Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΦΕΚ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Δεκέμβριος 29, 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση
της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφο-
ράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/
ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/
ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών
πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.
2 Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο.
3 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο
χρόνο.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 180036/952 (1)
Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση
της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφο-
ράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ
«για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλα-
στικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΩΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α’/136) και τις διατά-
ξεις των άρθρων 1 και 2 (παράγραφος 1ζ) του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’/34) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέ-
ψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α’/70) και
του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (101/Α’)».
2. Τις διατάξεις των 6 (παρ. 4) έως 14, 19 και 20 του
ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνι-
κού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευα-
σιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» (Α’/179), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Τις διατάξεις της Ενότητας Α’ (άρθρα 1-9) και της
Ενότητας Β’ (άρθρα 10-45) και ειδικότερα των άρθρων
27 και 38 παρ. 5, καθώς και του άρθρου 60 παρ. 1 και 2
του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παρα-
γωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’/24).
4. Τις διατάξεις του ν. 3983/2011 «Εθνική Στρατηγική
για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α’/144).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία
2004/35/ΕΚ….κ.λπ.» (Α’/190).
6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/720/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015
(EEL 115/11/6-5-2015).
7. Την υπ’ αριθ. 51373/4684/2001 κοινή υπουργική από-
φαση με την οποία κυρώθηκαν το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόλη-
ψης Δημιουργίας Αποβλήτων και εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθ. 49/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’/174),
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (Α’/143).
8. Την υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανά-
κτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασι-
ών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο)
του ν. 2939/2001 (Α’/179), καθώς και άλλων διατάξεων
του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγί-
ας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα
συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου
2004» (Β’/286).
9. Την υπ’ αριθμ. 54461/1779/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρ-
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
10 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2812
29351
29352 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017
θρου 4 της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’/286), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτή-
ματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 7ης Φεβρουαρίου 2013» (Β’/2500).
10. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδια-
σμός Διαχείρισης” (Β’/1909).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’/98) στη συνέχεια τρο-
ποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του
ν. 4320/2015 (Α’/29).
12. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’/167).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων … και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α’/114).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’/210).
15. Την υπ’ αριθμ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β’3610).
16. Την υπ’ αριθμ. Υ 197/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση
(Β’/3722)», όπως ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Υ 198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β’/3722).
18. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’/3696).
19. Την υπ’ αριθμ. 90/30-5-2017 Εισήγηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-
κλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής
Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή και
εξειδίκευση του άρθρου 6 (παρ. 4) του ν. 2939/2001,
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 27 και 38
παρ. 5 του ν. 4042/2012 (Α’/24) και σε συμμόρφωση με
την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδη-
γίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015, που έχει δημοσιευθεί
στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 115/11/2015), ώστε, με
τον καθορισμό κανόνων και κατάλληλων μέτρων, συ-
μπεριλαμβανομένης της χρήσης οικονομικών μέσων,
για τη διάθεση στον καταναλωτή των πλαστικών σακου-
λών μεταφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, να
επιτυγχάνεται η μείωση της κατανάλωσης τους και κατ’
επέκταση της υψηλής συσσώρευσης των αποβλήτων
τους, που προκαλούν σημαντική ρύπανση στο περιβάλ-
λον και ιδιαίτερα στα υδάτινα οικοσυστήματα και έτσι
να εκπληρώνονται με τρόπο αποδοτικό οι στόχοι του
άρθρου 1 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει και ευρύτερα οι
βασικές αρχές, οι στόχοι και οι κατευθύνσεις των άρθρων
26,27,28 και 29 του ν. 4042/2012.
2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις πλαστικές σακού-
λες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μέχρι 70 μικρά (μm).
3. Για τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς,
όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (περιπ. δ) του άρ-
θρου 2, καθώς και για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς
με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 70 μικρών
(μm), εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του άρθρου 5
παρ. 1 (περ. α’, γ’, δ και ε), 4, 6 και 10.
Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ)
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοού-
νται ως:
α) «πλαστικό υλικό»: πολυμερές, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου «για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδει-
οδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH)», όπως ισχύει, στο οποίο ενδεχομένως έχουν
προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπο-
ρεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο των σακουλών
μεταφοράς,
β) «πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: σακούλες μετα-
φοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες
διατίθενται στους καταναλωτές στο ταμείο του σημείου
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων. Οι πλαστικές σα-
κούλες μεταφοράς υπάγονται ευρύτερα στην έννοια της
συσκευασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 (περ. γ)
του άρθρου 2 τουν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) «λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές
σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο
των 50 μικρών (μm),
δ) «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»:
πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος
μικρότερο από 15 μικρά (μm) που απαιτούνται για λό-
γους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία
χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην
αποφυγή σπατάλης τροφίμων,
Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29353
ε) «οξο-διασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»:
πλαστικές σακούλες μεταφοράς από πλαστικά υλικά στα
οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη
διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικρο-τμήματα,
στ) «επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες με-
ταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευ-
μάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο
ή ίσο των 50 μικρών (μm), που είναι κατασκευασμένες
σύμφωνα με το πρότυπο UNE 53942 ή άλλο ισοδύναμο
πρότυπο, καθώς επίσης οι πλαστικές σακούλες/ τσάντες
μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με μεγαλύτερες
διαστάσεις από αυτές που καλύπτει το ανωτέρω πρό-
τυπο και οι τσάντες από κάθε άλλο είδος υλικού, που
έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση
τους (σακούλες ή τσάντες πολλαπλών χρήσεων), όπως
αυτή ορίζεται στην παρακάτω περίπτωση (ζ). Οι επα-
ναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς,
υπάγονται ευρύτερα στην έννοια της συσκευασίας σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1 (περιπ. γ) του άρθρου 2 του
ν. 2939/2001, όπως ισχύει.
ζ) «επαναχρησιμοποίηση»: κάθε διεργασία μέσω
της οποίας οι συσκευασίες που έχουν μελετηθεί και
σχεδιασθεί για να εκπληρώνουν κατά τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τους έναν ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή
επιστροφών (συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων), επανα-
πληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για
τον οποίο έχουν σχεδιασθεί, με ή χωρίς την υποστήριξη
βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και
που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών.
Οι επαναχρησιμοποιήσιμες αυτές συσκευασίες γίνονται
απόβλητα συσκευασίας όταν πάψουν να υπόκεινται σε
επαναχρησιμοποίηση,
η) «βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπα-
σματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι
πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, στο πλαίσιο
τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 (περιπτώ-
σεις γ.3 και γ.4) του άρθρου 6 του ν. 2939/2001, υπόκει-
νται σε αξιοποίηση (ανακύκλωση) μέσω βιοαποδόμη-
σης ή λιπασματοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 «Απαιτήσεις για συσκευασία
ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδό-
μησης – Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για
την τελική αποδοχή της συσκευασίας»,
θ) «σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων»:
οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος όπου ασκεί-
ται λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων ή προϊόντων, συμπε-
ριλαμβανομένων των τροφίμων και ποτών,
ι) «έμπορος»: οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό)
ή επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού εμπορίου, που, στο πλαίσιο της άσκη-
σης της εμπορικής του δραστηριότητας, διαθέτει προς
τους καταναλωτές κατά την πώληση εμπορευμάτων ή
προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην έννοια
του εμπόρου συμπεριλαμβάνονται και οι επαγγελμα-
τίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους
δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς
χώρους που δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη αλλά
επιτρέπεται στους χώρους αυτούς η άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο).
ια) «παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς»:
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευ-
άζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, μέσω
των διακινητών /διανομέων ή/και μέσω των εμπόρων,
προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη
μεταφορά εμπορευμάτων ή προϊόντων.
ιβ) «διακινητής /διανομέας πλαστικών σακουλών με-
ταφοράς»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσί-
δα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εμπόριο
πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
Ο διακινητής /διανομέας μπορεί να είναι και παραγω-
γός κατά την έννοια της ανωτέρω περίπτωσης (ια) της
παρούσας παραγράφου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του
ν.2939/2001 (Α’/179).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Άρθρο 3
(άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ)
Γενικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των πλαστι-
κών σακουλών μεταφοράς
1. Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊό-
ντων σύμφωνα με το άρθρο 1, από την 1η Ιανουαρίου 2018
παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλα-
στικών σακουλών μεταφοράς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης και επιβάλλονται,
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα:
α) Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
εμπορευμάτων ή προϊόντων, όπως ορίζονται στην πα-
ράγραφο 1(γ) του άρθρου 2, δηλαδή με πάχος τοιχώμα-
τος μικρότερο των 50 μικρών (μm), επιβάλλεται στους
καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, ανά
τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, σύμ-
φωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3Α.
β) Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή
προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά
(μm), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσι-
μων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος
τοιχώματος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο
1(στ) του άρθρου 2, υπόκεινται σε τιμολόγηση, σύμφωνα
με το άρθρο 3Β.
1.1. Απαγορεύεται κάθε προωθητική ενέργεια εκ μέ-
ρους των εμπόρων που αναιρεί, αμέσως ή εμμέσως, τα
προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο μέτρα, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3Β.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται
στα περίπτερα και στους εμπόρους που ασκούν υπαί-
θριο εμπόριο.
3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι
βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματο-
ποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζο-
νται στην παράγραφο 1(η)του άρθρου 2.
4. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και στον κα-
ταναλωτή των οξοδιασπώμενων πλαστικών σακουλών
29354 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017
μεταφοράς. Η απαγόρευση αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται
μετά την εξάντληση των αποθεμάτων τους και πάντως
όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3Α
Προσδιορισμός- είσπραξη και απόδοση
του περιβαλλοντικού τέλους
1) Προσδιορισμός της ανταποδοτικότητας και του
ύφους του περιβαλλοντικού τέλους.
1.1. Το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στις
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς σύμφωνα με
την παράγραφο 1(α) του άρθρου 3, έχει ανταποδοτι-
κό χαρακτήρα. Τα έσοδα από τα περιβαλλοντικά τέλη
αποτελούν δημόσιο έσοδο το οποίο εισπράττεται από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη
συνέχεια αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ για τη χρηματο-
δότηση δράσεων προώθησης, δωρεάν διάθεσης στον
καταναλωτή και εν γένει πριμοδότησης των επαναχρη-
σιμοποιήσιμων σακουλών/τσαντών μεταφοράς και των
βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών
σακουλών μεταφοράς. Ο Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει αυτοτελώς ή
σε συνεργασία με τους OTA A’ βαθμού, στην υλοποίηση
των ανωτέρω δράσεων καθώς και σε δράσεις ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την απο-
τελεσματική συμμετοχή του κοινού στην επίτευξη των
στόχων του άρθρου 1.
1.2. Το ύψος του περιβαλλοντικού τέλους καθορίζεται
με κριτήριο τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, ανάλογα
με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης ή διά-
θεσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τις
δυνατότητες ανακύκλωσης και βιοαποδόμησης/ λιπασμα-
τοποίησής τους, την ανθεκτικότητα τους ή τη συγκεκρι-
μένη χρήση για την οποία προορίζονται και ειδικότερα:
α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλοντικό
τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών και,
β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό
τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών.
γ) Τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρο-
νται στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β), αναγράφονται
με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά
πώλησης προ του ΦΠΑ.
1.3. Με όμοια απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΟΑΝ, είναι
δυνατόν να αναπροσαρμόζεται το ύψος των περιβαλλο-
ντικών τελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.2,
ανάλογα με την επιτευχθείσα μείωση της κατανάλωσης
πλαστικών σακουλών μεταφοράς και σε συνδυασμό με
τις ιδιότητες της πλαστικής σακούλας μεταφοράς, όπως
πάχος, υλικό κατασκευής ή χρήση, σύμφωνα με τα κριτή-
ρια που περιγράφονται στην ίδια υποπαράγραφο.
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
επιβολής τυχόν πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της παραγράφου 2.1. του άρθρου 7.
2) Καταβολή – είσπραξη και απόδοση περιβαλλοντικού
τέλους.
2.1 Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης
και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’/94). Ειδικότερα:
α) Κάθε έμπορος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 (ι)
του άρθρου 2, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λε-
πτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά
τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα και για
πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει στην
ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.
Το περιβαλλοντικό τέλος αναγράφεται στα παραστα-
τικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σύμφωνα με
την υποπαράγραφο 1.2 (περ. γ) και αποτυπώνεται στα
λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί ο έμπορος.
β) Ο έλεγχος της ορθής απόδοσης των περιβαλλο-
ντικών τελών από τους εμπόρους διενεργείται από την
ΑΑΔΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4389/2016.
γ) Τα ποσά από τα ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται
μέσω του μηχανισμού είσπραξης της ΑΑΔΕ στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, σε διακεκριμένο κωδικό εσόδου
και στη συνέχεια αποδίδονται υπέρ του ΕΟΑΝ. Τα ποσά
που εισπράττει ετησίως ο ΕΟΑΝ από το περιβαλλοντικό
τέλος, εγγράφονται ως έσοδο, σε χωριστό κωδικό του
προϋπολογισμού του ΕΟΑΝ.
