Κατηγορία: Uncategorized

Σεπτέμβριος 7, 2022

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της µε αριθµό 3 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Φαρµακευτικού Συλλόγου Πιερίας για το έτος 2022.

Στην Κατερίνη και στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στην τοποθεσία Βύθισµα Κατερίνης (κτίριο Σ.Υ.Φ.Α. Πιερίας) σήµερα 31 Αυγούστου
2022 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:45 συνήρθε το Διοικητικό Συµβούλιο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Πιερίας µε την παρακάτω σύνθεση:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουιµτζίδης Ελευθέριος. πρόεδρος                                                               Μπιτόπουλος Στέφανος µέλος
2. Τριανταφυλλόπουλος Αλκιβιάδης αντιπρόεδρος
3. Παχυγιαννάκης Νικόλαος γενικός γραµµατέας
4. Οικονόµου Χρήστος ταµίας
5. Καλιαµπός Διονύσιος µέλος
6. Μαρινόπουλος Δηµήτριος µέλος
7. Μπουτογιάννης Γεώργιος µέλος
8. Χρυσάφης Βασίλειος µέλος

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα:

1. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου
2. Εξέταση καταγγελιών κατά συναδέλφων

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του άρθρου 37 του ν. 3061/1928 και επικυρώθηκαν , αφού προηγουµένως διαβάστηκαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης , ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε την κατά σειρά συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΞΗ 469 : Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κουιµτζίδης Ελευθέριος παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του N. 3601/1928, ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983, η θητεία των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων, των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων (τακτικών και αναπληρωµατικών µελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωµατικών) για τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο (άρθρο 51 N. 3601/1928, ως αντικαταστάθηκε µε την παρ. Β ʪ του άρθρου 58 περ. 2 Ν. 1539/1985, εφεξής Π.Φ.Σ.) είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συµβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Νοεµβρίου στο τέλος κάθε τριετίας.
Ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών στο Σύλλογο µας είναι 160 και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις πρέπει να εκλεγούν :

α) Για το Διοικητικό συµβούλιο εννέα (9) µέλη (άρθρο 20 του ν.3601/1928
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν.1384/1938)

β) για το Πειθαρχικό µε το άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α ʪ43/09.3.2019) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 και προβλέπεται η συµµετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συµβούλια των Φαρµακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι: στις Περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρµακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις µε τον µεγαλύτερο αριθµό µελών εκλέγουν από ένα (1) µέλος. Στις περιπτώσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών
Συλλόγων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς ο αριθµός των µελών των Συλλόγων αφενός µεν Πιερίας, Ηµαθίας και Πέλλας, αφετέρου δε Ρεθύµνου και Λασιθίου είναι οριακά ίσος, ευθύς µόλις οι Σύλλογοι αυτοί προβούν σε κατάρτιση του καταλόγου των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφο, θα διαπιστωθεί που εκλέγονται µέλη για τα αντίστοιχα Πειθαρχικά Συµ βούλια σε συνεννόηση µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο.

γ) για τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο τρεις (3) τακτικούς και τρεις αναπληρωµατικούς αντιπροσώπους. ( άρθρο 58 παρ. Α΄περ.1 του ν.1539/85)

Στη συνέχεια προτείνει σαν ηµεροµηνία αρχαιρεσιών το Σάββατο 12 Νο εµβρίου 2022 και σε περίπτωση µη απαρτίας την  Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2022.

Τα µέλη του Δ.Σ. έκαναν οµόφωνα δέκτη την πρόταση του προέδρου και ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον γραµµατέα να κινηθούν οι διαδικασίες των
αρχαιρεσιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Αφού συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έλυσε  την συνεδρίαση και κάλεσε τον γενικό γραµµατέα να υπογράψουν τα πρακτικά
της συνεδρίασης.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο πρόεδρος                                                                                                                                                                                                  Ο γενικός γραµµατέας

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                                                                                                                              ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Posted in Uncategorized by
Ιούλιος 22, 2022

