Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Π.Φ.Σ.

Νοέμβριος 17, 2020

Αθήνα, 17.11.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4619
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
A. Σας αποστέλλουμε :

(1) Το υπ’ αρ. ΔΒ4Γ/Γ55/17/οι. 31126/3.11.2020 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με την
κοινοποίηση των διατάξεων του Νόμου 4737/22.10.2020 αναφορικά με την
διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ,
(2) Την εγκύκλιο του Οργανισμού ΔΒ4Γ/Γ55/19/οικ.32438/16.11.2020 σύμφωνα
με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που καταγράφηκαν στην
υπ΄αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/7/03.04.2020 εγκύκλιο του.
Επομένως, βάση των ανωτέρων ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’
βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της
αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και
συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας (Δεν απαιτείται
αναγραφή ΑΦΜ). Η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης
(ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης
ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται
μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο.
Επιπρόσθετα, για τις συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές δεν
απαιτείται να φέρουν σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών
ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
(Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).
Σας κοινοποιούμε τις σχετικές εγκυκλίους.
B. Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου , το Υπουργείο
Υγείας απέστειλε νέο έγγραφο προς τις Διοικήσεις των ΥΠΕ , με το οποίο
τους κοινοποιεί την εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με θέμα
«Συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων από Ιατρούς ή Οδοντιάτρους»
(αρ. πρωτ. Δ3(α)οικ. 54407/04.09.2020) για τις περιπτώσεις για τις οποίες
επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.
Παρακαλούμε, για περιπτώσεις οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη σας και
κατά τις οποίες οι ιατροί Νοσοκομείων εξακολουθούν να εκδίδουν
χειρόγραφες συνταγές αντιβιοτικών και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις
κατηγορίες που έχει ορίσει με την εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας , να
επικοινωνείτε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να
καταγράφονται αυτά τα περιστατικά

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/11/Oδηγίες-ΕΟΠΥΥ-σχετικά-με-το-ν.4737.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ME ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ N 4737 2020 20201103_12054179

ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων_16.11.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Συνταγογράφηση Αντιβιοτικών από Ιατρούς ή Οδοντιάτρ…

Posted in Uncategorized by