ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΤΙΣ 30.06.2020