Ανακοινωσεις

Φεβρουάριος 18, 2020

Αθήνα 18/02/2020
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αρ. Πρωτ. 590
ΝΠΔΔ

Προς τους Προέδρους
των Φαρμακευτικών Συλλόγων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την « Συλλογική Σύμβαση για την Διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους»
που υπεγράφη σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 με τον ΕΟΠΥΥ.
Το περιεχόμενο της Σύμβασης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης του κλάδου της 21ης Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και με το περιεχόμενο του Μνημονίου
Συνεργασίας που υπέγραψε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με το Υπουργείο Υγείας
στις 3 Φεβρουαρίου 2020.
Με την ως άνω Σύμβαση ο κλάδος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα τόσο για την εξυπηρέτηση των
ασθενών με σοβαρές ασθένειες όσο και για την διεύρυνση της συμμετοχής των φαρμακοποιών
στην αγορά Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.
Να τονιστεί ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ρητά την καθιέρωση επιστημονικής αμοιβής
για τους φαρμακοποιούς μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.
Σας επισυνάπτουμε:
1. Το πλήρες κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης
2. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε ο ΠΦΣ με το Υπουργείο Υγείας
3. Την Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/18-2-2020

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα στα  παρακάτω  link

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΦΥΚ.pdf

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/Συλλογικη-συμβαση-για-ΦΥΚ_18022020_130358.pdf

ΦΕΚ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΦΕΚ.pdf

 

 

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 14, 2020
  • Ο  Ε.Ο.Φ. εξέδωσε  απόφαση απαγόρευσης εξαγωγών για μεγάλο αριθμό  ελλειπτικών σκευασμάτων.
  • Δείτε το έγγραφο στο παρακάτω link

 

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-27.1.20-VER1.pdf

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 13, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12.2.2020
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ .
ΝΠΔΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολομέλειας του ΣτΕ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά του Π.Δ 64/2018 , με το οποίο επιτρεπόταν η ίδρυση
φαρμακείων και από ιδιώτες , επί κενών θέσεων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ενός
αδειούχου φαρμακοποιού στην εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου με ποσοστό τουλάχιστον
33%.
Σε κάθε περίπτωση σεβόμαστε τις αποφάσεις του ΣτΕ , οφείλουμε όμως να εκφράσουμε την πλήρη
διαφωνία μας επ΄ αυτών .

Εκ του ΠΦΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, ειδικότερα έκρινε ότι:

α) η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου από μη φαρμακοποιό, ο οποίος υποχρεούται σε σύσταση  ΕΠΕ για τον σκοπό αυτό, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, εφόσον επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου παραμένει φαρμακοποιός, που συμμετέχει υποχρεωτικά, με ποσοστό τουλάχιστον 33%, στην ΕΠΕ,

β) τα θεσπιζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 5 περίπτωση γ΄ του εν λόγω διατάγματος ασυμβίβαστα δεν καταλαμβάνουν πρόσωπα, τα οποία εκμεταλλεύονταν φαρμακεία υπό την ιδιότητα του εταίρου προσωπικής εταιρείας πριν από την έναρξη ισχύος του ΠΔ 64/2018 και

γ) ότι οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή δεν αφορούν φαρμακοποιούς οι οποίοι ήδη έχουν ή λαμβάνουν, κατ’ εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, άδεια ίδρυσης φαρμακείου και λειτουργούν το φαρμακείο με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.

Οι φαρμακοποιοί υποστήριζαν  ότι το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς για τα φαρμακεία, κατά το οποίο η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εκδιδόταν αποκλειστικά στο όνομα φαρμακοποιού ή προσωπικής εταιρείας με εταίρους φαρμακοποιούς, αποτελεί εξειδίκευση των επιταγών που απορρέουν από τα άρθρα 5  και 21  του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, όπως επίσης υποστήριζαν ότι η κατάργηση του καθεστώτος αυτού δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται διακινδύνευση της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, οι  σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ των άλλων,  έκριναν ότι:

α) Η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται, προεχόντως, στην ανάγκη προστασίας της υγείας των πολιτών, και είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας,

β) Τα φαρμακεία τα οποία διαθέτουν  στο κοινό αγαθά ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση της υγείας, δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, υποκείμενες στους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού, η ρύθμιση δε του καθεστώτος πρόσβασης στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, καθώς και του καθεστώτος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της λιανικής πώλησης φαρμάκων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία των φαρμακείων, στα οποία η εμπορική δραστηριότητα συνδυάζεται με την υπεύθυνη επιστημονική παροχή υπηρεσιών, που εγγυάται την ελεγχόμενη και ορθολογική διακίνηση των φαρμάκων, και με την κοινωνική αποστολή του φαρμακοποιού.

