Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟΝ Π.Φ.Σ.

Σεπτέμβριος 10, 2019

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 3468
Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Τήρηση Μητρώου Φαρμακοποιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων
στον Π.Φ.Σ.»

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ. (ΥΑ
Υ7α/4787/12.10.2001, ΦΕΚ Β΄ 1446/22.10.2001) στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο τηρείται μητρώο των ανά την Χώρα λειτουργούντων φαρμακείων
φαρμακοποιών.
Κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω διατάξεως παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε
το αργότερο έως την 16η
Σεπτεμβρίου 2019, αρχείο των μελών του Συλλόγου σας, στο
οποίο να αναφέρονται:

α) Ονοματεπώνυμο φαρμακοποιού
β) Πατρώνυμο και μητρώνυμο
γ) Διεύθυνση φαρμακείου (οδός – αριθμός – ΤΚ – Πόλη)
δ) Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο, φαξ και email.

Το εν λόγω αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί στον Π.Φ.Σ. κρυπτογραφημένο ή
κλειδωμένο.
Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Σας
(αν υφίσταται) και να αποσταλεί στα μέλη σας. Επίσης το παρόν θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ. (www.pfs.gr) όπου θα ευρίσκεται σύνδεσμος για την
δυνατότητα του μέλους να ασκήσει να δικαιώματα που προβλέπονται σύμφωνα με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR) και το Ν.
4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019).
2
Για τα καταχωρούμενα στο μητρώο στοιχεία έχουν εφαρμογή πλήρως οι
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR),
του Ν. 4624/2019 καθώς και του άρθρου 60 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ..
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Posted in Uncategorized by