Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Νοέμβριος 22, 2017

Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης 2017 – Δελτίο Τύπου ΕΟΦ
Βοηθήστε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, αναφέροντας
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: Ο ΕΟΦ διεξάγει τη δεύτερη ετήσια
εκστρατεία φαρμακοεπαγρύπνησης
Από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΟΦ) διεξάγει εκστρατεία για την προώθηση της αναφοράς των
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών (παρενεργειών) από τα
φάρμακα. Η εκστρατεία αποτελεί μέρος της δεύτερης ετήσιας εβδομάδας
ευαισθητοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο για το τρέχον έτος
τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.
Ενώ τα φάρμακα θεωρούνται γενικώς ασφαλή και αποτελεσματικά, μπορεί να
παρουσιαστούν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και με φάρμακα που
χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι που
συνδέονται με τη χρήση των φαρμάκων να γίνονται κατανοητοί και να
κοινοποιούνται στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς.
Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων βοηθά τους αρμόδιους
φορείς να παρακολουθούν τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά και
να αναλαμβάνουν τη δέουσα δράση, όποτε απαιτείται. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
να αναφέρονται πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες όταν λαμβάνονται
περισσότερα από ένα φάρμακα, μετά από μακροχρόνια χρήση φαρμάκων ή
από αλληλεπιδράσεις τους με τρόφιμα ή άλλα προϊόντα.
Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως ο ΕΟΦ, βασίζονται στην αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών για να διασφαλίζουν ότι τα
φάρμακα στην αγορά είναι επαρκώς ασφαλή. Δυστυχώς, σε όλα τα
συστήματα αναφοράς υπάρχει το πρόβλημα της υπο-αναφοράς και για τον
λόγο αυτό η εκστρατεία μας είναι σημαντική, τόσο για την ευαισθητοποίηση
όσο και για την ενίσχυση του συστήματος.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων,
αναφέροντας τυχόν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ,
εύκολα και γρήγορα μέσω του Εθνικού μας Συστήματος Αναφοράς.
Η αναφορά, είτε από τους ασθενείς είτε από τους επαγγελματίες υγείας προς
τον ΕΟΦ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
• Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ
(http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral) και απευθείας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kitrinikarta.gr
• Έντυπη μορφή, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, προς το Τμήμα
Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562), τηλέφωνο
επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337.
• Υποβολή μέσω ΦΑΞ, στο 210 6549585
Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα από κοινού δράσης με τίτλο «Strengthening Collaboration for
Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE)». Ένας από τους κύριους
στόχους του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους ασθενείς και τους
επαγγελματίες υγείας σχετικά με τα εθνικά συστήματα αναφοράς
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων. Αυτή η δεύτερη
ετήσια εκστρατεία υποστηρίζεται από το Κέντρο Παρακολούθησης της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην Ουψάλα (WHO-UMC).’’
Περισσότερες πληροφορίες για τους συντάκτες των Μέσων
Ενημέρωσης
1.Τα Εθνικά Συστήματα Αναφοράς για την καταγραφή πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών (γνωστών και ως παρενεργειών) έχουν
λειτουργήσει ως συστήματα πρώιμης ειδοποίησης, βοηθώντας στον
προσδιορισμό πολυάριθμων σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας, πολλά
από τα οποία δεν είχαν αναγνωριστεί ως σχετιζόμενα με συγκεκριμένο
φάρμακο έως τη στιγμή που υπεβλήθησαν αναφορές προς τους αρμόδιους
φορείς για τα φάρμακα.
2. Ο αρμόδιος φορέας για τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η παρακολούθηση της ασφάλειας των
φαρμάκων αποτελεί αντικείμενο του Τμήματος Ανεπιθύμητων Ενεργειών
της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του ΕΟΦ. Το Τμήμα
Ανεπιθύμητων Ενεργειών διαχειρίζεται την Εθνική Βάση
Φαρμακοεπαγρύπνησης στην οποία καταγράφονται οι αναφορές
ανεπιθύμητων ενεργειών από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Το
Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού
Κανονιστικού Δικτύου Φαρμακοεπαγρύπνησης όπως και του Δικτύου
Εθνικών Κέντρων Φαρμακοεπαγρύπνησης του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (WHO-UMC).
3. Η εκστρατεία στα πλαίσια του προγράμματος από κοινού δράσης
SCOPE (www.scopejointaction.eu) προωθείται μέσω της Ομάδας
Εργασίας Επαγγελματιών Επικοινωνίας των Επικεφαλής των Οργανισμών
Φαρμάκων (WGCP).
4. Το Κέντρο Παρακολούθησης της Ουψάλα (UMC) ιδρύθηκε το 1978 για
να υποστηρίξει το Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τη
διεθνή παρακολούθηση των φαρμάκων.

 

ΤΟ E-MAIL  ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ  22/11/2017

Posted in Uncategorized by