Π.Φ.Σ.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49

Μάρτιος 25, 2020

Αθήνα, 24/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49

Διευκρινίζουμε ότι σχετικά με την παραλαβή των φαρμάκων για τους χρονίως
πάσχοντες , το άρθρο 49 της ΠΝΠ αναφέρει τα κάτωθι :
1. Ο ίδιος ο ασφαλισμένος απλώς υπογράφει την συνταγή
2. Ο συγγενής α ́ και β ́ βαθμού υπογράφει και γράφει ΑΦΜ και Ταυτότητα
στην συνταγή
3. Το τρίτο πρόσωπο υπογράφει και συνυποβάλει με την συνταγή και την
υπεύθυνη δήλωση -στην οποία αναγράφει το ΑΦΜ και τον αριθμό
ταυτότητας- που σας επισυνάπτουμε

Εκ του ΠΦΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ.pdf

Posted in Uncategorized by