις σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους συμβούλους, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού. Οπου δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών ο ψηφοφόρος ψηφίζει με σταυρό προτίμησης έναν από τους υποψηφίους».

10. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν ειδικές τοπικές και συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, επιτρέπεται σε ορισμένους Συλλόγους η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες των μελών που βρίσκονται μακρυά από την έδρα του Συλλόγου με συστημένη επιστολή.

Στους συγκεκριμένους ψηφοφόρους στέλνονται από τη διοίκηση του συλλόγου με συστημένη επιστολή σφραγισμένα ψηφοδέλτια και φάκελλος τουλάχιστο 10 ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Ο φαρμακοποιός, αφού ψηφίσειο και σφραγίσει το φάκελο, ξαναστέλνει μαζί με αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του θεωρημένα από την αστυνομία με συστημένη επιστολή το σφραγισμένο φάκελλο στην εφορευτική επιτροπή, που έχει την ευθύνη της αποσφράγισης του εξωτερικού φακέλλου και την τοποθέτηση του εσωτερικού μέσα στην κάλπη».

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Συνεδρίαση, Εκλογή

Κείμενο Αρθρου

Κατά πάσαν προς εκλογήν συνεδρίασιν μετά την εν αρχή βεβαίωσιν της κατά το άρθρ. 13 απαρτίας η συνέλευσις διορίζει ως ψηφολέκτας τρία εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, άτινα δέον να παρίστανται καθ’ όλην την διάρκειαν της συνεδριάσεως.

Ινα έχη κύρος πάσα προς εκλογήν συνεδρίασις δέον να ψηφοφορήσωσι τα κατα το άρθρ. 25 οριζόμενα κατ’ αριθμόν μέλη, ων όμως η σύγχρονος παρουσία δεν είναι απαραίτητος.

Η συνεδρίασις εξακολουθεί θεωρουμένη εν απαρτία μέχρι πέρατος της διαλογής, έστω και αν δεν παρίσταται ο νόμιμος προς απαρτίαν αριθμός μελών, τα τυχόν δε προκύπτοντα σχετικά ζητήματα λύονται κατά πλειοψηφίαν υπό του Προέδρου, του Γραμματέως και τριών ψηφολεκτών.

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Στέρηση δικαιώματος ψήφου

Σχόλια
Οι εντός » » λέξεις στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν με το άρθρο 8 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

Στερούνται του δικαιώματος όπως ψηφοφορήσωσιν εις τας προς εκλογήν συνεδριάσεις:

1. Μέλη απολέσαντα τα πολιτικά αυτών δικαιώματα ή διατελούντα υπό κατηγορίαν συνεπαγομένην τοιαύτην τινά ποινήν «διά παραπεμπτικού βουλεύματος».

2. Μέλη, άτινα κατόπιν δικαστικής αποφάσεως δεν δύνανται να διαθέσωσιν ελευθέρως την περιουσίαν των.

3. Μέλη, άτινα δια πειθαρχικής αποφάσεως στερούνται κατά τον χρόνον της εκλογής των εκλογικών αυτών δικαιωμάτων.

Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξήκοντα ημέρας προ της εκλογής αλφαβητικός κατόλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών υποκείμενος εις τον έλεγχον παντός μέλους του Συλλόγου.

Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου δέον να υποβάλλωνται το βραδύτερον εντός 14 ημερών από του καταρτισμού του καταλόγου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να αποφασίζη και να κοινοποιή προς τους ενδιαφερομένους ητιολογημένην την απόφασιν αυτού εντός οκτώ το πολύ ημερών από της ενστάσεως. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμή να κάμη έφεσιν κατά της αποφάσεως ταύτης ενώπιον του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οφείλει να πράξη τούτο εντός οκτώ το πολύ ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφασέως εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον, όστις οφείλει να γνωστοποιήση την απόφασιν αυτού εις τον ενδιαφερόμενον εντός 14 το πολύ ημερών από της λήψεως της εφέσεως. Η απόφασις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι τελεσίδικος.

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εκλογή συμβούλων-συνδυασμών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

«1. Στις συνεδριάσεις για εκλογή Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων πρέπει να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου αυτού τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του συνόλου των μελών του συλλόγου.

2. Στους Συλλόγους που δεν εφαρμόζεται το σύστημα των συνδυασμών, επιτυχόντες θεωρούνται οι σύμβουλοι που πλειοψηφούν. Οι υπόλοιποι επιτυχόντες με τη σειρά ψήφων προτίμησης είναι επιλαχόντες.

3. Στις αρχαιρεσίες με βάση το σύστημα των συνδυασμών, οι θέσεις των συμβούλων του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που πήραν μέρος στην εκλογή, ανάλογα με την εκλογική δύναμη καθενός απ’ αυτούς. Για την κατανομή αυτή ευρίσκεται πρώτα η επί τοις εκατό αναλογία των έγκυρών ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας από τους συνδυασμούς σε σχέση με το συνολικό αριθμό τους. Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συμβούλων και το γινόμενο προκύπτει, χωρίς το κλασματικό μέρος είναι ο αριθμός των θέσεων που ανήκουν στον κάθε συνδυασμό. Αν μετά την πρώτη αυτή κατανομή παραμένουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων, αυτές κατανέμονται σε όλους τους συνδυασμούς ανάλογα με το μέγεθος του κλασματικού μέρους που παραλείφθηκε.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων συμβούλων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή».

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Επανάληψη συνεδριάσεως

Κείμενο Αρθρου

Εάν κατά την προς εκλογήν ορισθείσαν συνεδρίασιν δεν προσέλθη προς ψηφοφορίαν ο απαιτούμενος αριθμός μελών η συνεδρίασις του Συλλόγου προς συνέχισιν της εκλογής επαναλαμβάνεται εντός οκτώ ημερών, της ημέρας οριζομένης εν τη αυτή προσκλήσει.

Μη επιτευχθέντος και μετά την αναβολήν ταύτην αποτελέσματος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου οφείλει να καταστήση τούτο γνωστόν εντός οκτώ ημερών εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον, όστις διορίζει τους συμβούλους εντός 15 το πολύ ημερών. Εάν ουδεμία ψηφοφορία εγένετο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διορίζει τους συμβούλους εκ των κατά τον παρόντα Νόμον εχόντων τα προσόντα μελών, εάν δε εγένετο τοιαύτη διορίζει μόνον τους ελλείποντας συμβούλους εκ των λαβόντων τας περισσοτέρας ψήφους.

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Διαλογή ψηφοδελτίων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ άρθρου 37 Ν. 1316/1983. Η περίπτ. γ της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. Δ2 άρθρου 58 Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64).

Κείμενο Αρθρου

«1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντίστοιχα ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που πήρε ο καθένας απ’ αυτούς.

2. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής αρχαιρεσιών με το σύστημα συνδυασμών, στο σχετικό πρακτικό γράφεται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας απ’ αυτούς και στη συνέχεια ο αριθμός των σταυρών προτίμησης του κάθε υποψηφίου.

3. Είναι άκυρα:

α) Ψηφοδέλτια που δε φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο ή τη σφραγίδα της Νομαρχίας ή του αρμόδιου ειρηνοδίκη.

β) Ψηφοδέλτια που φέρουν ενδείξεις με τις οποίες είναι εμφανής η πρόσθεση της παραβάσεως της μυστικότητας της ψηφοφορίας».

