Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Νοέμβριος 17, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ  10/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1421/Συν.427/16.11.2017
(ΑΔΑ:60Ν6ΟΞ7Μ-ΒΧΟ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ
παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή
φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών
Υγείας για το μήνα Οκτώβριο , έως την 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Posted in Uncategorized by