Η αρμόδια υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Α.Α.Δ.Ε. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει στη
δημιουργία ανάλογης ηλεκτρονικής εφαρμογής για την
υποβολή της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέ-
λους, στο περιβάλλον TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.aade.gr.
2.2. Σε περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού
τέλους η παράβαση βεβαιώνεται, στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας
του υπόχρεου, από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ, μετά από
εισήγηση του ΕΟΑΝ και εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ).
3) Διαχείριση των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη
α) Ο Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της
παρούσας απόφασης:
αα) υποστηρίζει και συνδράμει τους Δήμους στη δια-
μόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης του κοινού, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων στα σχολεία, με τη χρηματοδότηση
μέτρων και δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
1.1 και στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης των
πλαστικών σακουλών μεταφοράς μιας χρήσης,
ββ) ιεραρχεί τα χρηματοδοτούμενα έργα και προγράμ-
ματα ανάλογα με τη σπουδαιότητα και τον επείγοντα
χαρακτήρα τους και,
γγ) καθορίζει, συντονίζει και εποπτεύει τις δράσεις και
τα προγράμματα που χρηματοδοτεί.
β) Ο ΕΟΑΝ υποχρεούται εντός του πρώτου τριμήνου
κάθε επόμενου έτους, να συντάσσει ετήσια απολογιστική
έκθεση στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος της δια-
χείρισης και αξιοποίησης των ανωτέρω εσόδων κατά το
προηγούμενο έτος. Η ανωτέρω ετήσια απολογιστική έκ-
θεση κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29355
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του ΕΟΑΝ.
Άρθρο 3Β
Τιμολόγηση των πλαστικών σακουλών
μεταφοράς
1. Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς σύμφωνα με την
παράγραφο 1(β) του άρθρου 3, χρεώνονται στον κατανα-
λωτή στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
2. Το ποσό της χρέωσης αναγράφεται με τρόπο δια-
κριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ
του ΦΠΑ.
3. Η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών που προ-
βλέπεται στην υποπαράγραφο 1.1 του άρθρου 3, δεν
αποκλείει τη δωρεάν διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων
σακουλών μεταφοράς στο πλαίσιο δράσεων συλλογής
προς ανακύκλωση των λεπτών σακουλών μεταφοράς.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις εμπόρων
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι έμποροι όπως ορίζο-
νται στην παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 2, υποχρεούνται
να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1) Οι έμποροι των υπεραγορών τροφίμων ή «Σούπερ
Μάρκετ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 της Υγει-
ονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, υποχρεούνται:
α) να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές
να εφοδιάζονται στο ταμείο των σημείων πώλησης
εμπορευμάτων ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμες
σακούλες / τσάντες μεταφοράς και να τις τοποθετούν σε
εμφανές στους καταναλωτές και προσιτό σημείο.
β) να συνδράμουν και να διευκολύνουν με κάθε τρό-
πο τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), στην
υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως με την
τοποθέτηση στο κατάστημα ορατού και εύκολα προσβά-
σιμου από τον καταναλωτή σημείου συγκέντρωσης και
προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων λεπτών
σακουλών μεταφοράς, το οποίο θα φέρει κατάλληλη
ένδειξη.
2) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου
εμπορίου υποχρεούνται:
α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης
εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς
τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες
μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με
αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση
χρήσης τους».
β) να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2.1 του
άρθρου 3Α και στο άρθρο 3Β,
γ) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του
περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανά-
γνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1.2(γ) του άρθρου 3Α,
στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 3 και στην παράγρα-
φο 2 του άρθρου 3Β.
3) Όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου
εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή
μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέ-
ρουν τη σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1
(β και γ) του άρθρου 5.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών πλαστικών
σακουλών μεταφοράς
1. Κάθε παραγωγός πλαστικών σακουλών μεταφοράς
υποχρεούται:
α) να προβαίνει στην οργάνωση ατομικού συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ή να συμμετέχει σε εγκε-
κριμένο συλλογικό ΣΕΔ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των
άρθρων 7 έως 9 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει,
β) να διαθέτει στην αγορά τις πλαστικές σακούλες με-
ταφοράς με σειριακό κωδικό,
γ) να διαθέτει στην αγορά τις πλαστικές σακούλες με-
ταφοράς με σήμανση η οποία φέρει τον τόπο και την
ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώ-
ου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο και σε εμφανή
θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας, με την επιφύ-
λαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 9,
δ) να εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουργική
απόφαση (Β’/2454),
ε) να παρέχει στον ΕΟΑΝ διακριτά στοιχεία για τον
αριθμό και τις ποσότητες των τριών κατηγοριών σα-
κουλών μεταφοράς που διακινούνται στην αγορά [πολύ
λεπτές και λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως
ορίζονται αντίστοιχα στην παράγραφο 1(γ) και 1(δ) του
άρθρου 2, καθώς και πλαστικές σακούλες μεταφοράς με
πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μm)].
2. Η υποχρέωση των παραγωγών να διαθέτουν στην
αγορά πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 1(β και
γ), αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την εξάντληση των απο-
θεμάτων και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις διακινητών /διανομέων πλαστικών
σακουλών μεταφοράς
Κάθε διακινητής /διανομέας πλαστικών σακουλών
μεταφοράς υποχρεούται:
να διακινεί στην αγορά πλαστικές σακούλες μεταφο-
ράς που φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 (β και γ) του άρθρου 5.
Άρθρο 7
Παρακολούθηση – αξιολόνηση εφαρμογής των
μέτρων
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ως
υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση των μέτρων που
περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, προβαίνει στις
ακόλουθες δράσεις:
α) στην συνολική καταγραφή των ποσοτήτων πλαστι-
κών σακουλών μεταφοράς που διακινούνται στην αγορά
και με αναφορά σε τρεις διακριτές κατηγορίες:
i. Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς,
ii. Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς,
29356 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017
iii. Πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώμα-
τος από 50 έως 70 μικρά ( μm),
β) στην προετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων
που θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8,
γ) στην οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης και
λοιπών δράσεων για την ενθάρρυνση της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλαστικών
σακουλών,
δ) στον συντονισμό των δράσεων που διοργανώνονται
με χρηματοδότηση μέσω του περιβαλλοντικού τέλους, στο
πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1.2 του άρθρου 3Α,
ε) στην διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων στο
πλαίσιο της αρμοδιότητας του για την ορθή εφαρμογή
της παρούσας απόφασης και την επιβολή των κυρώσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 10.
2. Ο ΕΟΑΝ αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των
μέτρων μείωσης της κατανάλωσης της πλαστικής σα-
κούλας μεταφοράς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ-
στασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης καθώς και τις επιπτώσεις στη βιομηχανία
παραγωγής πλαστικής σακούλας, σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ίδιου Υπουργείου
και υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική έκθεση, το αργό-
τερα έως την 30.5.2020.
2.1. Σε περίπτωση που από την παραπάνω αξιολόγηση
διαπιστώνεται ότι τα ληφθέντα μέτρα δεν είναι αποτε-
λεσματικά σε σχέση με το επιδιωκόμενο ετήσιο επίπεδο
κατανάλωσης των 90 λεπτών σακουλών μεταφοράς κατά
κεφαλήν, ο ΕΟΑΝ εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας τη λήψη άλλων μέτρων προκειμένου
να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση της κατανάλωσης
των πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων
την επιβολή περιορισμών εμπορίας, συμπεριλαμβανο-
μένης της απαγόρευσης της πώλησης του συνόλου ή
ορισμένων κατηγοριών λεπτής πλαστικής σακούλας
μεταφοράς σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες εμπορικών
δραστηριοτήτων ή για ορισμένες χρήσεις, κατά παρέκ-
κλιση από το άρθρο 18 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, εφόσον οι
περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν δια-
κρίσεις στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.2. Τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να διαφέρουν ανά-
λογα με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης
ή διάθεσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τις
δυνατότητες ανακύκλωσης και βιοαποδόμησης / λιπα-
σματοποίησής τους, την ανθεκτικότητά τους ή τη συγκε-
κριμένη χρήση για την οποία προορίζονται οι σακούλες
αυτές καθώς και τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις
της υποκατάστασής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
Εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Από την 27η Μαΐου 2018 ο ΕΟΑΝ, μέσω του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τις εκθέσεις
που υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συ-
σκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας σύμφωνα με
το άρθρο 14 του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει,
υποβάλλει και στοιχεία σχετικά με την ετήσια κατανά-
λωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
2. Ο καθορισμός της μεθόδου υπολογισμού της ετή-
σιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης πλαστικών σακουλών
μεταφοράς και η προσαρμογή των μορφότυπων υποβο-
λής στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 13 του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, γίνεται
σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που προβλέπεται στη νέα παράγραφο 1α
(τελευταίο εδάφιο) του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/
ΕΚ, που εισάγεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2015/720/ΕΕ.
