Ανακοινωσεις

Νοέμβριος 22, 2017

Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης 2017 – Δελτίο Τύπου ΕΟΦ
Βοηθήστε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, αναφέροντας
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: Ο ΕΟΦ διεξάγει τη δεύτερη ετήσια
εκστρατεία φαρμακοεπαγρύπνησης
Από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΟΦ) διεξάγει εκστρατεία για την προώθηση της αναφοράς των
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών (παρενεργειών) από τα
φάρμακα. Η εκστρατεία αποτελεί μέρος της δεύτερης ετήσιας εβδομάδας
ευαισθητοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο για το τρέχον έτος
τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.
Ενώ τα φάρμακα θεωρούνται γενικώς ασφαλή και αποτελεσματικά, μπορεί να
παρουσιαστούν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και με φάρμακα που
χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι που
συνδέονται με τη χρήση των φαρμάκων να γίνονται κατανοητοί και να
κοινοποιούνται στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς.
Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων βοηθά τους αρμόδιους
φορείς να παρακολουθούν τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά και
να αναλαμβάνουν τη δέουσα δράση, όποτε απαιτείται. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
να αναφέρονται πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες όταν λαμβάνονται
περισσότερα από ένα φάρμακα, μετά από μακροχρόνια χρήση φαρμάκων ή
από αλληλεπιδράσεις τους με τρόφιμα ή άλλα προϊόντα.
Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως ο ΕΟΦ, βασίζονται στην αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών για να διασφαλίζουν ότι τα
φάρμακα στην αγορά είναι επαρκώς ασφαλή. Δυστυχώς, σε όλα τα
συστήματα αναφοράς υπάρχει το πρόβλημα της υπο-αναφοράς και για τον
λόγο αυτό η εκστρατεία μας είναι σημαντική, τόσο για την ευαισθητοποίηση
όσο και για την ενίσχυση του συστήματος.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων,
αναφέροντας τυχόν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ,
εύκολα και γρήγορα μέσω του Εθνικού μας Συστήματος Αναφοράς.
Η αναφορά, είτε από τους ασθενείς είτε από τους επαγγελματίες υγείας προς
τον ΕΟΦ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
• Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ
(http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral) και απευθείας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kitrinikarta.gr
• Έντυπη μορφή, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, προς το Τμήμα
Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562), τηλέφωνο
επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337.
• Υποβολή μέσω ΦΑΞ, στο 210 6549585
Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα από κοινού δράσης με τίτλο «Strengthening Collaboration for
Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE)». Ένας από τους κύριους
στόχους του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους ασθενείς και τους
επαγγελματίες υγείας σχετικά με τα εθνικά συστήματα αναφοράς
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων. Αυτή η δεύτερη
ετήσια εκστρατεία υποστηρίζεται από το Κέντρο Παρακολούθησης της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην Ουψάλα (WHO-UMC).’’
Περισσότερες πληροφορίες για τους συντάκτες των Μέσων
Ενημέρωσης
1.Τα Εθνικά Συστήματα Αναφοράς για την καταγραφή πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών (γνωστών και ως παρενεργειών) έχουν
λειτουργήσει ως συστήματα πρώιμης ειδοποίησης, βοηθώντας στον
προσδιορισμό πολυάριθμων σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας, πολλά
από τα οποία δεν είχαν αναγνωριστεί ως σχετιζόμενα με συγκεκριμένο
φάρμακο έως τη στιγμή που υπεβλήθησαν αναφορές προς τους αρμόδιους
φορείς για τα φάρμακα.
2. Ο αρμόδιος φορέας για τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η παρακολούθηση της ασφάλειας των
φαρμάκων αποτελεί αντικείμενο του Τμήματος Ανεπιθύμητων Ενεργειών
της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του ΕΟΦ. Το Τμήμα
Ανεπιθύμητων Ενεργειών διαχειρίζεται την Εθνική Βάση
Φαρμακοεπαγρύπνησης στην οποία καταγράφονται οι αναφορές
ανεπιθύμητων ενεργειών από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Το
Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού
Κανονιστικού Δικτύου Φαρμακοεπαγρύπνησης όπως και του Δικτύου
Εθνικών Κέντρων Φαρμακοεπαγρύπνησης του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (WHO-UMC).
3. Η εκστρατεία στα πλαίσια του προγράμματος από κοινού δράσης
SCOPE (www.scopejointaction.eu) προωθείται μέσω της Ομάδας
Εργασίας Επαγγελματιών Επικοινωνίας των Επικεφαλής των Οργανισμών
Φαρμάκων (WGCP).
4. Το Κέντρο Παρακολούθησης της Ουψάλα (UMC) ιδρύθηκε το 1978 για
να υποστηρίξει το Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τη
διεθνή παρακολούθηση των φαρμάκων.

