Ανακοινωσεις

Οκτώβριος 1, 2018

Μετα απο επικοινωνια που ειχαμε με τον Αντιπροεδρο του Π.Φ.Σ.  κ. Αποστολο Βαλτα ,μας ενημερωσε οτι σημερα  θα

αποσταλει στις τοπικες ΠΕ.ΔΥ.  οδηγια σχετικα με τις περικοπες στα αναλωσιμα του e-ΔΑΠΥ.

 

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 1, 2018

Αθήνα, 1/10/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4914
ΝΠΔΔ
Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Μετά το υπ’ αριθμόν 4702/14-9-2018 έγγραφο του ΠΦΣ σχετικά με τη διάθεση
υγειονομικού υλικού σε περιτοναϊκούς ασθενείς, όπου ζητούσαμε εκτός των άλλων και την
παράταση εφαρμογής της σχετικής απόφασης του ΕΟΠΥΥ μέχρι 30/9/2018 προκειμένου να
μην υπάρξουν περικοπές, ο Οργανισμός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με αυτή, δόθηκε η ζητηθείσα παράταση και από 1/10/2018 τα
φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για την χορήγηση των προϊόντων αυτών εκτός
από το betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα.
Επίσης τα δύο παραπάνω προαναφερθέντα προϊόντα θα αποζημιώνονται βάσει
ΕΚΠΥ μηνιαία με το ποσό των 10 ευρώ.
Σας επισυνάπτουμε τα δύο έγγραφα.

 

Αθήνα, 14-9-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4702
ΝΠΔΔ
Προς
τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτ. Μπερσίμη
Στο με Αριθμό Πρωτοκόλλου: ΔΑ2Γ/Φ108/111/11-9-18 , έγγραφο του Οργανισμού με θέμα :
«Διαδικασία διάθεσης “kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς»
πληροφορηθήκαμε ότι η διάθεση του kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής
κάθαρσης, όπως αναλυτικά περιγράφει το 9 άρθρο του ΕΚΠΥ, θα γίνεται από 01/09 από τις
εταιρίες για την παροχή διαλυμάτων και εξαρτημάτων (συστήματα) για την εφαρμογή
μεθόδων συνεχούς φορητής και αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.
Μέχρι και σήμερα η παροχή αυτού του kit πραγματοποιούνταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία
βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχει υπογραφεί μεταξύ
του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ.
Δεν κατανοούμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους η χορήγηση αυτών των kit θα γίνεται
εφεξής αποκλειστικά από τις εταιρίες για την παροχή διαλυμάτων και εξαρτημάτων
(συστήματα) για την εφαρμογή μεθόδων συνεχούς φορητής και αυτοματοποιημένης
περιτοναϊκής κάθαρσης.
Θεωρούμε ότι καταχρηστικώς αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών των kit από τα
φαρμακεία μας.
Επίσης για το σχετικό έγγραφο ο ΠΦΣ ενημερώθηκε στις 12/09/18 (εξάλλου και το έγγραφό
σας έχει ημερομηνία 11/09/2018) . Επομένως για το χρονικό αυτό διάστημα δεν θα πρέπει
να υπάρξει καμιά περικοπή στις γνωματεύσεις που έχουν εκτελεσθεί από τα φαρμακεία.
2
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι τις 30/09 για να
ενημερωθούν επαρκώς όλα τα μέλη μας για το θέμα αυτό, στη διάρκεια του οποίου τα
φαρμακεία θα συνεχίσουν να χορηγούν τα σχετικά προϊόντα για την περιτοναϊκή κάθαρση
αφού θα εκδίδονται συνταγές από την εφαρμογή του e-dapy.
Εν αναμονή της θετικής απάντησης σας.

