Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ -ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ιούνιος 15, 2018

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Οι συνάδελφοι που θέλουν να κλείσουν το καλοκαίρι για διακοπές , μέχρι ένα μήνα , θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην Γραμματεία του Συλλόγου με αίτηση τους.

ΝΟΜΟΣ 4512/2018 ΑΡΘΡΟ 257
Το άρθρο 11 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Προσωρινό Κλείσιμο Φαρμακείου
1. Φαρμακείο που βρίσκεται σε λειτουργία δε μπορεί να μείνει κλειστό, χωρίς άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Άδεια για προσωρινό κλείσιμο του φαρμακείου χορηγείται: α) Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες μόνον στις κάτωθι περιπτώσεις: αα) Για μεταφορά ή ανακαίνιση του φαρμακείου, ή ββ) για λόγους υγείας του φαρμακοποιού, ή γγ) για οικονομικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους, αν κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής είναι αδύνατη για το φαρμακοποιό η ανεύρεση αντικαταστάτη. β) Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα το χρόνο, χωρίς ειδική αιτιολογία, μετά από γνώμη του αρμόδιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Επίσης κατάστημα φαρμακείου δεν μπορεί να αλλάξει τη χρήση του για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί ως φαρμακείο.
2. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, οι παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύει για τη είσπραξη δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του φαρμακείου χωρίς άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη, για περισσότερο από τρεος (3) μήνες, ή αλλαγής χρήσης του καταστήματος
που στεγάζει φαρμακείο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη.

Posted in Uncategorized by