 

ΤΟ E-MAIL  ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ  22/11/2017

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 21, 2017
Αθήνα, 21/11/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ 

 

 

Ενημερώστε τα μέλη σας να μην προβούν σε καμία ενέργεια  και να μην υπογράψουν οποιοδήποτε χαρτί  σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται στην  e-syntagografisiγια αίτηση παραλαβήςΑΔΔΥ (ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής -usbtoken). Το θέμα θα συζητηθεί στο ΔΣ του ΠΦΣ την πέμπτη 23.11.2017.

 

 

Εκ του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 17, 2017
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την 15-12-2017 αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ όλα τα προϊόντα της σύμβασης για παροχή Ακουστικών Βαρηκοΐας, Ορθοπεδικών και Αναπνευστικών Συσκευών /Ειδών που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο και έχουν εγκριθεί ως προς τα δικαιολογητικά τους, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν τη δήλωση 3 τιμών ή τη δήλωση εγχωρίως παραγόμενου / εγχωρίως κυκλοφορούντος, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί είτε η δήλωση των 3 τιμών είτε η δήλωση εγχωρίως παραγόμενων / εγχωρίως κυκλοφορούντων δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

Επισημαίνουμε προς τους προμηθευτές ότι όσοι εξ αυτών δεν ολοκληρώσουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες καταχώρησης των προϊόντων τους στο μητρώο ΕΟΠΥΥ –ΕΚΑΠΤΥ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επόμενη επικαιροποίηση αυτού θα διενεργηθεί μετά το 1ο τρίμηνο του 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 17, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ  10/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1421/Συν.427/16.11.2017
(ΑΔΑ:60Ν6ΟΞ7Μ-ΒΧΟ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ
παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή
φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών
Υγείας για το μήνα Οκτώβριο , έως την 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 16, 2017

Με εγγραφο του ο ΕΟΠΥΥ ενημερωνει οτι η ποσοτητα ποσοτητα των βελονων φυσιγγοσυριγγων που χορηγουνται σε ασθενεις που πασχουν απο σαξχαρωδη διαβητη τυπου ΙΙ και λαμβανουν ως ενεσιμη φαρμακευτικη αγωγη “αλλα φαρμακα για την μειωση του σακχαρου εξαιρουμενων των ινσουλινων( αναλογα του GLP-1)” οπως προκυπτει απο την περιληψη χαρακτηριστικων των προιοντων ,ισχυουν τα παρακατω

 

δραστική ουσία εξενατίδη (πχ. Byetta): έως 200 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων ανά τρίμηνο
δραστική ουσία ντουλαγλουτίδη (πχ. trulicity): έως 50 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων ανά έτος
δραστική ουσία λιραγλουτίδη (πχ. victoza): έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων ανά τρίμηνο
δραστική ουσία λιξισενατίδη (πχ. Lyxumia): έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων ανά τρίμηνο 

 

 

 

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 14, 2017

Μετά από ερώτημά μας, σχετικά με την υπέρβαση ποσοτήτων ,όπου υπάρχει σχετική αποφαση ΑΥΣ, ο ΕΟΠΥΥ μας απέστειλε την ακόλουθη ενημέρωση.

From: eΔΑΠΥ – ΕΟΠΥΥ Ομάδα Υποστήριξης [mailto:edapy@eopyy.gov.gr] Sent: Tuesday, November 14, 2017 10:39 AM
To: Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας <fsimathias@otenet.gr>
Cc: d8@eopyy.gov.gr; pfs@ath.forthnet.gr
Subject: Re: ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ >400 ΕΥΡΩ

Για γνωματεύσεις που υπερβαίνουν το πλαφόν και υπάρχει σχετική απόφαση ΑΥΣ η εκτέλεση πραγματοποιείται τμηματικά.

