Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1.1.2021