Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Απρίλιος 16, 2018

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Τ.Ε.Ε.Σ.
Πληροφορίες: Αγάλιας Απόστολος
Τηλ.: 2103407428 Fax:210-3457467
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 181, 11853
E-mail: kmes@eopyy.gov.gr

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1385/04.04.2018 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία
συγκέντρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τα μέλη σας
θα πρέπει να ξεκινήσει με το πέρας της πληρωμής λογαριασμών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μηνός Φεβρουαρίου 2018 από το Τ.Ε.Ε.Σ. (ΚΜΕΣ). Την τελευταία εβδομάδα του
Απριλίου θα αποσταλούν προς τους αντίστοιχους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων φαρμακοποιών και θα πρέπει να
ζητηθούν ενημερότητες με ημερομηνία λήξης μέχρι τέλους Μαΐου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικών
φαρμακείων καθώς και φαρμακείων τα οποία έχουν αλλάξει μορφή τα οποία
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και συνεργασίας με το Οικονομικό Τμήμα του
Οργανισμού.

 

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Φαρμάκου
Π. Λίτσα

Posted in Uncategorized by