Προχωρήστε στην καταχώρηση αποθηκεύοντας την πρώτη εκτέλεση και εκτυπώνοντας το Παραστατικό Εκτέλεσης και στη συνέχεια πραγματοποιείστε τη δεύτερη εκτέλεση εκτυπώστε δεύτερο Παραστατικό κλπ. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να βεβαιώσει ενυπόγραφα ότι παρέλαβε τα υλικά σε όλα τα Παραστατικά Εκτέλεσης.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ομάδα Υποστήριξης eΔΑΠΥ

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι ΤΚ. 15123

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 14, 2017

ΘΕΜΑ :  «Ενεργοποίηση Πιλοτικής Λειτουργίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»

 

 

Παρακαλούμε όπωςκάνετε γνωστό στα μέλη σας ότι από την υποβολή των λογαριασμών Απριλίου του 2017, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου του 2017, βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία η δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Προκειμένου τα φαρμακεία να εξοικειωθούν και να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες και καθώς αναμένεται προσεχώς η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ανελλιπώς, για κάθε υποβολή τους.

 

Προκειμένου να είναι εφικτή η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από κάποιο φαρμακείο, πρέπει προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί τα κάτωθι βήματα:

  • Το φαρμακείο έχει ενεργή σύμβαση στο μητρώο του ΚΜΕΣ.
  • Το φαρμακείο να έχει ενεργοποιηθεί/πιστοποιηθεί στο sitewww.eopyykmes.gr.
  • Το φαρμακείο να έχει ενεργό λογαριασμό στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θέτουμε υπόψη σας, ότι όταν δημιουργηθεί ένας λογαριασμός φαρμακείου στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποστέλλεται στο φαρμακείο ενημερωτικό email που περιλαμβάνει τα στοιχεία πρόσβασής του στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σημειώνουμε ότι για το συντριπτικό πλήθος των φαρμακείων το βήμα αυτό έχει υλοποιηθεί. Με τη δημιουργία του λογαριασμού του στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το φαρμακείο αποκτά πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του, να δει τα τιμολόγια που έχει αποστείλει ηλεκτρονικά, κ.ο.κ. (βλ. 7.Β. Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Φαρμακεία v.2.0.pdf)
    • Ένα φαρμακείο που έχει λάβει ενημερωτικό email για τη δημιουργία του λογαριασμού του στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πέραν της δυνατότητας της αποστολής των τιμολογίων στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του sitewww.eopyykmes.gr, έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηχανογραφημένα τιμολόγιά του με email στη διεύθυνση EOPYY@paperless-connect.gr, εφόσον τα τιμολόγια έχουν το format που περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο (βλ. Προδιαγραφές Εντύπων Μηχανογραφημένων Τιμολογίων για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση v.1.0.pdf). Το συγκεκριμένο έντυπο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για την δημιουργία μηχανογραφημένου τιμολογίου που μπορεί να δεχθεί το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η εταιρεία που παρέχει το μηχανογραφικό πακέτο στο φαρμακείο σας θα πρέπει να ενημερωθεί για τις προδιαγραφές αυτές.

 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα τιμολόγια που θα ληφθούν ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν προς το παρόν υπόψη για την πληρωμή των φαρμακείων, καθώς η πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αφορά στην εξοικείωση των χρηστών και στην προσαρμογή στις νέες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης οφείλουν να υποβάλλουν τα τιμολόγιά τους στον ΕΟΠΥΥ υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, όπως ίσχυε πριν την πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση

Επισυνάπτονται σχετικά:

  1. Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για Φαρμακεία (39σελ)
  2. Εγχειρίδιο Προδιαγραφών Εντύπων Μηχανογραφημένων Τιμολογίων για αποστολή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (13σελ)

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ            Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 8, 2017

Τα αναλώσιμα του Οκτωβρίου θα παραδοθούν στην γραμματεία του συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 10/11/2017.

Η ημερομηνία κατάθεσης θα είναι  στις 10 του κάθε μηνα αυστηρά.