«γ) Ψηφοδέλτια που φέρουν περισσότερους από ένα σταυρούς προτίμησης».

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εκλογές, Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων

Κείμενο Αρθρου

Μετά το πέρας της διαλογής συντάσσεται το σχετικόν πρωτόκολλον, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου, του Γραμματέως και των ψηφολεκτών, γνωστοποιείται δ’ αμέσως το αποτέλεσμα υπό του Προέδρου εις τα κατά την συνεδρίασιν παριστάμενα μέλη και τοιχοκολλάται εν τω συνήθει καταστήματι του Συλλόγου. Εντός δύο ημερών ο Πρόεδρος οφείλει να γνωστοποιήση το αποτέλεσμα των εκλογών, τούτο μεν εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον, τούτο δε εις το Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως. Εις το Υπουργείον υποβάλλονται επίσης εντός πέντε το πολύ ημερών τα πρακτικά της συνεδριάσεως μετά των ψηφοδελτίων και του πρωτοκόλλου, ως και των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, όπερ εντός μηνός το πολύ από της υποβολής εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει αυτά. Εν περιπτώσει ολικής ή μερικής απορρίψεως εκλογής τινος ο οικείος Σύλλογος καλείται προς διενέργειαν νέας τοιαύτης εις χρόνον οριζόμενον υπό του Υπουργείου και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του μηνός από της απορρίψεως της εκλογής.

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εκλογές, Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων

Σχόλια
Η εντός » » τελευταία παρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

Εντός πέντε το πολύ ημερών από του πέρατος της εκλογής ο προεδρεύσας κατά την συνεδρίασιν της εκλογής οφείλει ν’ ανακοινώση τα αποτελέσματα προς τα εκλεγέντα μέλη, άτινα εντός οκτώ το πολύ ημερών από της κοινοποιήσεως οφείλουσι να δηλώσωσιν εγγράφως προς τον Πρόεδρον αν αποδέχωνται ή ου την εκλογήν.

Οστις δεν δηλώση εντός της προθεσμίας ταύτης ότι αποδέχεται θεωρείται ως μη αποδεχθείς και την θέσι αυτού καταλαμβάνει ο τον αμέσως μετ’ αυτόν αριθμόν ψήφων συγκεντρώσας.

«Εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου αι εν τω μέλλοντι κενούμεναι θέσεις συμβούλων συμπληρούνται δια των επιλαχόντων, τηρουμένης της σειράς της επιτυχίας αυτών, κενουμένων όμως των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως ή Ταμίου, συμπληρούται μεν το Διοικητικόν Συμβούλιον δια των επιλαχόντων κατά την σειράν της επιτυχίας αυτών, διενεργείται δ’ είτα νέα εκλογή μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, δια την ανάδειξιν νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Ταμίου».

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Σύμβουλος, Εκπτωση

Κείμενο Αρθρου

Ο επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις άνευ εγγράφου δικαιολογίας αποσχών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος εκπίπτει του αξιώματος αυτού κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται υπό του κατά σειράν επιλαχόντος συμφώνως προς τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Η αντικατάστασις αύτη θεωρείται προσωρινή, εφ’ όσον εναντίον της αποφάσεως γίνη, εντός οκτώ το πολύ ημερών από της εις τον ενδιαφερόμενον κοινοποιήσεως αυτής, έφεσις ενώπιον του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η απόφασις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου να εκδοθή εντός μηνός το πολύ από της υποβολής της εφέσεως και να κοινοποιηθή αφ’ ενός μεν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου, αφ’ ετέρου δε εις τον

ενδιαφερόμενον εντός οκτώ ημερών από της λήψεως αυτής. Αν η απόφασις αύτη είναι καταδικαστική, η αντικατάστασις καθίσταται οριστική. Δια την οριστικήν ή προσωρινήν αντικατάστασιν του Προέδρου ισχύουσιν αι διατάξεις των άρθρ. 29 και 42.

Τελεσίδικος πειθαρχική τιμωρία, ως και εν γένει απώλεια των δια την θέσιν του συμβούλου απαιτουμένων κατά το άρθρ. 21 προσόντων συνεπάγεται την έκπτωσιν από της εν τω συμβουλίω θέσεως.

Εφ’ όσον ο υπό πειθαρχικήν δίωξιν διατελών ποιείται χρήσιν των υπό του Νόμου παρεχομένων αυτών ενδίκων μέσων, δεν εκπίπτει μεν από της θέσεως αυτού, αντικαθίσταται όμως προσωρινώς κατά τον χρόνον τούτον δια του κατά σειράν επιλαχόντος.

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικό συμβούλιο

Κείμενο Αρθρου

Μέλη εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μη λαβόντα αδικαιολογήτως μέρος εις οιανδήποτε των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων προς εκλογήν συνεδριάσεως, του Συλλόγου τιμωρούνται πειθαρχικώς τουλάχιστον δια προστίμου.

Το πειθαρχικόν συμβούλιον υποχρεούται κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν να ενεργήση την πειθαρχικήν δίωξιν των αδικαιολογήτως απουσιασάντων και να καλέση αυτούς προς απολογίαν, το αποτέλεσμα δε της διώξεως οφείλει ν’ ανακοινώση εντός τριμήνου εις τον Πρέδρον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Μέλη Δ.Σ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 ΑΝ 1384/1938.

Κείμενο Αρθρου

«Η Υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται αμισθεί η δε θητεία αυτών άρχεται από της πρώτης Δεκεμβρίου εκάστης διετίας και λήγει την 30 Νοεμβρίου του δευτέρου έτους.

Το πρεσβύτερον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί εντός πέντε ημερών από της επικυρώσεως του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών το Συμβούλιον, ίνα προβλή εις την εκλογήν Προέδρου, Γραμματέως, Ταμίου ως και αντιπροέδρου αν προβλέπεται τοιούτος».

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Εκλογή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 ΑΝ 1384/1938. Τα εντός » » τρίτο και τέταρτο εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. Ε άρθρου 58 Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64).

Κείμενο Αρθρου

«Το Συμβούλιον ευρισκόμενον εν απαρτία δια μυστικής ψηφοφορίας και δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών εκλέγει τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον, όπου προβλέπεται τοιούτος, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν. Εν τη περιπτώσει ταύτη δια την λήψιν αποφάσεων απαιτείται επί μεν των τριμελών Συμβουλίων η παρουσία απάντων των μελών του Συμβουλίου επί δε των λοιπών Συμβουλίων η υπό του άρθρου 37 του Ν. 3601 προβλεπομένη απαρτία.

Κατά την συνεδρίασιν ταύτην δύναται να παρίσταται διοικητικός επίτροπος οριζόμενος υπό του οικείου Νομάρχου.

«Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία ή η πλειοψηφία που απαιτεί το προηγούμενο άρθρο, η εκλογή ματαιώνεται και η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται για το σκοπό αυτόν, μέχρι δύο φορές ακόμη, μέσα σε οκτώ μέρες, μετά από κάθε, χωρίς αποτέλεσμα, συνεδρίαση».

«Αν κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία ή η πλειοψηφία που απαιτεί το προηγούμενο άρθρο, τον πρόεδρο, γραμματέα και ταμία εκλέγει, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία πραγματοποίησης της τρίτης συνεδρίασης, με απλή πλειοψηφία από τα επιτυχόντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση του συλλόγου, που συνέρχεται έκτακτα για το σκοπό αυτόν. Μέχρι τη διεξαγωγή αυτής της εκλογής και σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος και γενικός γραμματέας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, χρέη δε γραμματέα εκτελεί το νεώτερο σε ηλικία μέλος»».