 

Αθήνα, 21.9.2018
Αρ. Πρωτ.:ΔΑ2Γ/Φ108/121
Π Ρ Ο Σ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΤΙΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
2. ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ
3. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
4. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ : « Διαδικασία, όριο αποζημίωσης του “Betadine και φαρμακευτικού
οινοπνεύματος 70ο’’ που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του “kit αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς ».
Σε συνέχεια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ υπ΄αριθμ.ΔΑ2Γ/Φ108/111/11.9.2018 (ΑΔΑ:
651ΗΟΞ7Μ-272), επανερχόμεθα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1203/συν.495/19.9.2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σας γνωρίζουμε:
Με βάση την προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. υπ΄αριθμ. 1144/συν.493/5.9.2018, τροποποιείται το
ανώτατο ποσό μηνιαίας αποζημίωσης των εξαιρούμενων υλικών του kit, που είναι το Betadine
και το φαρμακευτικό οινόπνευμα 70ο , τα οποία θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με
τον ποσόν των #10,00#€, σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γνωματεύσεις αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής κάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών των περιτοναϊκών
ασθενών. Επομένως ανακαλείται ως προς το όριο αποζημίωσης, το ποσόν των #25,00#€.
Επίσης βάσει της 1203/συν.495/19.9.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, η
πραγματοποιηθείσα δαπάνη των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης
περιόδου 01/05/2018 έως 30/09/2018 να επιβαρύνει τις συμβεβλημένες εταιρίες περιτοναϊκής
κάθαρσης, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης τους και να παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ
μέσω έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου των εταιριών κατ΄αναλογία των εξυπηρετούμενων ΑΜΚΑ
ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης ανά συμβεβλημένη εταιρία για την ανωτέρω περίοδο, όπως
αυτά τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Συνεπώς, από 01/10/2018 τα
συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» εκτός από το

Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 29, 2018
ΑΘΗΝΑ,28/9/2018
Αρ. Πρωτ.  4891
Για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την περικοπή από τις ΠΕΔΙ, των προϊόντων αναλωσίμων ΣΔ των εταιρειών ROCHE, ταινίες ACCUCHEK AVIVA, BD βελόνες και FORA ταινίες, στα όποια ο κωδικός ΕΑΝ δεν αναγράφεται στην ταινία γνησιότητας (στο αυτοκόλλητο πλαίσιο) αλλά αναγράφεται στο κουτί, ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ. Αγγούρη στις 17/05/18 έδινε μεταβατικό στάδιο συμμόρφωσης των προμηθευτών έως και 30/06 χωρίς περικοπές.
Επομένως o ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να  επανακοινοποιήσει προς τις ΠΕΔΙ το εν λόγω έγγραφο, με την οδηγία να μην περικόπτονται τα συγκεκριμένα προϊόντα με το παραπάνω πρόβλημα έως και τις 30/6.
                                                                        ΜΕ ΤΙΜΗ
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ
Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 28, 2018

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Ε-ΔΑΠΥ

Σχετικά με τις περικοπές που έγιναν στο e-ΔΑΠΥ , θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την Δευτέρα για να διευκρινιστεί το θέμα.  Την Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση αντιπροσωπείας  του Π.Φ.Σ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θα υπάρξουν οδηγίες για την αντιμετώπιση του θέματος

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 25, 2018

Το γραφειο  του συλλογου σημερα ΤΡΙΤΗ  25/09/2018   θα παραμεινει κλειστο.

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 25, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αθήνα, 01 /08/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚOY Δ3(γ)/οικ. 59603
ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Αλυμάρα
Τηλέφωνο : 213 216448
Fax : 2132161913

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επανακαθορίζονται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών
ως εξής:
1) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ. προς ογδόντα πέντε λεπτά (0,85€) η φύσιγγα,
(0,85 €/φύσιγγα).
2) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά (0,55€) η φύσιγγα,
(0,55 €/φύσιγγα).
3) Σκόνη Υδροχλωρικής Μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€)
(2,80 €/γραμμάριο)
2. Οι προαναφερόμενες τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών
επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.
3. Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική
απόφαση.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 20, 2018

 

Αθήνα, 20/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΠΔΔ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Tην στρατηγική στόχευση του κλάδου να γίνουν τα φαρμακεία υγειονομικά κέντρα παροχής υπηρεσιών πρόληψης και συμβουλευτικής  υγείας, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης μιλώντας στο «2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τον Κλάδο της Υγείας».