Επειδη πολλοι ρωτανε για τις συνταγες των ανασφαλιστων δειτε στο δελτιο τυπου του υπουργειου τις εξαιρεσεις που μπορουν να συνταγοφραφηθουν απο ιδιωτες γιατρους.

https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/10513-ypoyrgikh-apofash-gia-th-syntagografhsh-twn-anasfalistwn

Posted in Uncategorized by
Ιούλιος 1, 2022

ΠAPATHPHΘHKE TIΣ ΠPΩTEΣ MEPEΣ TOY MHNA IOYNIOY ΛOΓΩ ΠPOΣΩPINOY ΛAΘOYΣ THΣ HΔIKA, NA EKTYΠΩNONTAI OI EKTEΛEΣEIΣ TΩN ΣYNTAΓΩN ME HΠAPINEΣ ME ΣHMANΣH 2 ANTI ΓIA 1 OΠΩΣ EINAI TO ΣΩΣTO NA ΓINETAI AΠO 1/6/22. (HMEPOMHNIA KATA THN OΠOIA KATAPΓHΘHKE H ΞEXΩPIΣTH YΠOBOΛH TΩN HΠAPINΩN. ) ΣTIΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ AYTEΣ ΘA ΠPEΠEI OI EKTEΛEΣEIΣ TΩN ΣYNTAΓΩN TΩN HΠAPINΩN NA ΣYMΠEPIΛAMBANONTAI ΣTHN YΠOBOΛH-ΠAKETO 1 TΩN KOINΩN ΣYNTAΓΩN, ME H XΩPIΣ ΔIOPΘΩΣH TOY APIΘMOY ΣHMANΣHΣ.

Posted in Uncategorized by
Ιούλιος 1, 2022
Ανακεφαλαιώνοντας
    Στην ΠΕΔΙ καταθέτουμε το φυσικό αρχείο,δηλαδή τις συνταγές σε φακέλους ανα υποβολή και ανά ημέρα εκτέλεσης. Εξωτερικά κολλάμε την ετικέτα φακέλων συνταγών την οποία εκτυπώνουμε από την πύλη ΚΜΕΣ κατά την διαδικασία υποβολής όπως κάναμε και πριν.Μέσα στο φάκελο βάζουμε τα αντίγραφα τιμολογίων και το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής σφραγισμένα και υπογραμμένα.
   Αυτή τη φορά και για τελευταία φορά θα καταθέσουμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εκτός φακέλου τα οποία θα παραδώσουμε στον υπάλληλο.
   Στο σύλλογο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχει το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής και τα πρωτότυπα των τιμολογίων σφραγισμένα και υπογραμμένα. Τίποτα άλλο.
Η ημερομηνία υποβολής θα είναι το αργότερο η Πέμπτη εργάσιμη. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το κομμάτι.
   Προσοχή! Πρέπει να είστε συνεπείς γιατί οι φακελοι θα φύγουν από τον σύλλογο την επόμενη μέρα με courier για ΤΕΕΣ.Οποίος καθυστερήσει ο φακελος του  θα σταλεί τον επόμενο μήνα.Τα πράγματα είναι αυστηρά. Πρέπει να τηρηθούν ημερομηνίες για να πληρωθούμε το 95% εγκαίρως.
   Τα προγράμματα σας έχουν ενημερωθεί για το πως θα γίνει η κατάθεση των συνταγών. Μελετήστε το Σαββατοκύριακο για να είμαστε έτοιμοι.
   Κάθε αλλαγή έχει την δυσκολία της. Έχουμε μάθει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο τώρα θα μάθουμε σαν καινούργιο τρόπο κατάθεση συνταγών. Ας είμαστε προσεκτικοί όλοι μας κι ας μη βιαστούμε.
   Τελευταία ημέρα κατάθεσης θα είναι η Πέμπτη 7η Ιουλίου.
   Σας ευχαριστώ και καλό κουράγιο!
Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 29, 2022

Για τελευταια φορα πρεπει να στειλουμε φορολογικη και ασφαλιστικη ενημερωτητα για να πληρωθουμε τον Μαιο!

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ (1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΣΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 202

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ (1)

Posted in Uncategorized by