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Κείμενο Αρθρου

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 ΑΝ 1384/1938).

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Δ.Σ., Αρμοδιότητες

Κείμενο Αρθρου

Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον ανήκουσι, πλην των εν τω άρθρ. 7 διαλαμβανομένων:

1. Η εποπτεία επί την προσήκουσαν και αξιοπρεπή άσκησιν του επαγγέλματος εκ μέρους των μελών.

2. Ο διακανονισμός των μεταξύ των μελών διαφορών και η συμβιβαστική λύσις επί τοιούτων μεταξύ φαρμακοποιών και πελατών, αλλά μόνον τη εγγράφω αιτήσει των τελευταίων.

3. Η διαχείρισις της περιουσίας του Συλλόγου και η προς τον Σύλλογον κατ’ έτος λογοδοσία, έτι δε η εκπροσώπησις του Συλλόγου δι’ αντιπροσώπων ή εντολοδόχων υπ’ αυτού κατά πλειοψηφίαν διοριζομένων δια τον καταρτισμόν οιωνδήποτε συμβάσεων, δι’ ων ο Σύλλογος αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Σχόλια
Η εντός » » δεύτερη παρ. προστέθηκε με την παρ. Η3 άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει καλούμενον υπό του Προέδρου, όστις οφείλει να συγκαλή αυτό αν ζητηθή εγγράφως μετά δηλώσεως του λόγου της συγκλήσεως υπό δύο μεν τουλάχιστον μελών προκειμένου περί εννεαμελών, υπό ενός δε τουλάχιστον μέλους προκειμένου περί ολιγαριθμοτέρας συνθέσεως συμβουλίων.

«Οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι δημόσιες για τα μέλη τους. Μπορεί όμως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν με πλειοψηφία των παρόντων να συνεδριάσουν μυστικά, αλλά στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις που θα παρθούν ανακοινώνονται δημόσια. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διατάξει την αποβολή από το ακροατήριο κάθε μέλους του Συλλόγου που διαταράσσει την τάξη».

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Δ.Σ., Συνεδριάσεις, Απαρτία

Κείμενο Αρθρου

Ινα συνεδριάση το συμβούλιον δέον να ευρίσκεται εν απαρτία προς συγκρότησιν της οποίας απαιτείαι ίνα παρίστανται πλείονα ή όσα απολείπονται μέλη, λαμβανομένου υπ’ όψιν του όλου αριθμού του συμβουλίου.

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Δ.Σ., Αποφάσεις

Κείμενο Αρθρου

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν. Επί ισοψηφίας η πρότασις απορρίπτεται. Αι αποφάσεις δέον να λαμβάνωνται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας οσάκις πρόκειται περί προσωπικών ζητημάτων και εις ας άλλας περιπτώσεις ήθελεν ορίσει ο κανονισμός.

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Δ.Σ., Πρόσληψη προσωπικού

Κείμενο Αρθρου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί και διαχειρίζεται τας υποθέσεις εν γένει του Συλλόγου και εκτελεί πάντα τα δια του παρόντος Νόμου ανατειθέμενα αυτώ έργα, δυνάμενον να προσλαμβάνη το απαραιτήτως προς τούτο αναγκαιούν έμμισθον προσωπικόν.

Περί πάντων των υπό την δικαιοδοσίαν αυτού υπαγομένων θεμάτων το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει κατ’ οικείαν και ανεξέλεγκτον κρίσιν, εφ’ όσον δε ετήρησε τας διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκειται μόνον εις τον έλεγχον του Συλλόγου τον ασκούμενον κατά τας διατάξεις του άρθρου 14.

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.

Κείμενο Αρθρου

Περί των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται εν τω ιδίω βιβλίω πρακτικά υπογραφόμενα παρά τε του Πρέδρου και του Γραμματέως, εν οις καταχωρίζονται αι αποφάσεις και επί τη αιτήσει μέλους τινός αι μειονοψηφούσαι γνώμαι ή και αι προτάσεις αυτού.

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εκλογή ελεγκτών

Κείμενο Αρθρου

Κατά την προτελευταίαν τακτικήν συνέλευσιν εκάστου έτους, ήτις δέον να ορισθή το πολύ δύο μήνας προ των αρχαιρεσιών, εκλέγονται υπό του Συλλόγου δύο έως τρεις ελεγκταί, οίτινες εξελέγχουσι τα βιβλία και εν γένει την διαχείρισιν του συμβουλίου και υποβάλλουσι την έκθεσιν αυτών εις τον Πρόεδρον, όστις επιμελείται της εκτυπώσεως ή αντιγραφής και αποστολής ταύτης εις τα μέλη προ της τελευταίας τακτικής συνελεύσεως εκάστου οικονομικού έτους, καθ’ ην η έκθεσις αύτη αναγιγνώσκεται προ της υποβολής της διοικητικής λογοδοσίας του συμβουλίου. Επί της εκθέσεως και της λογοδοσίας δύναται να προκληθή συζήτησις και απόφασις του Συλλόγου.

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 23.12.2008

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πρόεδρος

Σχόλια
*** Το πρώην τελευταίο εδάφιο (βλ. προηγούμενη μορφή του άρθρου) καταργήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262/23.12.2008).

Κείμενο Αρθρου

Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις του τε Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου.

Κωλυόμενον τον Πρόεδρον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή μη υπάρχοντος ο αρχαιότερος κατά την άσκησιν του επαγγέλματος σύμβουλος, πλην αν ούτος είναι ταμίας, οπότε τον κωλυόμενον ή μη υπάρχοντα Αντιπρόεδρον αναπληροί ο επόμενος κατ’ αρχαιότητα και καθεξής, εις τρόπον ώστε ουδέποτε να συμπίπτη η ιδιότης του προεδρεύοντος και ταμία εις το αυτό πρόσωπον.

Κωλυομένων πάντων των μελών, πλην του ταμίου, συμβούλων, ως και μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει το αρχαιότερον κατά την εξάσκησιν του επαγγέλματος μέλος.

Ο Πρόεδρος ενασκεί πάντα τα εν τω παρόντι Νόμω δικαιώματα και καθήκοντα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του τε Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει κατ’ έτος εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον, ως και εις το Υπουργείον Υγιεινής, έκθεσιν των εργασιών του Συλλόγου και του Συμβουλίου.*** (βλ. σχόλια).

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Γραμματέας

Κείμενο Αρθρου

Ο Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται υπό τε του Πρέδρου και αυτού, τηρεί το μητρώον των μελών και τα δια την υπηρεσίαν του Συλλόγου χρήσιμα βιβλία, πλην των του ταμείου.

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ταμίας

Σχόλια
Η εντός » » τελευταία παρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Η4 άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

Ο ταμίας φυλάσσει την χρηματικήν και πάσαν άλλην περιουσίαν του Συλλόγου, παραλαμβάνει τας εισφοράς των μελών, τα πρόστια, τας δωρεάς και παν εν γένει έσοδον, τηρεί βιβλία απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, ων οφείλει να υποβάλλη κατάστασιν οσάκις ζητηθή παρά τε του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, και να δίδη ακριβή λογοδοσίαν κατά το τέλος εκάστου οικονομικού έτους.

Τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως.

