Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ 2018 ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Νοέμβριος 13, 2018

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Η συμμετοχή σου στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
– Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούν εκδήλωση της δημοκρατικής αρχής και εξασφαλίζουν
τον έλεγχο του Ταμείου από τους ασφαλισμένους και την προάσπιση του κοινωνικού
του ρόλου.
Το Ταμείο έχει μια μοναδική ευκαιρία να λειτουργήσει ως πρότυπο ταμείο
υποχρεωτικής επικουρικής – επαγγελματικής ασφάλισης αναθέτοντας στους
ασφαλισμένους του ενεργό ρόλο στη Διοίκησή του.
Οι εκλογές διεξάγονται από 5μελή Εφορευτική Επιτροπή και δικηγόρο που
εκτελεί χρέη δικαστικού αντιπροσώπου.
Δικαίωμα του εκλέγειν διατηρούν όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα
(1) έτος ασφάλισης στο Ταμείο τα δύο τελευταία χρόνια.
Μπορείτε να ψηφίσετε είτε προσερχόμενοι στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. στις
5,6,7 Δεκεμβρίου 2018 είτε με επιστολική ψήφο.
Ι. Εφόσον αποφασίσετε να ψηφίσετε στις 5,6,7 Δεκεμβρίου 2018 στο
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να προσέλθετε με την αστυνομική σας ταυτότητα
στο Ταμείο, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 56, στον 8o όροφο από τις 11.00
π.μ. έως και 19.00 μ.μ.. Στο ψηφοδέλτιο μπορείτε να θέσετε μέχρι πέντε (5)
σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. και δύο (2) σταυρούς προτίμησης
για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, δεδομένου ότι εκλέγονται πέντε (5)
μέλη για το Δ.Σ. με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και δύο (2) μέλη για την
Ελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
ΙΙ. Εφόσον ψηφίσετε με επιστολική ψήφο παρακαλούμε να ακολουθήσετε
με προσοχή τις κάτωθι οδηγίες για να είναι έγκυρη η ψήφος σας.
1. Θα λάβετε φάκελο από το Ταμείο ο οποίος θα περιέχει α) έναν απαντητικό
φάκελο β) ένα λευκό μικρό φάκελο τοποθέτησης του ψηφοδελτίου γ) ένα
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.
Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.
Έδρα: Χαλκοκονδύλη 56, 104 32, Αθήνα
www.teayfe.gr
ψηφοδέλτιο δ) ένα έντυπο οδηγιών και στ) μια υπεύθυνη δήλωση με προσυμπληρωμένο
κείμενο.
2. Στο ψηφοδέλτιο μπορείτε να θέσετε μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
για τα μέλη του Δ.Σ. και δύο (2) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη
της Ελεγκτικής Επιτροπής, δεδομένου ότι εκλέγονται πέντε (5) μέλη για το
Δ.Σ. με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και δύο (2) μέλη για την Ελεγκτική
Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
3. Θέτετε το ψηφοδέλτιο, αφού βάλετε σταυρούς προτίμησης εντός του λευκού
μικρού φακέλου που σας έχει αποσταλεί και κλείνετε τον φάκελο.
Προσοχή! Στο λευκό φάκελο δεν αναγράφετε τίποτε.
4. Προσέρχεστε σε δημόσια αρχή (π.χ. ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα) και βεβαιώνεται
επί της υπεύθυνης δήλωσης το γνήσιο της υπογραφής του Αποστολέα.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάζετε μέσα στον απαντητικό φάκελο που σας έχει αποσταλεί
τα κάτωθι: α) το μικρό λευκό φάκελο σφραγισμένο και β) την υπεύθυνη
δήλωση.
6. Στον απαντητικό φάκελο αναγράφετε τα στοιχεία σας, ως αποστολέας.
7. Κατόπιν σφραγίζετε τον απαντητικό φάκελο και τον αποστέλλετε ταχυδρομικά
στο Ταμείο
α) μέσω της εταιρείας ΕΛΤΑ όπου προσκομίζετε τον φάκελο στη θυρίδα
του καταστήματος των ΕΛΤΑ ως συστημένο οπότε το κόστος αποστολής
θα επιβαρύνει το Ταμείο ή
β) με άλλη εταιρεία μεταφορών που εσείς θα επιλέξετε με δική σας χρέωση.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ: H χρονολογική σήμανση του ταχυδρομείου (ώρα λειτουργίας
των καταστημάτων ΕΛΤΑ) ή της εταιρίας μεταφορών πρέπει
να φέρει ημερομηνία 5 ή 6 ή 7 Δεκεμβρίου 2018. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψιν από την Εφορευτική Επιτροπή.
9. Σε περίπτωση που στον απαντητικό φάκελο δεν εμπεριέχεται μικρότερος
λευκός φάκελος, αλλά απ’ ευθείας το ψηφοδέλτιο, θα θεωρείται άκυρο,
καθώς παραβιάζεται η μυστικότητα της ψήφου.
10. Πληροφορίες για τους υποψήφιους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής
μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teayfe.gr).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις εκλογές και τη διαδικασία
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Άννα Στεφανούδη στο τηλέφωνο 210-
5289583 ή στο φαξ 2105289577 ή στο e-mail ekloges2018@teayfe.gr.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η………………………………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο) του …………………….………… (Πατρώνυμο) και της ….……………………………
(Μητρώνυμο), με ΑΔΤ………………………………. και ημερομηνία γέννησης ..…../..…../..………
δηλώνω ότι «είμαι ασφαλισμένος του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. και σας εσωκλείω το ψηφοδέλτιό
μου, με το οποίο ασκώ το εκλογικό μου δικαίωμα για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. κατά τις εκλογές 5-6-7 Δεκεμβρίου 2018».

Ο Δηλών /Η Δηλούσα

 

 

Posted in Uncategorized by