Π.Φ.Σ.- ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ REBATE 0.8%

Ιούλιος 12, 2018

                                                                                         Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 3910

 

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νομικές ενέργειες κατά της επιβολής rebate 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς»

 

Ως γνωρίζετε, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105) ορίζεται ότι: «2. Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης.»

Κατά της ανωτέρω διατάξεως νόμου δεν προβλέπεται απευθείας η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, παρά μόνο είτε κατά της προβλεπόμενης στην εν λόγω διάταξη υπουργικής αποφάσεως όταν εκδοθεί, είτε κατά των ατομικών πράξεων καταλογισμού με την οποία θα ορίζεται το ποσό επιστροφής που οφείλει το κάθε φαρμακείο και έχει υπολογιστεί και επιβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς σήμερα δεν είναι δυνατή η άσκηση οιουδήποτε ένδικου βοηθήματος κατά της ανωτέρω διατάξεως νόμου. Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει αποφασίσει την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της προβλεπόμενης υπουργικής αποφάσεως, ευθύς μόλις εκδοθεί.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

                 

Με εκτίμηση

 

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by