Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ

Σεπτέμβριος 7, 2022

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της µε αριθµό 3 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Φαρµακευτικού Συλλόγου Πιερίας για το έτος 2022.

Στην Κατερίνη και στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στην τοποθεσία Βύθισµα Κατερίνης (κτίριο Σ.Υ.Φ.Α. Πιερίας) σήµερα 31 Αυγούστου
2022 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:45 συνήρθε το Διοικητικό Συµβούλιο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Πιερίας µε την παρακάτω σύνθεση:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουιµτζίδης Ελευθέριος. πρόεδρος                                                               Μπιτόπουλος Στέφανος µέλος
2. Τριανταφυλλόπουλος Αλκιβιάδης αντιπρόεδρος
3. Παχυγιαννάκης Νικόλαος γενικός γραµµατέας
4. Οικονόµου Χρήστος ταµίας
5. Καλιαµπός Διονύσιος µέλος
6. Μαρινόπουλος Δηµήτριος µέλος
7. Μπουτογιάννης Γεώργιος µέλος
8. Χρυσάφης Βασίλειος µέλος

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα:

1. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου
2. Εξέταση καταγγελιών κατά συναδέλφων

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του άρθρου 37 του ν. 3061/1928 και επικυρώθηκαν , αφού προηγουµένως διαβάστηκαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης , ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε την κατά σειρά συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΞΗ 469 : Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κουιµτζίδης Ελευθέριος παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του N. 3601/1928, ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983, η θητεία των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων, των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων (τακτικών και αναπληρωµατικών µελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωµατικών) για τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο (άρθρο 51 N. 3601/1928, ως αντικαταστάθηκε µε την παρ. Β ʪ του άρθρου 58 περ. 2 Ν. 1539/1985, εφεξής Π.Φ.Σ.) είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συµβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Νοεµβρίου στο τέλος κάθε τριετίας.
Ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών στο Σύλλογο µας είναι 160 και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις πρέπει να εκλεγούν :

α) Για το Διοικητικό συµβούλιο εννέα (9) µέλη (άρθρο 20 του ν.3601/1928
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν.1384/1938)

β) για το Πειθαρχικό µε το άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α ʪ43/09.3.2019) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 και προβλέπεται η συµµετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συµβούλια των Φαρµακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι: στις Περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρµακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις µε τον µεγαλύτερο αριθµό µελών εκλέγουν από ένα (1) µέλος. Στις περιπτώσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών
Συλλόγων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς ο αριθµός των µελών των Συλλόγων αφενός µεν Πιερίας, Ηµαθίας και Πέλλας, αφετέρου δε Ρεθύµνου και Λασιθίου είναι οριακά ίσος, ευθύς µόλις οι Σύλλογοι αυτοί προβούν σε κατάρτιση του καταλόγου των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφο, θα διαπιστωθεί που εκλέγονται µέλη για τα αντίστοιχα Πειθαρχικά Συµ βούλια σε συνεννόηση µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο.

γ) για τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο τρεις (3) τακτικούς και τρεις αναπληρωµατικούς αντιπροσώπους. ( άρθρο 58 παρ. Α΄περ.1 του ν.1539/85)

Στη συνέχεια προτείνει σαν ηµεροµηνία αρχαιρεσιών το Σάββατο 12 Νο εµβρίου 2022 και σε περίπτωση µη απαρτίας την  Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2022.

Τα µέλη του Δ.Σ. έκαναν οµόφωνα δέκτη την πρόταση του προέδρου και ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον γραµµατέα να κινηθούν οι διαδικασίες των
αρχαιρεσιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Αφού συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έλυσε  την συνεδρίαση και κάλεσε τον γενικό γραµµατέα να υπογράψουν τα πρακτικά
της συνεδρίασης.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο πρόεδρος                                                                                                                                                                                                  Ο γενικός γραµµατέας

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                                                                                                                              ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Posted in Uncategorized by