γ) Δοθέντος ότι το κόστος των χορηγουμένων φαρμάκων καλύπτεται, κατά μεγάλο μέρος, από τους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,  ο νομοθέτης μπορεί να συνεκτιμά και  τον κίνδυνο κατασπατάλησης των περιορισμένων οικονομικών πόρων, που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων,

δ) Ενόψει των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και για την δημοσιονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο νομοθέτης δύναται να επιβάλλει περιορισμούς όχι μόνο για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, αλλά και για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου. Κατά συνέπεια, δικαιολογείται η συνεκτίμηση από τον νομοθέτη όχι μόνο των υπαρκτών και πλήρως αποδεδειγμένων κινδύνων για την υγεία, αλλά και των ενδεχόμενων κινδύνων εν σχέσει με τον ασφαλή και με ποιοτικές εγγυήσεις εφοδιασμό του πληθυσμού με φάρμακα και

ε) Εντός, πάντως, των   συνταγματικών δεσμεύσεων, ο νομοθέτης μπορεί,   «να οργανώσει με διαφορετικό, σε σχέση με το παρελθόν, τρόπο το καθεστώς που διέπει τα φαρμακεία,  καταργώντας απαγορεύσεις και περιορισμούς, που, κατά την εκτίμησή του, περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία, χωρίς τούτο να είναι αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας ή για άλλο συναφή λόγο δημοσίου συμφέροντος, και να θεσπίσει άλλο συνδυασμό εγγυήσεων για τη διασφάλιση του σκοπού αυτού».

Πάντως,  ένα μέλος του ΣτΕ μειοψήφησε και διατύπωσε τη γνώμη ότι η συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία της δημόσιας υγείας επιτυγχάνεται μόνο εφόσον η άδεια ίδρυσης φαρμακείων επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς, οι οποίοι παρέχουν τις εγγυήσεις για την δέουσα άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, η επίμαχη εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία προβλέπει τη χορήγηση άδειας και σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς, αντίκειται στο Σύνταγμα.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/idrysi-farmakeion-kai-apo-mi-farmakopoious
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 13, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κατερίνη 12/02/2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΥΘΙΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τ.Κ. 60100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΦΣ Πιερίας προτίθεται να δημιουργήσει ομάδα καλαθοσφαίρισης για το
πρωτάθλημα Φορέων Καλαθοσφαίρισης Κατερίνης. Τα ενδιαφερόμενα μέλη
καλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά τη συμμετοχή τους , στη γραμματεία του
συλλόγου στο τηλέφωνο 23510 22024 μέχρι και τη Δευτέρα 17/02/2020.

 

Ο πρόεδρος                                                               Ο γενικός γραμματέας

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                         ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 11, 2020

Αθήνα, 11/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 504
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Προς Φαρμακευτικούς
Συλλόγους της Χώρας

Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00π.μ η δεύτερη εξεταστική
περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών. Η περίοδος θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 21:00.
Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για την επιτυχή
ολοκλήρωσή της θα πρέπει να απαντηθούν σωστά 12 ερωτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα
30 λεπτών.
Απαραίτητο στάδιο αποτελεί η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου «Επικαιροποίηση
Στοιχείων Χρήστη» στην ενότητα 3.

Με εκτίμηση,

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 7, 2020

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τις 10 Φεβρουαρίου 2020 στους εν
ενεργεία στρατιωτικούς και τους ασφαλισμένους υπό αυτών στο ΥΠΕΘΑ.
Έχει οριστεί μια μεταβατική περίοδος ως τις 31 Μαρτίου 2020 κατά την οποία θα γίνονται
αποδεκτές και χειρόγραφες συνταγές.

Δειτε τα εγγραφα παρακατω

 

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΕΝΤΑΞΗ-ΥΠΕΘΑ-ΣΕ-ΗΛ.ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.pdf

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΣΗΣ-ΣΕ-ΦΟΡΕΙΣ-1-converted.pdf

 

 

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 5, 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα  τελευταία χρόνια οι ελλείψεις σε φάρμακα έχουν γιγαντωθεί .Είναι γεγονός πως πλέον λείπουν από την αγορά πολλά φάρμακα σημαντικών θεραπευτικών κατηγοριών .Η έλλειψη ενός φαρμάκου από το ράφι του φαρμακείου δεν αποτελεί μόνο ένα πρόβλημα στη διεκπεραίωση του λειτουργήματος του φαρμακοποιού, αλλά πρωτίστως στερεί από τον ασθενή το δικαίωμά του στην υγεία.

