Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

Σεπτέμβριος 25, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αθήνα, 01 /08/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚOY Δ3(γ)/οικ. 59603
ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Αλυμάρα
Τηλέφωνο : 213 216448
Fax : 2132161913

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επανακαθορίζονται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών
ως εξής:
1) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ. προς ογδόντα πέντε λεπτά (0,85€) η φύσιγγα,
(0,85 €/φύσιγγα).
2) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά (0,55€) η φύσιγγα,
(0,55 €/φύσιγγα).
3) Σκόνη Υδροχλωρικής Μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€)
(2,80 €/γραμμάριο)
2. Οι προαναφερόμενες τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών
επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.
3. Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική
απόφαση.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Posted in Uncategorized by