Άρθρο 9
Σήμανση Σακουλών
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας αι Ανάπτυξης, μέσα
σε 18 μήνες από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης
του άρθρου 8α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ που εισάγεται με
την παράγραφο 3 της Οδηγίας 2015/720/ΕΕ, μεριμνά
ώστε η σήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασμα-
τοποιήσιμων πλαστικών σακουλών μεταφοράς, να είναι
σύμφωνη με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην
εν λόγω εκτελεστική πράξη, η οποία αναφέρεται:
α) στον καθορισμό των προδιαγραφών των σημάνσεων
ή σημάτων για να είναι δυνατή η αναγνώριση, σε επίπεδο
Ευρωπαϊκή Ένωσης, των βιοαποικοδομήσιμων και λιπα-
σματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών μεταφοράς και
β) στην ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά
με τις ιδιότητες λιπασματοποίησης των σακουλών αυτών.
Άρθρο 10
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Διενέργεια ελέγχων:
α) Ο ΕΟΑΝ διενεργεί ελέγχους, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
τη συμμόρφωση των υπόχρεων εμπόρων, παραγωγών
και διακινητών /διανομέων με τις απαιτήσεις που προ-
βλέπονται στην παρούσα απόφαση. Για την διενέργεια
των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή, των
ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των περι-
φερειακών ενοτήτων της χώρας καθώς και κάθε άλλης
αρμόδιας δημόσιας αρχής.
β) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διε-
νεργεί ελέγχους για την ορθή απόδοση των περιβαλλο-
ντικών τελών, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4389/2016
και αποστέλλει την σχετική έκθεση ελέγχου στον ΕΟΑΝ.
γ) H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για
την ορθή διακίνηση πλαστικών σακουλών μεταφοράς
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της
απαίτησης για τη σήμανσή τους.
Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29357
2. Κυρώσεις
Με την επιφύλαξη της υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 – Κωδι-
κοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), ο παρα-
βάτης των διατάξεων της παρούσας απόφασης τιμω-
ρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20
του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα ως
προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ο παραβάτης
τιμωρείται ως εξής:
α) ο παραγωγός που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ.1,
περ. β και ε) επιβάλλεται πρόστιμο από 1000 μέχρι
10.000 ευρώ,
β) ο έμπορος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 1.1 του άρθρου 3,
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Α, στο άρθρο 3Β και
στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 4, επιβάλλεται
πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ,
γ) ο διακινητής / διανομέας που παραβαίνει τις υπο-
χρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6, επιβάλλεται
πρόστιμο από 500 μέχρι 1000 ευρώ.
2.1 Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω πα-
ραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλ-
λόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση
επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού
διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.
2.2. Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των
προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εί-
ναι η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης, το
όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμ-
μόρφωση με τυχόν υποδείξεις του ΕΟΑΝ, το πλήθος των
ταμειακών μηχανών, το πλήθος των υποκαταστημάτων
της ελεγχόμενης επιχείρησης και το μέγεθος της επιχεί-
ρησης.
3. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέ-
πονται στην παράγραφο 2, μπορεί να χορηγηθεί στον
παραβάτη εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση. Η χο-
ρήγηση από τη διοίκηση αυτής της προθεσμίας καθώς
και οι ενέργειες συμμόρφωσης εκ μέρους του παραβάτη,
συνεκτιμώνται σε συνδυασμό με τα κριτήρια της ανωτέ-
ρω παραγράφου 2.2.
4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 2, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ,
μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ και εισπράττονται σύμφω-
να με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται στον ΕΟΑΝ σύμφωνα
με το άρθρο 24 (παραγ. 8, περ. ζ), σε ειδικό λογαριασμό
προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που απο-
σκοπούν σε θέματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
5. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2,
επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προ-
βλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 11
Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθ-
μίζονται από αυτήν, καταργείται.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτησης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Posted in Uncategorized by