Επίσης πρέπει να υπάρχει και αντίγραφο τιμολογίου , για το διαβιβαστικο που στέλνει ο σύλλογος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ώστε να μην εχουμε προβλήματα κατά την κατάθεση των φακέλων.

Φάκελοι χωρίς αντίγραφο τιμολογίου δεν θα γίνονται δεκτοί  πλέον.

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 3, 2017
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
15200000020229VIVACHEK ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G x 5MM, 50PCS4,59 €
25200000020236VIVACHEK ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G x 6MM, 50PCS4,59 €
35206694200459Βελόνες Insupen 33G x 4mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
45206694200466Βελόνες Insupen 32G x 4mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
55206694200473Βελόνες Insupen 32G x 6mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
65206694200480Βελόνες Insupen 32G x 8mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
79120015781754WELLION MEDFINE 4MM 100 pcs9,18 €
89120015789989WELLION MEDFINE 5MM 100pcs9,18 €
99120015781761WELLION MEDFINE 6MM 100pcs9,18 €
109120015781778WELLION MEDFINE 8MM 100 pcs9,18 €
116951568001906ControlFine Pen Needles 4mm 32G 100′9,18 €
126951568000930ControlFine Pen Needles 5mm 31G 100′9,18 €
136951568003030ControlFine Pen Needles 6mm 31G 100′9,18 €
146951568000947ControlFine Pen needles 8mm 31G 100’s9,18 €
155206694200534Βελόνες Insupen 29G x 12mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
165206694200527Βελόνες Insupen 30G x 8mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
175206694200497Βελόνες Insupen 31G x 5mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
185206694200503Βελόνες Insupen 31G x 6mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
195206694200510Βελόνες Insupen 31G x 8mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ)9,18 €
209120072862076WELLION MEDFINE 4MM 50pcs4,59 €
219120072862083WELLION MEDFINE 5MM 50pcs4,59 €
229120072862090WELLION MEDFINE 6MM 50pcs4,59 €
239120072862106WELLION MEDFINE 8MM 50pcs4,59 €
246951568001609ControlFine Pen Needles 5mm 31G 50′4,59 €
256951568003023ControlFine Pen Needles 6mm 31G 50′4,59 €
266951568001616ControlFine Pen Needles 8mm 31G 50′4,59 €
275200000020243VIVACHEK ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G x 8MM, 50PCS4,59 €
2862845116802702in1Verifine® 4mmX32G Βελόνες πένας ινσουλίνης 100ΤΕΜ9,18 €
2962845116807202in1Verifine® 6mmX31G Βελόνες πένας ινσουλίνης 100ΤΕΜ9,18 €
3062845116808982in1Verifine® 8mmX31G Βελόνες πένας ινσουλίνης 100ΤΕΜ9,18 €
317613117141042CLICKFINE 31G – 8mm9,18 €
325207071000044EASYDRIP 30G9,18 €
335207071000051EASYDRIP 32G9,18 €
348809253005785HARMONIUM FEELFINE 32G 4mm – Βελόνες για πένα ινσουλίνης9,18 €
358809253005778HARMONIUM FEELFINE 31G 6mm – Βελόνες για πένα ινσουλίνης9,18 €
368809253005747HARMONIUM FEELFINE 31G 8mm – Βελόνες για πένα ινσουλίνης9,18 €
37382903201884BD Micro-Fine™ PEN NDL12,7mm x 29G.9,18 €
387613117121020CLICKFINE 32G – 4mm9,18 €
397613117131036CLICKFINE 31G – 6mm9,18 €
407613117151058CLICKFINE 29G – 10mm9,18 €
417613117010072CLICKFINE 29G – 12mm9,18 €
420382903201396BD Micro-Fine™ PEN NDL 4mm x 32G.9,18 €
430382903205929BD Micro-Fine™ PEN NDL 8mm x 31G.9,18 €
440382903205943BD Micro-Fine™ PEN NDL 5mm x 31G.9,18 €
457640143655588FORAFINE ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΝΑΣ 32G X 4mm4,59 €
467640143654024FORA FORAFINE ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 31G X 5mm4,59 €
477640143653140FORA FORAFINE ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 31G X 8mm4,59 €
485200133320012Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 4mm x 33G9,18 €
495200133320029Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 5mm x 32G9,18 €
505200133320050Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 12mm x 29G9,18 €
