Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Απρίλιος 30, 2020

Ως γνωρίζετε και σας έχει κοινοποιηθεί με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου
2012/17.5.219 έγγραφο του Π.Φ.Σ., δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.
4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) με το οποίο αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991, ορίζεται απαγόρευση λειτουργίας των
φαρμακείων κατά τις αργίες.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

«1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.1963/1991 (Α΄138),
αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες
εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και
διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την
15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου,
την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την
ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.»
Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως προβλέπεται σαφής, ρητή και απόλυτη
απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων (και των διευρυμένων) σε όλες τις
αναφερόμενες στην διάταξη αργίες, πλην φυσικά των φαρμακείων που έχουν
οριστεί να διημερεύουν και να διανυκτερεύουν την ημέρα αυτή.

Συνεπώς απαγορεύεται η λειτουργία των φαρμακείων την 1η  Μαιου, πλην των διημερευόντων και των
διανυκτερευόντων.

Posted in Uncategorized by