Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οκτώβριος 1, 2019

Αθήνα, 1/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 3867
ΝΠΔΔ

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Βασίλη Πλαγιανάκο

Διαπιστώσαμε σήμερα ότι τα φαρμακεία αδυνατούν να ολοκληρώσουν την
υποβολή συνταγών e-dapy, αν δεν συμπληρώσουν στο πεδίο «Στοιχεία
εισαγωγέων» τα στοιχεία του προμηθευτή , από τον οποίο έχουν προμηθευτεί τα
προϊόντα που αναγράφει το σύστημα !!
Η διαδικασία αυτή την προηγουμένη χρονιά τέθηκε σε εθελοντική βάση, δεδομένου
ότι όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη ηγεσία του Οργανισμού, η πλειοψηφία των
φαρμακείων προμηθεύονται τα προϊόντα από τις φαρμακαποθήκες και δεν
γνωρίζουν τα στοιχεία του κατασκευαστή – εισαγωγέα.
Πέραν αυτού, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα πλαίσια μιας ειλικρινούς συνεργασίας
μας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνέβαλλε αποτελεσματικά για την
επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν εξ υπαιτιότητας του ΕΟΠΥΥ.
Επομένως η υποχρεωτική αυτή διαδικασία που αιφνιδιαστικά «επιβάλλεται» στους
φαρμακοποιούς, πέραν του ζητήματος ότι δεν είχατε ενημερώσει προηγουμένως
την διοίκηση του ΠΦΣ για να σας εκθέσει την άποψη του όπως πρέπει να γίνεται,
είναι εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων των φαρμακείων, σύμφωνα με την
υπογραφείσα μεταξύ μας συλλογική σύμβαση.
Εξάλλου η πλειοψηφία των φαρμακείων εκτελεί αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη,
για τα οποία τα στοιχεία των εισαγωγέων – προμηθευτών είναι γνωστά στον
οργανισμό.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση εξαίρεση των φαρμακείων από την
υποχρεωτική συμπλήρωση των στοιχείων του προμηθευτή.
Σε αντίθετη περίπτωση θα συγκληθεί εκτάκτως το Δ.Σ. του ΠΦΣ προκειμένου να
εξετάσει τους τρόπους αντίδρασης σε αυτή την αντισυμβατική υποχρέωση που μας
επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ και η οποία επί της ουσίας είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί όπως
προκύπτει και από τους λόγους που προαναφέραμε .

Posted in Uncategorized by