Πάσα πληρωμή ενεργείται δι’ εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γραμματέως.

Εν περιπτώσει κωλύματος ο ταμίας αναπληρούται υπό μέλους του Συλλόγου, υποδεικνυομένου υπό του Προέδρου και εγκρινομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν επειγούση περιπτώσει το Διοικητικόν Συμβούλιον αντικαθιστά τον ταμίαν προσωρινώς δι’ ενός των μελών αυτού.

«Ο ταμίας του φαρμακευτικού συλλόγου καταθέτει υποχρεωτικά σε ελεγχόμενη από το κράτος Τράπεζα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 δραχμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι τις 50.000 δραχμές μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας».

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πόροι συλλόγου

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Περί των πόρων του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1. Αι τακτικαί και ειδικαί εισφοραί των μελών αυτού συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 47.

2. Δωρεαί και κληροδοτήματα προς τον Σύλλογον.

3. Χρηματικά πρόστιμα επιβαλλόμενα υπό του πειθαρχικού συμβουλίου εις μέλη του Συλλόγου.

Εξοδα του Συλλόγου είναι:

1. Εξοδα της διοικήσεως εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών εξόδων, των μελών του Συλλόγου ή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν ταύτα μεταβαίνωσι προς εκτελεσιν υπηρεσίας κατ’ εντολήν του Συλλόγου, του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ως και της μισθοδοσίας του βοηθητικού προσωπικού.

2. Εξοδα αποζημιώσεως του δικαστικού μέλους του πειθαρχικού συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού. Η αποζημίωσις αύτη δεν δύναται να είναι ανωτέρα των ημερησίων αποδοχών του δικαστικού μέλους, ή του αναπληρωτού αυτού, δι’ εκάστην εν απαρτία συνεδρίασιν.

3. Εισφοραί εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον.

4. Ετεραι δαπάναι ψηφιζόμεναι υπό του Συλλόγου προς εκπλήρωσιν των κατά τον παρόντα Νόμον σκοπών αυτού.

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εισφορές μελών

Κείμενο Αρθρου

Εκαστον μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου υποχρεούται εις ετησίαν εισφοράν προς τον Σύλλογον ίσην προς τα 3/4 της παρά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκάστοτε οριζομένης δια την εις ην κατετάγη φορολογικήν κλάσιν παρά της οικείας εφορείας. Εν περιπτώσει καταργήσεως ή τροποποιήσεως των ανωτέρω φορολογικών διατάξεων, ο Υπουργός της Υγιεινής, μετά γνώμην του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κανονίζει δι’ αποφάσεώς του τας υπό των μελών εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου καταβλητέας ετησίας εισφοράς.

Πλην της ανωτέρω εισφοράς επιτρέπεται η επιβολή ειδικών εισφορών υπέρ ωρισμένου τινος σκοπού κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου λαμβανομένης εν συνεδριάσει, καθ’ ην παρίσταται το τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών και δι’ απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων.

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εισφορές, Πρόστιμα, Είσπραξη

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

«1. Οι εισφορές και τα πρόστιμα του συλλόγου, όπως και κάθε άλλο έσοδο του συλλόγου, εισπράττεται από τον ταμία με διπλότυπες αποδείξεις.

2. Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας των μελών του συλλόγου να καταβάλουν τις εισφορές τους ή τα τελεσίδικα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δώσει στο φαρμακοποιό σχετική προθεσμία για να εκπληρώσέι τις υποχρεώσεις του αποφασίζει για την αναγκαστική είσπραξη από τους λογαριασμούς του που πρόκειται να πληρωθεί από το Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αναγκαστική είσπραξη των εισφορών ή των προστίμων αποτελεί εκτελεστό τίτλο και υποχρεώνει το Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία να κρατήσουν από τους λογαριασμούς φαρμακοποιών ποσά που οφείλει να τα αποδώσουν στον αρμόδιο σύλλογο, με την έκδοση σχετικού γραμματίου πληρωμής.

Στους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους που λειτουργούν λογιστικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης λογαριασμών φαρμακείων και ασφαλιστικών ταμείω, η κράτηση του προστίμου μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού του φαρμακοποιού.

3. Εισφορές και πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε φαρμακοποιούς που είναι συνεταιρισμένοι ή συστεγασμένοι και αρνούνται ή αμελούν να τα καταβάλουν, υποχρεώνεται να τα καταβάλει το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας που έχει συσταθεί για το συνεταιρισμό ή τη συστέγαση.

4. Η άρνηση ή η αμέλεια καταβολής από το φαρμακοποιό προς το σύλλογο των εισφορών και των προστίμων που του έχουν επιβληθεί είναι βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα».

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Οικονομικό έτος

Κείμενο Αρθρου

Το οικονομικόν έτος του Συλλόγου άρχεται από της 1 Απριλίου και λήγει την 31 Μαρτίου του επομένου έτους.

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ενώσεις Φαρμακευτικών συλλόγων

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Β’.

Περί Ενώσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Δύο ή πλειότεροι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δύνανται, κατόπιν αποφάσεως αυτών, να συμπήξωσιν Ενωσιν, αποτελούσαν νομικόν πρόσωπον.

Αι ενώσεις επιδιώκουσι την εν τη ευρυτέρα αυτών περιφέρεια εκπλήρωσιν ενός ή πλειοτέρων των κατά το άρθρ. 7 του παρόντος Νόμου σκοπών των εις αυτάς υπαγομένων Συλλόγων.

Τας υποθέσεις της Ενώσεως διοικεί εν Διοικητικόν Συμβούλιον, εκλεγόμνεον ανά διετίαν, αποτελούμενον εξ αντιπροσώπων των απαρτιζόντων αυτήν Συλλόγων, και δη Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, αποτελούμενοι εξ ολιγωτέρων των 15 μελών, εκλέγουν 1 σύμβουλον της Ενώσεως, Σύλλογοι εκ 16-49 μελών 2, Σύλλογοι εκ 50-99 μελών 3, και Σύλλογοι εξ 100 και άνω μελών 4 συμβούλους. Εν περιπτώσει καθ’ ην δια του τρόπου τούτου δεν απαρτισθή τουλάχιστον εννεαμελές συμβούλιον, εκλέγονται εξ εκάστου Συλλόγου τα διπλάσια ή πολλαπλάσια των ως άνω αριθμών.

Η Ενωσις διέπεται υπό εσωτερικού κανονισμού, ψηφιζομένου εν κοινή των Συλλόγων συνεδριάσει, ή εν συνεδριάσει αντιπροσώπων εκλεγομένων υφ’ εκάστου Συλλόγου κατά την αυτήν ως άνω αναλογίαν και καταλλήλως πληρεξουσιοδοτουμένων. Ο κανονισμός ούτος υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Υγιεινής.

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Γ’.

Περί του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

(Αντικατεστάθη δια των διατάξεων του άρθρου 46 Νόμ. 5607/1932 και τούτο δια του άρθρου 17 Α.Ν. 1348/1938).

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 08.08.2014

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 18 ΑΝ 1384/1938, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β άρθρου 58 Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64). Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 27.06.2001 με την παρ. 5 άρθρου 11 Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α’ 131).——————————————– Η παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν.4279/2014 (ΦΕΚ Α΄158/8.8.2014).