Ο κ. θεοδοσιάδης  συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα « Εμπόριο και διακίνηση Φαρμάκου» διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το φαρμακείο χωρίς να υπεισέρχεται στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών είναι  στον τομέα της πρόληψης, της θεραπευτικής συμμόρφωσης, στους εμβολιασμούς ,στους τομείς των εκστρατειών διακοπής καπνίσματος, καταπολέμησης της παχυσαρκίας , καθώς και συμβολή για την αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων παθήσεων (π.χ διαβήτη , υπέρταση),   βελτίωση υγιεινού  τρόπου ζωής (άσκηση, διατροφή κλπ) και ζήτησε  από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας να μπουν σε διαδικασία   θεσμοθέτησης .

« Στοχεύουμε – είπε χαρακτηριστικά- στην ποιοτική , κοινωνική και επιμορφωτική αναβάθμιση του Φαρμακοποιού».

Απαντώντας δε σε παρέμβαση του γενικού γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Θ. Σκυλακάκη για την πιστοποίηση των φαρμακείων , τόνισε στο ακροατήριο ότι τα φαρμακεία αδειοδοτούνται,   ελέγχονται   ενδελεχώς από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς.  Ο δε Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος θα συμφωνήσει στην αναβάθμιση αυτών των φορέων με στόχο τον ακόμη πληρέστερο έλεγχο για την ασφαλέστερη άσκηση του φαρμακευτικού έργου.

Απαντώντας δε σε παρατήρηση για εξομάλυνση των πληρωμών , επεσήμανε πως όντως ο ΕΟΠΥΥ είναι σύμφωνος με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αλλά και ο τζίρος έχει μειωθεί στο 50%.

Τέλος αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των φαρμακείων , ο πρόεδρος του ΠΦΣ τόνισε ότι η βασική προϋπόθεση για ολόκληρη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι η ύπαρξη ενός σταθερού θεσμικού και φορολογικού πλαισίου

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 20, 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Ε-ΔΑΠΥ

 

Επειδή η νέα εφαρμογή του Ε-ΔΑΠΥ είναι δομημένη  στην λογική της μοναδικότητας του άυλου κουπονιού και στην ακύρωση του, θα πρέπει κατά την καταχώρηση κάθε κουπόνι να σκαναρεται  χωριστά.

Δηλαδή δυο κουπόνια –δυο σκαναρισματα, τεσσερα κουπόνια τέσσερα σκαναρισματα.

Τιμολογούνται  από το σύστημα μόνο όσα κουπόνια έχουν σκαναριστεί. Για την επαλήθευση ,ότι η γνωμάτευση έχει εκτελεστεί με τον σωστό τρόπο, στην πίσω πλευρά ή σε πρόσθετη σελίδα της εκτέλεσης θα εκτυπωνονται τοσα κουπόνια  όσα έχουν σκαναριστει στο σύστημα.

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 19, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΘΗΝΑ 19-9-2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4745
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της χώρας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3965/12-09-2018 μια νέα απόφαση σχετικά με τους
επαγγελματικούς λογαριασμούς Σύμφωνα με την απόφαση είναι υποχρεωτικό να
δηλώνονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τίθεται προθεσμία για την ηλεκτρονική
δήλωση .Ειδικότερα:
Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η ΚΥΑ 45231/2017 ως εξής:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ
1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β΄ 3944), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν
ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της
ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης
δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας».
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός
μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή
οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας».

Άρθρο2
Μετά το άρθρο 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ
2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄
3944), προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:

«Άρθρο 5β
1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.,
επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό πρόστιμο
ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από
τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση
Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.
2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της
Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 5α
επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
3. Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του
Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄
90).»
Οι διατάξεις της ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 ισχύουν από τη δημοσίευσή της. (ΦΕΚ Β’ 3965/12-
09-2018)

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 19, 2018
Αθήνα,19.9.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΠΔΔ 

 

 

 

                                                                         ANAKOIΝΩΣΗ

 

Λόγω της νέας εφαρμογής για το άυλο κουπόνι κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων σακχαρώδους διαβήτη  στο e-dapy , παρουσιάστηκε πρόβλημα στην υπολογιζόμενη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

Επικοινωνήσαμε με τον ΕΟΠΥΥ και μας ενημέρωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί μέχρι αργά το μεσημέρι σήμερα.

 

Εκ του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by