Π.Φ.Σ.-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Σεπτέμβριος 19, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΘΗΝΑ 19-9-2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4745
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της χώρας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3965/12-09-2018 μια νέα απόφαση σχετικά με τους
επαγγελματικούς λογαριασμούς Σύμφωνα με την απόφαση είναι υποχρεωτικό να
δηλώνονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τίθεται προθεσμία για την ηλεκτρονική
δήλωση .Ειδικότερα:
Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η ΚΥΑ 45231/2017 ως εξής:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ
1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β΄ 3944), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν
ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της
ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης
δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας».
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός
μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή
οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας».

Άρθρο2
Μετά το άρθρο 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ
2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄
3944), προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:

«Άρθρο 5β
1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.,
επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό πρόστιμο
ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από
τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση
Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.
2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της
Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 5α
επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
3. Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του
Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄
90).»
Οι διατάξεις της ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 ισχύουν από τη δημοσίευσή της. (ΦΕΚ Β’ 3965/12-
09-2018)

Posted in Uncategorized by