Κείμενο Αρθρου

«1. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία και οκτώ (8) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους πρέπει την ημέρα των αρχαιρεσιών να έχουν την ιδιότητα του Αντιπροσώπου των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

3. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3601/1928, όπως τούτο αντικαταστάθηκε τελικά με το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983.

«4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι αντιπρόσωποι και τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο συνεργάτες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλα ειδικά πρόσωπα, χρησιμοποιούμενα για την εκπλήρωση των σκοπών αυτού, όταν προσέρχονται σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των Γενικών Συνελεύσεων, των Επιτροπών, του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ή εκτελούν ανατεθείσα υπηρεσία, δικαιούνται: α) Εξόδων κίνησης.

β) Ημερήσιας αποζημίωσης για το χρόνο απασχόλησής τους και τα έξοδα παραμονής και διατροφής, τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ..

Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται και τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου».

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης με οποιοδήποτε τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των φαρμακευτικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αν δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, τούτο λειτουργεί νομίμως μέχρι την επιλογή νέων μελών, αν με τα υπόλοιπα μέλη υφίσταται απαρτία.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και εφόσον από τα επιλαχόντα μέλη δεν είναι δυνατή η συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη διορίζεται τριμελής Διοικούσα Επιτροπή από μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, για τη διεξαγωγή αναπληρωματικών αρχαιρεσιών.

7. Η διεξαγωγή των αναπληρωματικών αρχαιρεσιών γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την έλλειψη μελών ή την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η θητεία: α) των μελών που εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου αυτού λήγει μαζί με τη θητεία των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται με τις αναπληρωματικές αρχαιρεσίες είναι ισόχρονη με το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκε κατά την παρ. 6 του άρθρου αυτού.

9. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 1384/1938 (αναστολή αρχαιρεσιών), η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των φαρμακευτικών συλλόγων ή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου που εκλέχθηκαν μετά περιορίζεται ανάλογα, όσο το χρονικό διάστημα της αναστολής, εφάπαξ χορηγουμένης από τον υπουργό και όχι πέραν των δύο μηνών.

10. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των φαρμακευτικών συλλόγων, ανεξάρτητα του χρόνου εκλογής τους, λήγει στις 31.10.1986, του δε Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που πρόκειται να εκλεγεί το Μάη του 1985 λήγει το Μάη του 1987″.

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 02.11.2001

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Σκοπός

Σχόλια
Η παρ. 8 προστέθηκε από 15.07.1992 με το άρθρο 152 Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123). Βλέπε ΠΔ 340/1993 (ΦΕΚ Α’ 145). Βλέπε ΠΔ 340/1993 (ΦΕΚ Α’ 145). Το εντός » » δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 προστέθηκε από 02.11.2001 με την περίπτ. Θ της παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256).

Κείμενο Αρθρου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει ως σκοπόν να μεσολαβή εντός του κύκλου της αρμοδιότητος των Φαρμακευτικών Συλλόγων αφ’ ενός μεν μεταξύ Υπουργείου Υγιεινής και Συλλόγων, αφ’ ετέρου δε μεταξύ των τελευταίων τούτων προς αλλήλους.

Ιδία δε σκοπεί:

1. Την ανωτέραν εποπτείαν επί της κανονικής λειτουργίας των ανά το Κράτος Φαρμακευτικών Συλλόγων και την πιστήν εφαρμογήν της εκάστοτε ισχυούσης φαρμακευτικής νομοθεσίας.

2. Τον καθορισμόν των εθίμων του επαγγέλματος και τον καταρτισμόν κώδικος ελληνικής φαρμακευτικής δεοντολογίας. Ο Κώδιξ ούτος, εγκρινόμενος υπό του Υπουργού, τίθεται εν ισχύϊ δια Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Υγιεινής.

3. Την προεργασίαν παντός ζητήματος αφορώντος το φαρμακευτικόν επάγγελμα, το οποίον ήθελεν υποβάλει αυτώ ο Υπουργός. Προς τούτο είτε γνωματεύει απ’ ευθείας, είτε κοινοποιεί το ζήτημα εις τους

Φαρμακευτικούς Συλλόγους προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων, τας οποίας είτε μετά την προσήκουσαν κατάταξιν και συγκεφαλαίωσιν υποβάλλει μετά της γνωματεύσεώς του εις τον Υπουργόν.

4. Την προεργασίαν των εις αυτόν είτε εκ μέρους ενίων φαρμακευτικών Συλλόγων, είτε εκ μέρους μελών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, υποβαλλομένων προτάσεων. Προς τον σκοπόν τούτον κοινοποιεί τας προτάσεις εις τους Συλλόγους, επί τη βάσει δε των μετά ταύτα υποβαλλομένων εις αυτόν περιλήψεων των συζητήσεων, ως και των αποφάσεων, προβαίνει εις την οριστικήν της προτάσεως επεξεργασίαν, υπό την έννοιαν της εγκρίσεως ή απορρίψεως αυτής εκ μέρους της πλειονότητας των Συλλόγων.

5. Την έκδοσιν περιοδικού προς πληρεστέραν επιστημονικήν και επαγγελματικήν επικοινωνίαν των Φαρμακευτικών Συλλόγων του Κράτους.

6. Την ίδρυσιν Ταμείου Συντάξεων Ασφαλείας ή Αυτασφαλείας και την εν γένει διοργάνωσιν της αλληλοβοηθείας ή βοηθείας των φαρμακοποιών ή και των οικογενειών αυτών.

Οι πόροι, η διοίκησις και εν γένει αι λεπτομέρειαι αι αφορώσαι τους οργανισμούς τούτους θέλουσι καθορισθή δια Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Υγιεινής μετά γνώμην του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου, λαμβανομένην κατόπιν αποφάσεως, συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 47 περί της αναγκαιότητος των εν λόγω οργανισμών, της πλειοψηφίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων. Προς τον σκοπόν τούτον, μετά κοινήν απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ιδρύεται κοινόν ταμείον ιατρών και φαρμακοποιών ασφαλείας και συντάξεως δια Δ/τος, προκαλουμένου παρά του Υπουργού Υγιεινής κλπ. Δια του ιδίου Δ/τος δύναται ο Υπουργός Υγιεινής κλπ. να τροποποιήση και προσαρμόση προς τον σκοπόν τούτον διατάξεις του Ν.Δ/τος της 8 Αυγ. 1925 «περί Ταμείου Συντάξεων και Ασφαλείας Ιατρών» αφορώσας την διοίκησιν, τους πόρους κλπ. του εν λόγω ταμείου, εις την διοίκησιν του οποίου προστίθενται τρεις φαρμακοποιοί υποδεικνυόμενοι υπό του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

7. Την οργάνωσιν φαρμακευτικών συνεδρίων.

Η αρμοδιότης των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν περιορίζεται δια του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου.

«Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και έκδοση εντύπων αγωγής υγείας για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου».

«8. Την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των φαρμακοποιών-μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας με τη δημιουργία κεφαλαίου αποζημίωσης λόγω εξόδου από το επάγγελμα. Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν τα μέλη αυτά που διακόπτουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για οποιονδήποτε λόγο και σε περίπτωση θανάτου τους τα μέλη της οικογένειάς τους.

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού διατίθεται από 1.1.1993 και εφεξής το 80% του πόρου που προβλέπεται υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 171/1946 και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 1821/1988, καθώς και από τις διατάξεις της Α6δ/2041/1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της υπ’ αριθ. 40/1990 Αγορανομικής Διάταξης.