515200133320036Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 6mm x 32G9,18 €
525200133320043Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 8mm x 31G9,18 €
539120015781792WELLION MEDFINE 12MM 100pcs9,18 €
545200000020069Easymax 50 Lancets2,30 €
559120015781020WELLION LANCETS 28G 100pcs4,59 €
565016003654701ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ MICROLET (100)4,59 €
576951568000961ControlFine Lancets 30G 50′2,30 €
585016003657207ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ MICROLET (25)1,15 €
595016003658808ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ MICROLET (25)1,15 €
605200000019575VIVACHEK ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 30G 50PCS2,30 €
6169495170000182in1Gentle® 30G Σκαρφιστήρες 100ΤΕΜ4,59 €
6238300249622232in1Safeticet® 2,2mm Σκαριστήρες 100ΤΕΜ4,59 €
637640143650590FORA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ x 1004,59 €
647640143654079FORA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ x 502,30 €
658809115907714INFOPIA Σκαρφιστήρες 30 G (συσκ. 100τμχ)4,59 €
668809115909565INFOPIA Σκαρφιστήρες 30 G (συσκ. 50τμχ)2,30 €
67386116340002ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ4,59 €
68386116340507ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ2,30 €
699120015780122WELLION LANCETS 28G 50 pcs2,30 €
709120015780139WELLION LANCETS 33G 50 pcs2,30 €
714015630018284Accu-Chek Softclix Lancet (100)4,59 €
724015630018260Accu-Chek Softclix Lancet (200)9,18 €
734015630018277Accu-Chek Softclix Lancet (25)1,15 €
745200133320081Medicin σκαρφιστήρας (100)3,45 €
755206694200770Σκαρφιστήρες PRONTO Digitest (100 σκαρφιστήρες + 100 ταμπόν)_set4,59 €
765206694200619Σκαρφιστήρες PRONTO Digitest (25 σκαρφιστήρες + 25 ταμπόν)1,15 €
775206694200763Σκαρφιστήρες PRONTO Digitest (50 σκαρφιστήρες + 50 ταμπόν)_set2,30 €
784015630056989Accu-Chek Fastclix 24 Lancets EU1,15 €
794015630056996Accu-Chek Fastclix 102 Lancets EU4,59 €
805207071000037VITREX SOFT2,30 €
815203622539728MULTILET Lancets (Bελόνες) BTX502,30 €
825200133320067Αυτόματος σκαρφιστήρας Verifine4,59 €
835021791708482FREESTYLE LANCETS 50 PACK2,30 €
844030841492043ONETOUCH UltraSoft Lancets ( Βελόνες )4,59 €
854030841003867ONETOUCH Delica (Αποστειρωμένες βελόνες)2,30 €
864015588790287MEDITOUCH STERILE LANCETS4,59 €
875206694200558Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,3ml 30G x 8mm (30 τμχ)3,00 €
885206694200541Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,3ml 31G x 8mm (30 τμχ)3,00 €
895206694200589Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,5ml 29G x 12,7mm (30 τμχ)3,00 €
905206694200572Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,5ml 30G x 8mm (30 τμχ)3,00 €
915206694200565Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,5ml 31G x 8mm (30 τμχ)3,00 €
925206694200602Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 1ml 30G x 12,7mm (30 τμχ)3,00 €
935206694200596Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 1ml 30G x 8mm (30τμχ)3,00 €
94382904824037BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 29G x 12,7mm. (100pcs)12,85 €
95382904826031BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,3ml x 30G x 8mm. (100 pcs)12,85 €
96382904825034BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 30G x 8mm. (100 pcs)12,85 €
97382904827038BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 1ml x 29G x 12,7mm. (100 pcs)12,85 €
989120015788623WELLION MEDFINE INSULIN SYRINGES 0.5ml 30pcs3,86 €
990382904825034BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 30G x 8mm.12,85 €
1000382904824037BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 29G x 12,7mm.12,85 €
1010382904826031BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,3ml x 30G x 8mm.12,85 €
1020382904827038BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 1ml x 29G x 12,7mm.12,85 €
