Επιστολή προς ΦΣ περί μη υπαγωγής των φαρμακείων στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