Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αύγουστος 29, 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της με αριθμό 2 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας για το έτος 2019.

Στην Κατερίνη και στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στην τοποθεσία Βύθισμα Κατερίνης (κτίριο Σ.Υ.Φ.Α. Πιερίας) σήμερα    23 Αυγούστου  2019  ημέρα        παρασκευή  και ώρα 14:15   συνήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουιμτζίδης Ελευθέριος    πρόεδρος                                                                  Κανονίδου Κυριακή

2. Αγαπουδας Δημήτριος    γραμματέας                                                                 Μαρινόπουλος Δημήτριος

  1. Καλιαμπός Διονύσιος μέλος                                                                                 Οικονόμου Χρήστος           
  2. Μπιτόπουλος Στέφανος μέλος                                                                              Καραγιάννης Ιωάννης       

      5 . Μπουτογιάννης Γεώργιος  μέλος

 

Στην συνεδρίαση συζητήθηκε  το παρακάτω θέμα:

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του άρθρου 37 του ν. 3061/1928 και επικυρώθηκαν , αφού προηγουμένως διαβάστηκαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης , ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΠΡΑΞΗ 416: Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

 

Επί του πρώτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος του Συλλόγου  κ. Κουϊμτζίδης παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.3601/28,  όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 37 του ν.1316/1983,  η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου , του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων ( τακτικών και αναπληρωματικών) του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι τριετής (άρθρο 51 του ν.3601/28 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του ν.1539/1985)  και οι αρχαιρεσίες πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας  (ολιγοήμερος παρέκκλιση δεν παίζει κανένα ρόλο).

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών  στο Σύλλογο μας είναι 156 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  πρέπει να εκλεγούν :

α) Για το Διοικητικό συμβούλιο εννέα (9) μέλη (άρθρο 20 του ν.3601/1928 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.1384/1938)

β) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τρεις (3) τακτικούς και τρεις αναπληρωματικούς  αντιπροσώπους. ( άρθρο 58 παρ. Α΄περ.1 του ν.1539/85)

Στη συνέχεια προτείνει σαν ημερομηνία αρχαιρεσιών την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και στην περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.

Τα μέλη του Δ.Σ.  έκαναν ομόφωνα δέκτη  την πρόταση του προέδρου και  ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον γραμματέα  να κινηθούν οι διαδικασίες των αρχαιρεσιών    σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αφού συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση και κάλεσε τον γενικό γραμματέα να υπογράψουν τα πρακτικά της συνεδρίασης.

 

Ο     πρόεδρος                                    Ο γενικός γραμματέας

 

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                             ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Posted in Uncategorized by