Για την παρακολούθηση των εσόδων και των καταβαλλομένων αποζημιώσεων στους δικαιούχους τηρείται Ειδικός Λογαριασμός υπό την ονομασία «Κεφάλαιο αποζημιώσεως εξόδου». Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδεται μετά γνώμη του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. ορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων του λογαριασμού, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης στους δικαιούχους κατά κατηγορία και γενικά κάθε θέμα, που αφορά την εφαρμογή του παρόντος».

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Αλληλογραφία

Κείμενο Αρθρου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αλληλογραφεί απ’ ευθείας προς όλας τας αρχάς και προς ιδιώτας.

Τα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως και σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ήτις φέρει κύκλω μεν τον τίτλον αυτού, εν τω κέντρω δε το ελληνικόν εθνόσημον.

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Αντιπρόσωποι-μέλη, Εκλογή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ1 άρθρου 58 Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64).

Κείμενο Αρθρου

«1. Οι αντιπρόσωποι – μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται για μία τριετία, που αρχίζει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των φαρμακευτικών συλλόγων. Η εκλογή των αντιπροσώπων διεξάγεται κατά τις αρχαιρεσίες του συλλόγου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και κατά την ίδια διαδικασία και τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου αυτού, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983.

Οι αντιπρόσωποι – μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και οι αναπληρωτές τους πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου.

2. Η θητεία των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ανεξάρτητα του χρόνου εκλογής τους, θεωρείται λήξασα και για την ανάδειξη νέων αντιπροσώπων θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και των οποίων η θητεία θα λήξει μαζί με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φαρμακευτικού συλλόγου.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 328/1976 καταργείται».

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εσωτερικός κανονισμός

Κείμενο Αρθρου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διέπεται υπό εσωτερικού κανονισμού, δια τον οποίον ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Συνεδριάσεις

Κείμενο Αρθρου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεδριάζει τακτικώς μεν δις του έτους, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή αποφασίζει η τακτική συνέλευσις. Επίσης έκτακτος συνεδρίασις γίνεται όταν ζητήση τούτο το 1/10 τουλάχιστον των μελών ή πέντε τουλάχιστον Φαρμακευτικοί Σύλλογοι του Κράτους. Δια τας προτάσεις περί εκτάκτου συνεδριάσεως ισχύουσιν αι σχετικαί διατάξεις του άρθρου 11.

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Συνεδριάσεις, Προσκλήσεις

Σχόλια
Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο καταργήθηκαν με την παρ. Γ2 άρθρου 58 Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64).

Κείμενο Αρθρου

Δια τας προσκλήσεις εις συνεδρίαν ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 12, δέον όμως αύται να αποστέλλωνται ένα τουλάχιστον μήνα προ της συνεδριάσεως. Μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κωλυόμενα να προσέλθωσιν εις την συνεδρίασιν οφείλουν να καταστήσωσι τούτο εγκαίρως γνωστόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του οικείου Συλλόγου, το οποίον οφείλει τότε να καλέση τα αναπληρωματικά μέλη να μεταβώσιν εις την συνεδρίαν του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. (Παραλείπονται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο ως μη ισχύοντα: Βλέπε σχόλια).

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Απαρτία, Αποφάσεις, Ψηφοφορία

Κείμενο Αρθρου

Δια την απαρτίαν, τας προτάσεις θεμάτων προς συζήτησιν, την πορείαν των συνεδριάσεων, τας κατά των αναρμόστως συμπεριφερομένων ποινάς, την ψηφοφορίαν και τας αποφάσεις ισχύουσιν αι αντίστοιχοι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 και 19.

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εκλογή μελών Δ.Σ.

Κείμενο Αρθρου

Η συνεδρίασις προς εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται εντός του μηνός Μαΐου ή το πολύ εντός του μηνός Ιουνίου, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 22 και 23 και κατ’ αναλογίαν των άρθρων 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Κείμενο Αρθρου

Δια τα περί καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων αυτού, των αποφάσεων της διοικητικής και διαχειριστικής λογοδοσίας, των καθηκόντων του Προέδρου, Γραμματέως και Ταμίου εφαρμόζονται αι αντίστοιχοι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον και τον Πρόεδρον αυτού ανατίθεται η εκπλήρωσις όλων των υποχρεώσεων και η άσκησις όλων των δικαιωμάτων των απορρεόντων εκ της κειμένης νομοθεσίας δια την Πανελλήνιον Φαρμακευτικήν Εταιρείαν και τον Πρόεδρον αυτής, διαλυομένης άμα τη συστάσει του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών αναλαμβάνει τας ανωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα μέχρι της συγκροτήσεως του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πόροι

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 ΝΔ 171/1946. Με την ΥΑ Α68/2041/1987 (ΦΕΚ Β’ 154) ορίστηκε σε 4% το ποσοστό, υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, επί των τιμολογίων των πωλουμένων αποκλειστικά στα μέλη των ανά το Κράτος Φαρμακευτικών Συλλόγων, φαρμάκων από τις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, τους αντιπροσώπους φαρμακευτικών οίκων του εξωτερικού και τους φαρμακαποθηκαρίους. Το ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές φαρμακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές εκδότες των τιμολογίων. Η παρ. 1α προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 15 Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ Α’ 271) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η ισχύς της αρχίζει στις 08.06.1989, ήτοι έξι μήνες μετά την δημοσίευση του Ν. 1821/1988.

Κείμενο Αρθρου

Πόροι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι:

«1. Ποσοστόν μέχρι 1% επί των τιμολογίων των φαρμάκων των πωλουμένων αποκλειστικώς εις τα μέλη των ανά το Κράτος Φαρμακευτικών Συλλόγων παρ’ εργοστασίων φαρμακευτικών προϊόντων, αντιπροσώπων και

φαρμακαποθηκαρίων. Το ποσοστόν τούτο ορίζεται δι’ αποφασεως του Υπουργού Υγιεινής και βαρύνει τους αγοραστάς φαρμακοποιούς».

«1α. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορίου, ο καθοριζόμενος με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πόρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) δύναται να προστίθεται στη διαμορφωμένη χονδρική τιμή πωλήσεως των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με αντίστοιχη μείωση του λιανικού κέρδους των φαρμακοποιών και να καταβάλλεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στο Τ.Σ.Α.Υ. μετά του πόρου αυτού και κατά την ίδια διαδικασία εισπράξεως τούτου.

Οι διατάξεις του Τ.Σ.Α.Υ.α περί εισπράξεως ελέγχου της εισφοράς αυτού, επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των καταστάσεων των διατεθέντων για πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, αναγκαστικής εισπράξεως των εισφορών αυτού και οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 «περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως», όπως τροποποιηθείσες ισχύουν, εφαρμόζονται και για τον πόρο του Π.Φ.Σ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Π.Φ.Σ. και του Τ.Σ.Α.Υ. ορίζεται ο τρόπος αποδόσεως στον Π.Φ.Σ. του εισπραττόμενου πόρου αυτού από το Τ.Σ.Α.Υ., το ποσοστό προμήθειας τούτου, καθώς και λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος».

2. Δωρεαί και κληροδοτήματα προς τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον.

3. Χρηματικά πρόστιμα, επιβαλλόμενα υπό του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου.

Περί των εισπράξεων ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 47.

Εξοδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι:

1. Δαπάναι της διοικήσεως του Συλλόγου και του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών εξόδων μελών του συλλόγου ή του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου, όταν ταύτα ταξειδεύωσι κατ’ εντολήν του συλλόγου ή του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου ως και της αμοιβής ή αποζημιώσεως του βοηθητικού προσωπικού.

2. Δαπάναι δια την αποζημίωσιν του δικαστικού μέλους του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου, ή του αναπληρωτού αυτού, συμφώνως τω άρθρ. 45 του παρόντος.

3. Ετεραι δαπάναι, ψηφιζόμεναι υπό του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς εκπλήρωσιν των κατά τον παρόντα Νόμον σκοπών αυτού.

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικά συμβούλια

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Δ’

Περί Πειθαρχικών Συμβουλίων

Εκαστος φαρμακοποιός υποχρεούται να ασκή ευσυνειδήτως το επάγγελμα αυτού, συμμορφούμενος προς τους κειμένους Νόμους και να δείκνυται τόσον εν τη εξασκήσει του επαγγέλματος, όσον και εις τας άλλας αυτού σχέσεις άξιος της εκτιμήσεως, ην απαιτεί το επάγγελμα αυτού. Πάσα αθέτησις των ανωτέρω συνεπάγεται την πειθαρχικήν τιμωρίαν του φαρμακοποιού. Πολιτικαί, επιστημονικαί και θρησκευτικαί πεποιθήσεις ή ενέργειαι φαρμακοποιού δεν δύνανται ν’ αποτελέσωσιν ως τοιαύται αντικείμενον πειθαρχικής διώξεως και τιμωρίας.

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 11.07.2014

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικά συμβούλια

Σχόλια
-Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α΄145/11.7.2014).

Κείμενο Αρθρου

«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας [(άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)] συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται: Α. Από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. Β. Από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Περιφέρειας, ΠΕ κατηγορίας, που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Γ. Από τρία (3) μέλη – φαρμακοποιούς, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου προσόντα και εκλέγονται, με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών ενεργείται ως εξής:

Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.

2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια ως εξής: αα. Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ’ του ν. 3852/2010) και ββ. Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ’ του ν. 3852/2010). γγ. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται: α) από τους προέδρους τους, β) τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και γ) τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.

3. Αναπληρωτές ορίζονται: α) του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου της έδρας της Περιφέρειας, ο νόμιμος αναπληρωτής του, β) του εκπροσώπου της αρμόδιας Περιφέρειας, ο οριζόμενος για το σκοπό αυτός άλλος εκπρόσωπός της και γ) των τριών μελών Φαρμακοποιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων, ισάριθμα μέλη που εκλέγονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως τα τακτικά μέλη.

4. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1384/1938, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) και του άρθρου 5 του π.δ. 4/6.4.1929 (Α’ 137), προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και κατατίθεται στο Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο και επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση αν αθωωθεί και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου αν απορριφθεί.

5. Χρέη Διοικητικού Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί πτυχιούχος νομικής, ο οποίος προσλαμβάνεται από το Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της Περιφέρειας (με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), ο οποίος μετέχει των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου άνευ γνώμης και ψήφου.

6. Τα συγκροτηθέντα μέχρι σήμερα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων καταργούνται και διεξάγονται νέες αρχαιρεσίες, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων αυτών στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Περιφερειών της χώρας. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις στα καταργούμενα Πειθαρχικά Συμβούλια διαβιβάζονται αρμοδίως στα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια.»

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικό συμβούλιο, Απαρτία, Αποφάσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Ε1 άρθρου 37 Ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

«α. Το Δικαστικό μέλος προεδρεύει πάντοτε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

β. Χρέη γραμματέα εκτελεί ένα από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη πλειοψηφία.

γ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

δ. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου».

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικό συμβούλιο, Εδρα

Κείμενο Αρθρου

Εδρα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η έδρα του οικείου Συλλόγου.

Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον φέρει τον τίτλον «Πειθαρχικόν Συμβούλιον Φαρμακευτικού Συλλόγου ……».

Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν κύκλω μεν τον τίτλον αυτού, εν τω μέσω δε το ελληνικόν εθνόσημον.

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικό συμβούλιο, Αποφάσεις, Ενδικα μέσα

Κείμενο Αρθρου

Αι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκκαλούνται ενώπιον του κατά το αρθρο 69 Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας δέκα ημερών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου εις τους διαδίκους.

Παρελθούσης απράκτου της κατά την προηγουμένην παράγραφον τασσομένης προθεσμίας αι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εισίν εκτελεσταί. Αι αποφάσεις των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συμβουλίων εις ουδέν ένδικον μέσον υπόκεινται.

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Πειθαρχικά Συμβούλια, Ποινές

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α’ 138).

Κείμενο Αρθρου

«1. Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια λειτουργούν σε φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν άνω των 100 μελών. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών φαρμακευτικών συλλόγων, που έχουν λιγότερα από 100 μέλη, εκδικάζονται από τα πειθαρχικά συμβούλια των πλησιεστέρων φαρμακευτικών συλλόγων που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι της διεξαγωγής αρχαιρεσιών από το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σύλλογο.

2. Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραμματεία του πειθαρχικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και αποφαίνεται περί της παραπομπής ή μη του καταγγελομένου στο πειθαρχικό συμβούλιο.

3. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταγγελόμενος κριθεί παραπεμπτέος στο πειθαρχικό συμβούλιο, ο πρόεδρος αυτού αφ’ ενός τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως εντός 15 εργάσιμων ημερών και αφ’ ετέρου ορίζει εισηγητή επί της υποθέσεως ένα από τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου.

4. Ο οριζόμενος ως εισηγητής μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και την απολογία του καταγγελομένου και εισηγείται εγγράφως κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου.

5. Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο καταγγελόμενος καλείται να παραστεί με ειδική πρόσκληση. Η μη εμφάνισή του θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο.

6. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:

α) Σύσταση.

β) Επίπληξη.

γ) Πρόστιμο από 30.000 μέχρι 150.000 δραχμές. Το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να αυξηθεί μέχρι το πενταπλάσιο με προεδρικό δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

δ) Στέρηση για τέσσερα χρόνια ή διαρκώς του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από ένα μήνα μέχρι ένα έτος. στ) Οριστική στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις.

Η επιβολή της ποινής των περίπτ. γ’ και ε’ μπορεί να συνεπάγεται και την επιβολή της ποινής της περίπτ. δ’, εφ’ όσον, κατά την κρίση του συμβουλίου, συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος.

7. Το πειθαρχικό συμβούλιο, αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να διατάξει τη δημοσίευση, με έξοδα του τιμωρηθέντος, της αποφάσεώς του, όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη, με τη μέριμνα του φαρμακευτικού συλλόγου, σε μια τοπική εφημερίδα και στο εκδιδόμενο από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο «φαρμακευτικό δελτίο» ή σε έντυπο του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου, εφ’ όσον κυκλοφορεί.

8. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου

κοινοποιούνται στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο πειθαρχικώς διωχθείς είναι μέλος, οι δε υποκείμενες σε έφεση και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

9. Εφεση ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται, εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης στον τιμωρηθέντα, στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου άνω των 90.000 δραχμών, καθώς και στις περιπτώσεις δ’, ε’ και στ’ της παρ.

6. Για την άσκηση εφέσεως απαιτείται η καταβολή παραβόλου 5.000 δραχμών, το οποίο σε περίπτωση απορρίψεώς της καταπίπτει υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως αποδίδεται τούτο στον εκκαλούντα.

