Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Απρίλιος 8, 2019

ΜΑΡΟΥΣΙ 01/04/2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/Γ/504
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης
Δικτύου Παρόχων ΔΦΥ
Tαχ. Δ/νση:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 12
Ταχ. Κώδικας: 151 23
Πληροφορίες: Ξ.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
Τηλ.: 2108110845
E-mail:xnikolidaki@eopyy.gov.gr
ΠΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : << ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ >>
Σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των
συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργήθηκαν σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).
Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε
νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ,ΚΑΑ,
ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο
( αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κα).
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙAΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Posted in Uncategorized by