Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Αύγουστος 9, 2018

Θέμα: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης»

ΣΧΕΤ: Το ΠΔ 64/2018 «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού-Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ 124/Α’/11-07-2018)

 

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού ΠΔ/τος, φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως ως εταιρείες, πρέπει να εναρμοστούν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ/τος , οι οποίες αφορούν στη νομική τους  μορφή, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος , ήτοι μέχρι 11 Ιανουαρίου 2019,  υποβάλλοντας στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας, καθώς και στο Σύλλογο σας, ακριβές αντίγραφο του καταστατικού τους, θεωρημένο από το ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι έννομες συνέπειες της παρ.8 του άρθρου 2.

Κάθε παράβαση των ως άνω αναφερόμενων, συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου.

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το έγγραφο που μας γνωστοποίησε η Διεύθυνση Υγείας το οποίο σας επισυνάπτουμε, τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως ως εταιρείες, πρέπει να υποβάλουν     μέχρι 11 Ιανουαρίου 2019   στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ,  καθώς και στο Σύλλογο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018, ακριβές αντίγραφο του καταστατικού τους, θεωρημένο από το ΓΕΜΗ.

 

      Σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι έννομες συνέπειες της παρ.8 του άρθρου 2.  Δηλαδή ανακαλείται αυτεπαγγέλτως η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου.

 

Posted in Uncategorized by