Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οκτώβριος 1, 2018

Αθήνα, 1/10/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4914
ΝΠΔΔ
Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Μετά το υπ’ αριθμόν 4702/14-9-2018 έγγραφο του ΠΦΣ σχετικά με τη διάθεση
υγειονομικού υλικού σε περιτοναϊκούς ασθενείς, όπου ζητούσαμε εκτός των άλλων και την
παράταση εφαρμογής της σχετικής απόφασης του ΕΟΠΥΥ μέχρι 30/9/2018 προκειμένου να
μην υπάρξουν περικοπές, ο Οργανισμός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με αυτή, δόθηκε η ζητηθείσα παράταση και από 1/10/2018 τα
φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για την χορήγηση των προϊόντων αυτών εκτός
από το betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα.
Επίσης τα δύο παραπάνω προαναφερθέντα προϊόντα θα αποζημιώνονται βάσει
ΕΚΠΥ μηνιαία με το ποσό των 10 ευρώ.
Σας επισυνάπτουμε τα δύο έγγραφα.

 

Αθήνα, 14-9-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4702
ΝΠΔΔ
Προς
τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτ. Μπερσίμη
Στο με Αριθμό Πρωτοκόλλου: ΔΑ2Γ/Φ108/111/11-9-18 , έγγραφο του Οργανισμού με θέμα :
«Διαδικασία διάθεσης “kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς»
πληροφορηθήκαμε ότι η διάθεση του kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής
κάθαρσης, όπως αναλυτικά περιγράφει το 9 άρθρο του ΕΚΠΥ, θα γίνεται από 01/09 από τις
εταιρίες για την παροχή διαλυμάτων και εξαρτημάτων (συστήματα) για την εφαρμογή
μεθόδων συνεχούς φορητής και αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.
Μέχρι και σήμερα η παροχή αυτού του kit πραγματοποιούνταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία
βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχει υπογραφεί μεταξύ
του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ.
Δεν κατανοούμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους η χορήγηση αυτών των kit θα γίνεται
εφεξής αποκλειστικά από τις εταιρίες για την παροχή διαλυμάτων και εξαρτημάτων
(συστήματα) για την εφαρμογή μεθόδων συνεχούς φορητής και αυτοματοποιημένης
περιτοναϊκής κάθαρσης.
Θεωρούμε ότι καταχρηστικώς αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών των kit από τα
φαρμακεία μας.
Επίσης για το σχετικό έγγραφο ο ΠΦΣ ενημερώθηκε στις 12/09/18 (εξάλλου και το έγγραφό
σας έχει ημερομηνία 11/09/2018) . Επομένως για το χρονικό αυτό διάστημα δεν θα πρέπει
να υπάρξει καμιά περικοπή στις γνωματεύσεις που έχουν εκτελεσθεί από τα φαρμακεία.
2
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι τις 30/09 για να
ενημερωθούν επαρκώς όλα τα μέλη μας για το θέμα αυτό, στη διάρκεια του οποίου τα
φαρμακεία θα συνεχίσουν να χορηγούν τα σχετικά προϊόντα για την περιτοναϊκή κάθαρση
αφού θα εκδίδονται συνταγές από την εφαρμογή του e-dapy.
Εν αναμονή της θετικής απάντησης σας.

 

Αθήνα, 21.9.2018
Αρ. Πρωτ.:ΔΑ2Γ/Φ108/121
Π Ρ Ο Σ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΤΙΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
2. ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ
3. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
4. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ : « Διαδικασία, όριο αποζημίωσης του “Betadine και φαρμακευτικού
οινοπνεύματος 70ο’’ που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του “kit αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς ».
Σε συνέχεια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ υπ΄αριθμ.ΔΑ2Γ/Φ108/111/11.9.2018 (ΑΔΑ:
651ΗΟΞ7Μ-272), επανερχόμεθα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1203/συν.495/19.9.2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σας γνωρίζουμε:
Με βάση την προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. υπ΄αριθμ. 1144/συν.493/5.9.2018, τροποποιείται το
ανώτατο ποσό μηνιαίας αποζημίωσης των εξαιρούμενων υλικών του kit, που είναι το Betadine
και το φαρμακευτικό οινόπνευμα 70ο , τα οποία θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με
τον ποσόν των #10,00#€, σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γνωματεύσεις αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής κάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών των περιτοναϊκών
ασθενών. Επομένως ανακαλείται ως προς το όριο αποζημίωσης, το ποσόν των #25,00#€.
Επίσης βάσει της 1203/συν.495/19.9.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, η
πραγματοποιηθείσα δαπάνη των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης
περιόδου 01/05/2018 έως 30/09/2018 να επιβαρύνει τις συμβεβλημένες εταιρίες περιτοναϊκής
κάθαρσης, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης τους και να παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ
μέσω έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου των εταιριών κατ΄αναλογία των εξυπηρετούμενων ΑΜΚΑ
ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης ανά συμβεβλημένη εταιρία για την ανωτέρω περίοδο, όπως
αυτά τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Συνεπώς, από 01/10/2018 τα
συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» εκτός από το

Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Posted in Uncategorized by