Οι λόγοι που ένα φαρμακευτικό σκεύασμα λείπει από την αγορά ποικίλλουν. Κύρια αιτία των ελλείψεων είναι οι υπερβολικά χαμηλές τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ελλάδα. Οι πολυεθνικές επιλέγουν να εισάγουν στη χώρα μας μειωμένες ποσότητες φαρμάκων και επιπλέον οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, προβαίνουν στην εξαγωγή των  σκευασμάτων αυτών , σε χώρες με μεγαλύτερη τιμή αποζημίωσης .

Σήμερα πάνω από 400 σκευάσματα χαρακτηρίζονται ελλειπτικά.  Σκευάσματα που πωλούνται σε πολλαπλάσιες τιμές στο εξωτερικό και στερούνται από τους Έλληνες ασφαλισμένους.

Τις τελευταίες ημέρες  έγινε μια προσπάθεια από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους να συλλέξουν στοιχεία για το μεγάλο εύρος των ελλείψεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές μερίδας φαρμάκων ώστε οι ποσότητες των σκευασμάτων να διατεθούν στην εσωτερική  αγορά.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας όπως και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Πιερίας  έχουν σαν στόχο τον επαρκή εφοδιασμό της αγοράς με φάρμακα. Καθημερινά βρισκόμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση σκευασμάτων για να κατορθώσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους πολίτες της Πιερίας. Μοναδικό μέλημα και καθήκον μας είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης , κάθε πολίτη, στο φάρμακο του.

 

 

Ο     πρόεδρος                                              Ο γενικός γραμματέας

 

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                        ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Posted in Uncategorized by
Ιανουάριος 30, 2020

ΔΙΑΘΕΣΗ TAMIFLU  ΚΑΙ  RELENZA

 

Κατόπιν σημερινής γνωμάτευσης του επιστημονικού συμβουλίου εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του ΕΟΦ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του οργανισμού, ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων TAMIFLU και RELENZA ορίζεται με περιορισμένη ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί  διετία.

Posted in Uncategorized by
Ιανουάριος 28, 2020

Αθήνα, 28/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση για το μεγάλο θέμα των ελλείψεων πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στο   Υπουργείο Υγείας παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια , τον   Υφυπουργό κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη και του προέδρου του ΕΟΦ κ Δημήτρη   Φιλίππου και αντιπροσωπείας του ΠΦΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Απόστολο  Βαλτά.
Η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ κατέθεσε στοιχεία για το μεγάλο εύρος των ελλειπτικών  φαρμάκων και σειρά προτάσεων για την επίλυση του διαχρονικού αυτού   προβλήματος και είναι οι εξής :

1. Απαγόρευση των εξαγωγών για ένα διάστημα όχι μικρότερο των 5 μηνών
για αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα σύμφωνα και με στοιχεία που θα
καταθέτει ο ΠΦΣ
2. Παράταση ισχύος εκτέλεσης των συνταγών που αφορούν ελλειπτικά
φάρμακα
3. Για τα αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα να δίνεται η δυνατότητα στον
ασθενή να επιλέγει τα φάρμακά του ακόμα και στις περιπτώσεις που
αναγράφεται η εμπορική ονομασία
4. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης του
φαρμάκου και αυστηρή εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την
τήρηση των αποθεμάτων

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα και
θετικά την πρόκληση των ελλείψεων. Η ταλαιπωρία των ασθενών πρέπει να
λάβει τέλος.
Η πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακο του και η διασφάλιση της δημόσιας
υγείας είναι καθήκον μας.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση εργασίας με τον
Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο
Βαλτά και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου και με τον Πρόεδρο του  Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Δημήτρη Φίλιππου.

Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής:
 Απαγόρευση εξαγωγών των φαρμάκων που είναι αποδεδειγμένα σε
έλλειψη, για όσο χρειαστεί.
 Εντατικοποίηση ελέγχων, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για
τη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων, όπως ορίζει ο νόμος.
 Λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μέσω της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, που θα διασφαλίσουν την πρόσβαση του ασθενούς,
στο φάρμακο που έχει ανάγκη.
 Δυνατότητα παράτασης χρονικής ισχύος των συνταγών, σε φάρμακα
που αποδεδειγμένα είναι σε έλλειψη.

Posted in Uncategorized by
Ιανουάριος 24, 2020

Ανακοινωθηκε παραταση ληξης των συνταγων   που εληγαν 23/01/2020 , λογω της χθεσινης γενικευμενης κυβερνοεπιθεσης ,για τις  25/01/2020.

Δειτε το εγγραφο του ΕΟΠΥΥ στο παρακατω link

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ-ΛΗΞΗΣ-ΣΥΝΤΑΓΩΝ.pdf

Posted in Uncategorized by