1039120072860980WELLION GALILEO ketone test strips 10 pcs8,90 €
1045021791988204FREESTYLE PRECISION β-KETONE 10 STRIPS8,90 €
1057640143654970FORA COMFORT ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50)19,50 €
1065200000018998Easymax 50 STR19,50 €
1079120015780528WELLION LINUS glucose test strips 50 pcs19,50 €
1085016003728808ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CONTOUR NEXT (50)19,50 €
1094717095030336Control test strips 50’s19,50 €
1105016003712708ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CONTOUR (50)19,50 €
1119120015780825WELLION CALLA glucose test strips 50 pcs19,50 €
1129120072860928WELLION GALILEO glucose test strips 50 pcs19,50 €
1139120015783604WELLION LUNA glucose test strips 50 pcs19,50 €
1145200134780006ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 50 ΤΜΧ MULTICHECK19,50 €
115386116330508ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2 (50ΤΕΜ)19,50 €
116701197225121VIVACHEK INO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50PCS19,50 €
1175420040871937TRUEresult STRIPS 50’s19,50 €
1185200000020212VIVACHEK ECO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50PCS18,73 €
1197640143654826FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50)15,43 €
12038300249621862in1® Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 ΤΕΜ19,50 €
1218809115906281GluNEO® Lite Ταινίες Σακχάρου 50 strips (2X25)15,33 €
1229120015788265MEDTRUST LIGHT glucose test strips 50 pcs19,50 €
1234015630981588Accu-Chek Aviva Strips GR SI PT 50 BRK19,50 €
1248012992394649GLUCOMEN LX SENSOR, 1X5019,50 €
1258012992461938GLUCOMEN AREO SENSOR, 1X5019,50 €
1264710627335503BIONIME GS550 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (STRIPS)19,50 €
1274710627336609BIONIME GS700 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (STRIPS)19,50 €
1285207071000006ON CALL VIVID19,50 €
1295200133320074Ταινίες μέτρησης σακχάρου Exactive Vital19,50 €
1305206694200145Ταινίες σακχάρου – Ζαφείρι12,63 €
1314015588790386MEDITOUCH 2 TEST STRIPS19,50 €
1325206694200442RUBY-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ12,63 €
1338809220588013DANA BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS19,50 €
1348806128327010GlucoDr auto strips17,83 €
1355021791988242FREESTYLE PRECISION 50 STRIPS19,50 €
1365021791708161FREESTYLE LITE 50 STRIPS18,29 €
1378,80913E+12 care sens N19,50 €
1385021791704491FREESTYLE 50 STRIPS19,50 €
1394030841004932ONETOUCH Verio Test Strips (Ταινίες Μέτρησης)19,50 €
140353885711500ONETOUCH Ultra (Ταινίες Μέτρησης)19,50 €
141353885005371ONETOUCH Vita (Ταινίες Μέτρησης)19,50 €
1429120072862038WELLION LEONARDO glucose test strips 50 pcs19,50 €
143386270000019Dexcom G4 platinum Sensor -καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης (1)46,60 €
144643169541719Καθετήρας γλυκόζης Enlite (Αισθητήρας γλυκόζης)46,53 €
14520643169541706Συσκ. 5 Καθετήρων Γλυκόζης Enlite (αισθητήρες γλυκόζης -ΤΙΜΉ ΤΕΜΑΧΙΟΥ)46,53 €
14620643169541706Καθετήρας (αισθητήρας) Γλυκόζης Enlite MMT- 7008A46,60 €
1470386270000019Dexcom G4 platinum Sensor – καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης46,60 €
148386270000019Dexcom G4 platinum Sensor46,60 €
1498809220587016DANA 3cc Syringe (10)2,85 €
150721902875397RESERVOIR PARADIGM 3ml (10)2,85 €
15120613994960799Δεξαμενή (reservoir) Αντλίας Ινσουλίνης (1,76ml) (10)2,85 €
152643169786554Δεξαμενή (reservoir) Ινσουλίνης για Αντλία Ινσουλίνης (3ml) (10)2,85 €
15320613994960799Δεξαμενή (reservoir) Αντλίας Ινσουλίνης (1,76ml)2,85 €
15400643169786554Δεξαμενή (reservoir) Ινσουλίνης για Αντλία Ινσουλίνης (3ml)2,85 €
1558809220587016DANA 3cc Syringe2,85 €
156721902875397RESERVOIR PARADIGM 3ml2,85 €
1578809220587016DANA 3cc Syringe2,85 €
1587613117010386SOFT RELEASE O Infusion Set with 6mm cannula, 30cm13,00 €
1597613117010485Soft Release O Infusion Set with 6mm cannula, 60cm13,00 €