10. Η άσκηση εφέσεως για τις περιπτώσεις δ’, ε’ και στ’ της παρ. 6 συνεπάγεται την αναστολή εκτελέσες των ποινών μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επ’ αυτής.

11. Αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου, εφ’ όσον κατέστησαν τελεσίδικες, εκτελούνται με μέριμνα του τμήματος ή της διευθύνσεως υγιεινής της αρμόδιας νομαρχίας.

12. Πρόστιμα επιβληθέντα με οριστικές αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου εισπράττονται από το φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο τιμωρηθείς είναι μέλος. Ο φαρμακευτικός σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει στον τιμωρηθεντα το επιβληθέν πρόστιμο εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτού, σε περίπτωση απαλλαγής του ή τροποποιήσεως της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο».

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Φαρμακοποιοί, Διαιτητική επίλυση διαφορών

Κείμενο Αρθρου

Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται να επεμβαίνγη διαιτητικώως προς λύσιν διαφορών αναφυομένων μεταξύ φαρμακοποιών και αναγομένων εις τας επαγγελματικάς αυτών σχέσεις.

Ομοίως επί διαφορών αναφυομένων μεταξύ φαρμακοποιού και ετέρου τινός προσώπου.

Η διαιτητική επέμβασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου εν μεν τη πρώτη περιπτώσει λαμβάνει χώραν τη αιτήσει του ενός ή και αμφοτέρων των διϊσταμένων, εν δε τη δευτέρα περιπτώσει μόνον τη αιτήσει του ιδιώτου. Ο Πρόεδρος δύναται ν’ αναθέση την διαιτησίαν εις εν ή πλείονα των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αι επί διαιτησίας αποφάσεις εισίν υποχρεωτικαί δι’ αμφοτέρους τους διαδίκους, καθίσταναι δ’ εκτελεσταί κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου μη υποκειμένης εις ουδέν ένδικον μέσον.

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 02.11.2011

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ανώτατο φαρμακευτικό πειθαρχικό συμβούλιο

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4031/1959.- Με το άρθρο 39 του ν. 4025/2011 ΦΕΚ Α 228/2.11.2011, η περίπτωση α της παρ. 1 αντικαταστάθηκε, στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε το εντός «» εδάφιο και η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε .

Κείμενο Αρθρου

«1. Συνίσταται Ανώτατον Φαρμακευτικόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον εδρεύον εν Αθήναις και συγκροτούμενον εκ των εξής μελών: «α) από έναν εν ενεργεία Εφέτη, οριζόμενο από τον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως από έναν συνταξιούχο Εφέτη.», β) εκ του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, γ) εκ του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, δ) εξ ενός Ανωτέρου Διοικητικού Υπαλλήλου της Υπηρεσίας Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, οριζομένου δι’ αποφασεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας και ε) εκ τριών αντιπροσώπων παρά τω Π.Φ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, εκλεγομένων κατά τας αρχαιρεσίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και καθ’ ον τρόπον εκλέγεται η Διοίκησις αυτού. Τα μέλη ταύτα δέον να έχωσι τα κατα το άρθρ. 21 προσόντα.«Πρόεδρος του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α.Φ.Π.Σ.) ορίζεται ο εν ενεργεία ή συνταξιούχος Εφέτης, αναπληρούμενος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.»

2. Αναπληρωταί ορίζονται: α) Του Εφέτου και του ανωτέρου Διοικητικού Υπαλλήλου, έτεροι τοιούτοι οριζόμενοι κατά τον αυτόν τρόπον, β) του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Φαρμάκων και Φαρμακείων ο Γενικός Επιθεωρητής Φαρμακείων, γ) του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής και δ) των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και Πειραιώς έτερα μέλη εκλεγόμενα κατά τον αυτόν τρόπον.

«3. Η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ανατίθεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σε υπάλληλο του Π.Φ.Σ. ή σε Νομικό Σύμβουλο ή σε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη αυτού.»

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ανώτατο φαρμακευτικό πειθαρχικό συμβούλιο, Πρόεδρος

Κείμενο Αρθρου

Του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου προεδρεύει το δικαστικόν μέλος. Χρέη γραμματέως εκτελεί εν των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκλεγόμενον υπό της ολομελείας αυτού και κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν.

Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε τουλάχιστον των μελών αυτού, αι δ’ αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων.

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ανώτατο Πειθαρχικό συμβούλιο

Κείμενο Αρθρου

Το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον φέρει τον τίτλον «Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον» και έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσα κύκλω μεν τον τίτλον αυτού, εν τω μέσω δε το ελληνικόν εθνόσημον.

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Ασυμβίβαστο

Κείμενο Αρθρου

Η ιδιότης του μέλους των Πειθαρχικών συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς δεν δύναται να συμπίπτη με την ιδιότητα του μέλους του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εγγραφα, Ατέλειες

Κείμενο Αρθρου

Πάντα τα έγγραφα τα εκδιδόμενα υπό των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των υπό του Ανωτάτου τοιούτου εξουσιοδοτουμένων μελών, ή και τα απευθυνόμενα προς ταύτα, απαλλάσσονται παντός τέλους ή ενσήμου.

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εφαρμογή παρόντος

Κείμενο Αρθρου

Δια Δ/τος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, ορισθήσονται λεπτομερώς τα των καθηκόντων Προέδρου, Γραμματέως και μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ως και του Ανωτάτου Πειθαρχικού τοιούτου, τα της αρμοδιότητος, δικαιοδοσίας, επιβολής πειθαρχικών ποινών, τρόπου εκτελέσεως αυτών ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Εποπτεία

Κείμενο Αρθρου

ΤΜΗΜΑ Ε’

Τελικαί και Μεταβατικαί Διατάξεις

Η ανώτατη εποπτεία επί των κατά τον παρόντα Νόμον συνιστωμένων Φαρμακευτικών Συλλόγων και των εξ αυτών εξαρτωμένων οργανισμών ανήκει εις τον Υπουργόν της Υγιεινής.

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα
Μεταβατικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

Αι πρώται εκλογαί προς ανάδειξιν των κατά τον παρόντα Νόμον Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Υγιεινής εντός τριών το πολύ μηνών από της ισχύος του παρόντος Νόμου. Αι εκλογαί του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως και των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζονται ωσαύτως δι’ υπουργικής αποφάσεως εντός μηνός από της πρώτης συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Τας προσκλήσεις δια τας πρώτας προς εκλογήν συνεδριάσεις αποστέλλει ο οικείος νομάρχης. Κατά τας συνεδριάσεις ταύτας, ως και εις όλας εν γένει τας προς εκλογήν συνεδριάσεις, δύναται να παρίσταται διοικητικός υπάλληλος κατά τα δι’ υπουργικής αποφάσεως κανονισθησόμενα.

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 10.07.1928

Ημ/νία Ισχύος: 10.07.1928

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Λήμματα
Μεταβατικές διατάξεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5578/1932.

Κείμενο Αρθρου

«Εις φαρμακοποιούς υποβαλόντας αιτήσεις περί χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως φαρμακείου προ της ισχύος του Νόμου 3601 παρέχεται άδεια επί τη βάσει των άρθρ. 2 και 3 του από 11.9.25 Ν.Δ/τος «περί μεταρρυθμίσεως των διατάξεων περί συστάσεως φαρμακείων».