Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε-ΔΑΠΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σεπτέμβριος 15, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ    08/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1089/Συν.408/15.09.2017
(ΑΔΑ:Ψ7Ρ9ΟΞ7Μ-Φ10) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ
παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή
φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών
Υγείας για το μήνα Αύγουστο , έως την 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Posted in Uncategorized by