Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ Φ.Ε.Κ.

Ιούλιος 3, 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ3(α) 46627
Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων
γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία
που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες
Ε.Ο.Φ.» (Α΄ 3), όπως ισχύει,
2) του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) «Περί της εμπορίας εν γένει
των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων», όπως ισχύει,
3) του π.δ. 312/1992 (Α΄157) «Οργάνωση και συγκρότηση
φαρμακείων»,
4) του ν. 4472/2017 (Α’ 74 ) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
5) του άρθρου 26 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 –
2022»,
6) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98),
7) του π.δ. 121/2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας»,
8) του π.δ. 73/2015 (Β’ 116), «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9) το με αριθμ. Β1α/46502/15-6-2018 έγγραφο της Γεν.
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
σύμφωνα με το οποίο από το περιεχόμενο της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει
ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου
φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δραστικές
ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών
ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από
την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ
επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών
φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους,
τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες
(ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου
της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.
Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες
(ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που διαθέτουν
γενόσημο.
Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες
(ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρμακο
γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της
περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες
πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και
περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου
κάθε έτους στους ιστότοπους του Υπουργείου
Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται
στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω
λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται
στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ
και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία
πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ALENDRONATE SODIUM
ALFACALCIDOL
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
ALLOPURINOL
ALPRAZOLAM
AMLODIPINE BESYLATE
AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM
ANASTROZOLE
ARIPIPRAZOLE
ATENOLOL
ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
AZITHROMYCIN DIHYDRATE
BECLOMETASONE DIPROPIONATE
BISOPROLOL HEMIFUMARATE
BROMAZEPAM
BUDESONIDE
BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
CALCIUM, COMBINATION WITH VITAMIN D AND/OR OTHER DRUGS
CANDESARTAN CILEXETIL
CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CAPTOPRIL
CAPTOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CARVEDILOL
CEFACLOR MONOHYDRATE
CEFPROZIL MONOHYDRATE
CEFUROXIME
CHOLECALCIFEROL
CILOSTAZOL
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CITALOPRAM
CLARITHROMYCIN
CLOPIDOGREL
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
DULOXETINE HYDROCHLORIDE
ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRIL MALEATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
EPLERENONE
ESCITALOPRAM OXALATE
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
EXEMESTANE
EZETIMIBE
FERROUS GLUCONATE
FERROUS GLUCONATE
FLUCONAZOLE
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
FLUTICASONE PROPIONATE
FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE
GABAPENTIN
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE
GLIBENCLAMIDE
GLICLAZIDE
GLIMEPIRIDE
HYDROCORTISONE
IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE
IOPAMIDOL
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE
IRBESARTAN
IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
ITRACONAZOLE
LAMOTRIGINE
LANSOPRAZOLE
LATANOPROST
LETROZOLE
LEUPRORELIN ACETATE
LEVETIRACETAM
LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONE
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
LISINOPRIL DIHYDRATE
LORAZEPAM
LOSARTAN POTASSIUM
LOSARTAN POTASSIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE
LOVASTATIN
MAGNESIUM ASPARTATE DIHYDRATE,MAGNESIUM CITRATE
MAGNESIUM OXIDE
MAGNESIUM PIDOLATE
MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE
MEMANTINE HYDROCHLORIDE
METFORMIN HYDROCHLORIDE
MIRTAZAPINE
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE (MICRONISED)
MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT
MONTELUKAST SODIUM
MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE
NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE
NIFEDIPINE
NIMODIPINE
NORFLOXACIN
OLANZAPINE
OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
OMEPRAZOLE
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
PIPERACILLIN SODIUM,TAZOBACTAM SODIUM
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
PRAVASTATIN SODIUM
PREDNISOLONE
PREGABALIN
QUETIAPINE FUMARATE
QUINAPRIL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RABEPRAZOLE SODIUM
RAMIPRIL
RAMIPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RISEDRONATE SODIUM
RISPERIDONE
RIVASTIGMINE
ROSUVASTATIN CALCIUM
ROXITHROMYCIN
SERTRALINE HYDROCHLORIDE
SIMVASTATIN
SOLIFENACIN SUCCINATE
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
TELMISARTAN
TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
TIMOLOL MALEATE
TOLTERODINE L-TARTRATE
TOPIRAMATE
TRANDOLAPRIL
TRAVOPROST
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
VALSARTAN
VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Posted in Uncategorized by