Επιστολή στους ΦΣ για αποκλειστική χορήγηση των αναλωσίμων του Σ.Δ. από τα φαρμακεία