1607613117010522Soft Release O Infusion Set with 6mm cannula, 80cm13,00 €
1617613117010409Soft Release O Infusion set with 9mm cannula, 30cm13,00 €
1627613117010508Soft Release O Infusion set with 9mm cannula, 60cm13,00 €
1637613117010461Soft Release O Infusion set with 9mm cannula, 80cm13,00 €
1648809220585012Soft Release ST Infusion Set13,00 €
165376300975103σετ έγχυσης ινσουλίνης ΜΜΤ-975 ΜΙΟ 9mm 80cm13,00 €
16620643169442997Quick Set Καθ.Έγχυσης Ινσουλίνης Paradigm (6mm, 60cm)12,11 €
1675705244006775Quick Set Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (9mm, 110cm)12,11 €
16820643169442935Quick Set Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (9mm, 60cm)12,11 €
1695705244007314Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (6mm, 45cm – μπλέ)13,00 €
1705705244007376Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (6mm, 45cm – ροζ)13,00 €
1715705244007499Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (6mm, 60cm – μπλέ)13,00 €
1725705244007697Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (6mm, 60cm – ροζ)13,00 €
1735705244007833Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (9mm, 80cm – διάφανο)13,00 €
17420643169446162Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης Silhouette (17mm, 110cm)10,77 €
17520643169446179Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης Silhouette Complete (60cm)10,77 €
17620643169446193Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης Silhouette (13mm, 110cm)10,77 €
17720643169446186Πλάγιοι Καθετήρες έγχυσης Ινσουλίνης Silhouette (13mm, 60cm)10,77 €
17820643169574643Πλάγιος καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (13mm, 60cm – διάφανο)13,00 €
17920643169574650Πλάγιος καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο (13mm, 80cm – διάφανο)13,00 €
18020643169441655Σετ 10T Καθετήρων Έγχυσης Sure -T 6mm, 60cm (τιμή τεμαχίου)9,90 €
1815705244006058Σετ 10T Καθετήρων Έγχυσης Sure -T 6mm, 80cm (τιμή τεμαχίου)9,90 €
1825705244006690Σετ Καθετήρων Έγχυσης Ινσουλίνης Quick Set για αντλία Paradigm (τιμή τεμαχίου)12,11 €
1837613117012519POD σετ έγχυσης ινσουλίνης με ενσωματωμένη δεξαμενή POD-ZXP42513,00 €
1848809220588181DANA DIABECARE INSULIN PUMP BATTERIES8,00 €
1858809220581939DANA DIABECARE INSULIN PUMP2.825,00 €
186643169682177Minimed 640G αντλία ινσουλίνης ΜΜΤ-1752WW3.065,69 €
187643169579576Αντλία ινσουλίνης Paradigm Veo 754, black MMT-754WWSA2.768,50 €
188643169579484Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ 3ml) – χρώματος ανθρακί2.768,50 €
189643169579804Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ 3ml) – χρώματος διάφανου2.768,50 €
190643169580381Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ 3ml) – χρώματος μπλε2.768,50 €
191643169579729Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ 3ml) – χρώματος μωβ2.768,50 €
192643169580183Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ 3ml) – χρώματος ροζ2.768,50 €
193643169580589Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος ανθρακί)2.768,50 €
194643169580985Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος διάφανου)2.768,50 €
195643169382312Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος μπλε)2.768,50 €
196643169580787Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος μωβ)2.768,50 €
197643169581180Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος ροζ)2.768,50 €
198643169683228Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος λεύκο3.065,69 €
199643169682146Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος μαύρου3.065,69 €
200643169682412Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος μπλέ3.065,69 €
201643169682689Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος μωβ3.065,69 €
202643169682955Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος ροζ3.065,69 €
Posted in Uncategorized by